Mærkesager

IDAs indflydelsesarbejde tager afsæt i følgende mærkesager, der er besluttet i IDAs Hovedbestyrelse april 2017.

Overordnet set handler det om, at vi  som samfund skal have et helt andet mind-set vedr. teknologi og udvikling, fordi teknologi i dag er en del af alt, hvad vi laver.

Styrkelse af teknisk og naturvidenskabelig forskning

Danmark har brug for en langsigtet og større prioritering af den offentlige tekniske og naturvidenskabelige forskning for at udvikle ny viden, der kan omsættes til job og vækst. Danmark ligger i dag nummer 12 ud af 35 lande, når det kommer til at prioritere forskning inden for naturvidenskab og teknologi i forhold til landenes BNP. Danmark bør gå efter at ligge i top 5 og overordnet bruge 1,5 % af BNP til offentlig forskning. Danmark skal aktivt styrke samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv.

Læs om Forskning og innovation

Seneste nyhed: Flere penge til forskning, tak

Vokseværk – fra mindre virksomhed til global markedsleder

Danmark skal leve af nye teknologibaserede iværksættere og mindre virksomheder, som kommer ind i et solidt og varigt vækstforløb. Væksten i private fuldtidsjobs er faldet med 3% fra 2000-2014. Antallet af private fuldtidsjobs skal tilbage på 2000-niveau. Det skal blandt andet ske gennem ny viden og brug af ny teknologi i virksomhederne. Moderne produktionsteknologi skal sikre øget produktivitet i mindre virksomheder, bl.a. gennem flere midler til offentlig teknisk forskning, efteruddannelse og rådgivning. Mulighederne for ansættelse af dimittender og udenlandsk arbejdskraft i SMV’ere skal forbedres.

Seneste nyhed: Øget automatisering kan bane vej for milliardpotentiale

Et robust og intelligent energisystem

Danmark skal udfase de fossilebrændsler fra energiforsyningen. Det skal afspejles i den kommende energiaftale for perioden efter 2020.  IDA har bidraget til debatten om Danmarks energifremtid med ”IDAs Energivision 2050” og bidrager gerne yderligere. Et nyt energiforlig skal være politisk bredt og indeholde tankerne fra ”et trippelsmart energisystem”, hvor varme, el og transport samtænkes. Både af hensyn til energieffektivitet og BNP. Vedvarende energi, elektrificering og energieffektiviseringer skal prioriteres og lægge sig på et spor, der når 100 % vedvarende energi i 2050. Forsyningssikkerhed skal prioriteres højt i energinettet, ikke mindst af hensyn til erhvervslivets produktionsvilkår. På transportområdet skal 75 % af persontransporten varetages af elbiler i 2050.

Læs om Klima og Energi

Seneste nyhed: Grøn omstilling kræver samspil

Flere tekniske og naturvidenskabelige kandidater i 2025

Danmark vil i fremtiden mangle dygtige tekniske og naturvidenskabelige kandidater. Løsningen kræver en indsats gennem hele uddannelsessystemet. Interessen for naturvidenskabelige fag skal vækkes gennem nye undervisningsformer i folkeskolen. På ungdomsuddannelserne skal unge i højere grad gøres klar til en ingeniør- eller naturvidenskabelig uddannelse. Selv om flere uddannes, skal kvaliteten af uddannelsen bestå og derfor skal besparelserne på uddannelsesområdet rulles tilbage. En kommende reform af bevillingssystemet skal sikre bedre rammevilkår for undervisningen på det tekniske og naturvidenskabelige område. Desuden skal beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene gøres relevant for højtuddannede og Danmark skal være et attraktivt sted at studere og arbejde for udlændinge.

Seneste nyhed: Lempelse af uddannelsesloft løser ikke ingeniørmanglen

Vækst gennem inklusion og mangfoldighed

Arbejdsgivernes sociale ansvar skal øges med henblik på at øge og fastholde udbuddet af ingeniører og naturvidenskabelig arbejdskraft gennem inklusion og mangfoldighed. Danske virksomheder skal være med til at sikre rammerne for seniorers muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet, ligestilling, et bedre psykisk arbejdsmiljø, øget inklusion af handicappede og medarbejdere med nedsat arbejdsevne, integration og adgang til ingeniør- eller naturvidenskabeligt uddannede flygtninge. Rammerne skal blandt andet sikres ved, at flere indfører mangfoldighedspolitikker, som kan understøtte den samlede inklusion og at tilbagetrækningsalderen udskydes.

