Hvad er en konflikt, og hvad betyder den for dig?

Vanskelige forhandlinger er i gang, og selvom IDA ikke forventer en konflikt, kan du her få svarene på de oftest stillede spørgsmål om emnet.

Alle offentlige overenskomster udløber ved udgangen af marts 2018. Arbejdet hen imod, at forny overenskomsterne er derfor i fuld gang.

Som det fremgår i medierne, så er det vanskelige forhandlinger, vi er gået ind til, og det betyder også, at IDA, som de andre organisationer, er klar over, at der kan være en risiko for, at vi kommer i konflikt. Det sker hvis arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden ikke kan blive enige om indholdet af de nye overenskomster. Det er dog ikke en situation, vi forventer at komme i.

Nedenfor kan du finde svar på, de mest stillede spørgsmål til emnet.

Hvad er en konflikt, og hvornår kan den blive aktuel?

Hvis overenskomstforhandlingerne udvikler sig sådan, at forhandlingsparterne står så langt fra hinanden, at de ikke kan blive enige om et resultat, kan det ende i en konflikt.

En konflikt bliver iværksat for at lægge et pres på modparten, og kan iværksættes af både lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden. Når lønmodtagersiden tager initiativ til en konflikt, er der tale om en strejke, hvor de ansatte, der er udtaget til at strejke, ikke må udføre deres arbejde. Når arbejdsgiversiden starter en konflikt, og medarbejderne bliver sendt hjem, er der tale om en lockout.

Inden en konflikt kan blive iværksat, skal den varsles senest en måned inden konflikten kan træde i kraft. De offentlige akademiske overenskomster udløber den 31. marts 2018, og en konflikt kan derfor tidligst træde i kraft pr. 1. april 2018.

Beslutningen om at gå i konflikt, træffes af Akademikerne (AC) i samarbejde med alle organisationerne.

Hvis der er varslet konflikt, så kan Forligsinstitutionen beslutte, at en den skal udsættes, og forligsmanden vil forsøge at mægle medlem parterne i håb om et forlig. Forligsmanden kan udsætte en konflikt i to gange 14 dage. Det er herefter op til begge parter at vurdere, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller om de vil forsætte med iværksættelsen af en konflikt.

Hvem er omfattet af en konflikt?

Konflikten vil omfatte de overenskomstansatte medlemmer, der ved konfliktens start er beskæftiget eller senere tiltræder beskæftigelse på de arbejdspladser, hvor der er varslet konflikt.

Medlemmer af IDA, der er ansat på en offentlig akademisk overenskomst, vil kunne blive omfattet af en konflikt, hvis deres arbejdsplads bliver udtaget.

Hvis lønmodtagersiden varsler konflikt, vil det være Akademikerne (AC) i samarbejde med IDA, der beslutter hvem der skal sendes i konflikt.

Hvis arbejdspladsen udtages til konflikt, gælder det også for medlemmer, der er:

 • Tidsbegrænset ansatte
 • Ansatte, i fleksjob eller med løntilskud
 • Medlemmer, med bibeskæftigelse på de konfliktramte områder

Hvem er ikke omfattet af en konflikt?

Nogle medarbejdergrupper kan ikke deltage i en konflikt.

 • Chefer med personaleansvar
 • Medlemmer, der er nødvendige for, at konflikten kan afsluttes
 • Medlemmer, som parterne aftaler at undtage fra konflikt, fx til nødberedskab på sygehuse
 • Tjenestemænd
 • Medarbejdere, der ikke er organiseret i en forhandlingsberettiget organisation
 • Medlemmer, der har orlov eller tjenestefrihed uden løn
 • Studerende

Undervejs i konflikten

Hvis du bliver omfattet af en konflikt, så skal du forlade din arbejdsplads, når konflikten træder i kraft. Du må ikke befinde dig på din arbejdsplads, eller udføre noget arbejde for din arbejdsgiver, så længe konflikten varer.

Når konflikten står på, skal du være til rådighed for eventuelle aktiviteter og arbejdsopgaver, der vil blive iværksat af IDA. Nærmere information om dette vil følge, skulle det blive aktuelt.

Økonomisk støtte under konflikt

Hvis du omfattes af en konflikt, så vil du ikke modtage løn i den periode, hvor du ikke er på arbejde. Du vil i stedet for modtage økonomisk støtte fra IDA, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Er meldt ind i IDA, i medlemskategori 2 (ansatte), som betalende medlem. Læs mere her.
 • At du er ansat på en akademisk overenskomst
 • At din arbejdsplads er udtaget til konflikt

Størrelsen på den økonomiske støtte fastsættes af AC´s bestyrelse, og vi vil holde vores hjemmeside opdateret omkring dette.

Medlemmer der er omfattet af konflikt, vil ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge, selvom ansættelsesforholdet principielt anses for, at være ophørt. Begrundelsen herfor er, at ledigheden skyldes en konflikt, som strejke eller lockout.

