Selvstændig konsulentkontrakt

Som selvstændig skal du lave en konsulentkontrakt med dine kunder om den ydelse, de skal købe.

Når du træffer aftale om udførelse af en opgave, bør du indgå en skriftlig konsulentkontrakt med opgavestilleren/virksomheden. I kontrakten skal det fremgå, hvad der er aftalt, og hvordan din situation er i tilfælde af uforudsete begivenheder. En skriftlig konsulentkontrakt vil kunne medvirke til at sikre dig mod eventuelle misforståelser og uklarheder.

Konsulentkontrakten og dens indhold kan variere afhængig af hvilken ydelse der i det konkrete tilfælde er tale om.

Der kan være tale om et mere eller mindre fast samarbejde, hvor man så indgår en overordnet "Rammeaftale", der suppleres med aftaler for den enkelte ydelses omfang og pris.

Der kan også være tale om en enkelt leverance af kortere eller længere varighed. Her indgås kun en enkelt aftale, som indeholder alle vilkår.

IDA rådgiver dig om eventuelle faldgruber eller mangler i kontraktudkastet, inden du skriver under. Du skal blot vedhæfte kontraktudkastet til kontaktformularen i højre spalte

Standardkontrakter

IDA har udarbejdet 2 standardkontrakter, som du frit kan bruge:

Standard konsulentkontrakt

Consultancy Agreement

Underleverandør

En lang række ingeniører og cand.scient.er driver selvstændig virksomhed som underleverandører til en kunde.

Det er vigtigt, at der mellem leverandøren og underleverandøren findes en klar aftale, der udstikker rettigheder og forpligtelser for underleverandøren og leverandøren.

IDA har udarbejdet en underleverandøraftale, der kan bruges af ingeniører og cand.scient.er, der som leverandører eller underleverandører skal levere en konsulentydelse til en kunde/leverandør.

Som underleverandør gælder de samme opmærksomhedspunkter som ovenfor.

IDAs underleverandøraftale

Sub-supplier Agreement

Huskeliste til kontraktindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en konsulentkontrakt bør du have afklaret nedenstående punkter:

 • Opgavestillerens navn, adresse
 • Eventuel kontaktperson
 • Udførlig beskrivelse af arbejdet/opgaven og det produkt, der skal leveres
 • Tidspunktet for opgavens udførelse (begyndelse/afleveringstidspunkt)
 • Hvor opgaven skal udføres (hos opgavestiller eller hos dig)
 • Om der stilles hjælpemidler til rådighed for opgavens udførelse
 • Betaling for opgavens udførelse - hvornår og hvordan betalingen sker, herunder eventuelt a conto betaling
 • Hvem opnår de immaterielle rettigheder (fx ophavsret) til det du frembringer
 • Skat
 • Moms
 • Hvilke udgifter ved opgavens udførelse, der dækkes af opdragsstilleren, fx kørsel, overnatning, telefon, repræsentation, materialer og lign.
 • Bestemmelser om opsigelse af kontraktforholdet, hvis der er tale om løbende udførelse af bestemte arbejdsopgaver
 • Ophævelse af kontrakter/samarbejde

  Du kan få hjælp af IDA, hvis det selskab du udfører konsulentarbejde for, ophæver din kontrakt, eller hvis du selv ønsker at ophæve kontrakten.

  IDA bistår også med de ansættelsesmæssige aspekter, hvis du ønsker at komme ud af en samarbejdsaftale, interessentskabskontrakt, aktionær- eller anpartshaveroverenskomst.