Læs om Mangfoldighed

Bedre rammer for nye jobformer

Den teknologiske udvikling og globaliseringen vil føre til et arbejdsmarked med flere løse og usikre ansættelser som fx freelancere og honorarlønnede. Det skal være nemmere for IDAs medlemmer at kombinere deres hovedbeskæftigelse med anden ”atypisk beskæftigelse”. Dette skal blandt andet opnås ved at udbygge IDAs tilbud til disse medlemmer og at der fastlægges internationale rammebetingelser for arbejdsmiljø, skattebetaling, fair fordeling af værdiskabelsen, personlig integritet og gennemsigtighed i forhold til fx ”rating-systemer” og ejerskab til personlige data. Dagpengesystemet skal følge udviklingen og gøre det muligt i højere grad at kombinere forskellige indtægtskilder.

Seneste nyhed: IDAs medlemmer arbejder atypisk fordi de vil

Styrk medlemmernes kompetenceudvikling - nationalt og globalt

For at Danmark kan imødekomme de krav, som digitalisering og ny teknologi stiller til fremtidens kompetencer, er der behov for et dynamisk efter- og videreuddannelsessystem, der sikrer høj kvalitet og et koordineret udbud af teknisk efter- og videreuddannelse. Det kræver, at der afsættes midler til udvikling af teknisk efter- og videreuddannelse i de teknologier, som danske virksomheder har brug for i fremtiden. Der er behov for et voksen-efteruddannelsessystem for alle, hvor de indbetalte midler kommer hele arbejdstyrken til gode – også højtuddannede.

Læs om IDAs internationale relationer
Læs om Livslang læring

Forretningen Danmark sikkert igennem den digitale transformation

Danmark skal fastholde og udbygge sin førerposition som digitalt foregangsland. Det kræver, at den offentlige sektor afvikler sin silotankegang og begynder digitalisere med borgerne og virksomhederne i centrum. Regeringens kommende strategi for statens IT skal understøtte en kultur baseret på think big, act small og fail faster. Den offentlige sektor skal desuden understøtte og forbedre mulighederne for, at anonymiserede data kan flyde sikkert og frit mellem offentlige myndigheder, myndigheder og virksomheder og de europæiske EU-lande.

Læs om Informations- og kommunikationsteknologi

Privacy og Cybersikkerhed

Digitalisering er rygraden i det moderne samfund. For at Danmark bliver en førende og sikker it-nation kræver det, at vi har en infrastruktur tilpasset forbrugerbehov, muligheden for at færdes sikkert på internettet, og at Danmark er beskyttet i forhold til cyberangreb. IDA vil arbejde for, at 75 % af den danske befolkning i 2025 beskriver sig selv som oplyste om datasikkerhed og ved, hvordan de bedst muligt beskytter deres private interesser. IDA vil derudover udarbejde vejledende materiale for, hvor og hvordan medlemmerne kan spille en rolle for at mindske risikoen for cyberangreb. Samtidig skal der på politiske niveau sørges for, at der sker en fornuftig håndtering af risici i den offentlige, såvel som private sektor.

Kunstig intelligens skal forandre Danmark – til det bedre!

Vi skal lære at bruge kunstig intelligens, så vi udnytter fordelene og håndterer udfordringerne bedst muligt. IDA har været med til at stifte SIRI-Kommissionen, der analyserer hvordan Danmark bedst håndterer de nye udfordringer og særligt de muligheder, som den 4. industrielle revolution fører med sig. Det er nødvendigt, at der politisk sættes fokus på, hvordan kunstig intelligens påvirker arbejdsmarkedet, uddannelse- og kompetencebehov og de etiske udfordringer, som en stigende brug af kunstig intelligens medfører. 

Læs om SIRI-Kommissionen