Hvis du bliver ledig undervejs i konflikten, fordi du har en tidsbegrænset ansættelse der ophører under konflikten, vil du kunne få dagenge, fordi ledigheden ikke skyldes konflikten.

Vi henviser til din a-kasse for øvrige spørgsmål omhandlende dagpenge.

Ferie

Som hovedregel må du ikke holde ferie, hvis du er omfattet af konflikten. Det skyldes, at dit ansættelsesforhold principielt betragtes som ophørt under en konflikt.

Din ferie vil rent praktisk blive udskudt, med ret til erstatningsferie. Så står du foran at skulle afholde ferie efter konflikten er iværksat, kontakt da IDA, med henblik på en afklaring af, hvad det betyder for dig, på telefon 33 18 48 48.

Hvis du allerede har påbegyndt din ferie, når konflikten bliver iværksat, kan du fortsætte med at holde ferie. Du har ret til, at få løn udbetalt under ferien – også selvom den kommer til udbetaling under konflikten.

Barsel

Er du begyndt på – eller skal du til at påbegynde – en lønnet barselsorlov eller forældreorlov, vil du ikke få løn fra din arbejdsgiver under konflikten.

Er du på graviditetsorlov (orlov før fødsel), barselsorlov eller fædre-/forældreorlov med løn, når konflikten starter, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark, hvor du kan få udbetalt barselsdagpenge. Du har desuden ret til supplerende økonomisk støtte under konflikten for den del af graviditets- og barselsorloven (herunder fædre- og forældreorlov), hvor du har ret til løn. 

Medlemmer, der begynder graviditetsorlov, barselsorlov mv. under konflikten, er berettiget til barselsdagpenge, og skal ligeledes kontakte Udbetaling Danmark. Begynder du din barselsorlov under konflikten, skal du omgående meddele det til din arbejdsgiver, når konflikten slutter.

Hvis der er mere end 4 uger til forventet fødsel, kan du få økonomisk støtte under konflikten som alle andre. I denne periode har du ikke ret til barselsdagpenge. 

Den periode, hvor din arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under barsel, bliver ikke forlænget med den tid, som konflikten varer. På samme vis bliver en eventuel dagpengeret fra kommunen heller ikke forlænget. Du får derfor hverken ret til mere eller mindre orlov, hvis du bliver omfattet af konflikten.

Hvis du bliver omfattet af en konflikt anbefaler IDA, at du overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov over for din arbejdsgiver, som hvis du ellers var på arbejde.

Når konflikten er ophørt, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel igen.

Sygdom eller anden fravær

Skulle du være helt eller delvis sygemeldt ved konfliktens start, bliver du også omfattet af konflikten, og du vil ligeledes være berettiget til økonomisk støtte.

Hvis sygdommen strækker sig over 30 dage, skal du søge om sygedagpenge på borger.dk, men du vil samtidig kunne få supplerende økonomisk støtte fra IDA.

Sygefravær undervejs i konflikten, medtages ikke ved opgørelse over sygedage.

Hvis du er blevet omfattet af konflikten, kan du ikke afspadsere, så længe den står på. Igangværende afspadsering skal afbrydes, når konflikten starter, og hvis du har lavet aftale om afspadsering undervejs i konflikten, kan du ligeledes ikke afholde den, men derimod lave en ny aftale.

Er du omfattet af konflikten, må du ikke påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt. Hvis du allerede har aftalt eller er i gang med bibeskæftigelse på en arbejdsplads, der ikke er konfliktramt, kan du fortsætte med dette. 

Opsigelse

En arbejdsgiver kan godt opsige en ansat, inden konfliktens start og undervejs i konflikten, det skal dog være med sædvanligt varsel og med sædvanlige vilkår. Det vil ikke være sagligt at opsige en ansat med den begrundelse, at der er konflikt.

Hvis du ønsker at opsige din stilling undervejs i konflikten, skal det ske med dit sædvanlige opsigelsesvarsel.

Afslutning af konflikten

Konflikten kan afsluttes på følgende tre måder:

 • Parterne bliver enige om et forlig
 • Forligsmandens mæglingsforslag bliver accepteret af parterne
 • Regeringen griber ind og stopper konflikten med lovgivning

Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet på det tjenestested, du er ansat. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på, at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner, som før konflikten.

Læs også AC-konfliktvejledning.

Yderligere information

Vi vil løbende lægge relevante oplysninger ind på vores hjemmesiden om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af konflikt. For at IDA kan yde den bedste service, er det vigtigt, at du har opdateret dine oplysninger på Mit IDA. Det er især vigtigt med opdateret arbejdssted og privat kontaktinformation.

Har du spørgsmål, som du ikke har fået svar på, kan du kontakte IDA på tlf. nr. 33 18 48 48 eller via kontaktformularen på Mit IDA.