Arrangement

De maritime centre på universiteterne

Universiteterne DTU, SDU, AAU og CBS er nu alle engagerede i forskning og udvikling til Det Blå Danmark. Ved denne aftens arrangement stilles der skarpt på hvilke uddannelser der udbydes, samt hvilke forsknings og innovationsservices der kan tilbydes.

Mandag d. 03. februar 2014

Kl. 16:00 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Fire af de store uddannelsesinstitutioner (DTU, SDU, AAU og CBS) er nu alle engagerede i forskning og udvikling til Det Blå Danmark. Senest har SDU fået godkendt en kandidat¬grad inden for maritim teknologi.
Ved denne aftens arrangement stilles der skarpt på hvilke uddannelser der tilbydes samt hvorledes disse samarbejder med Det Blå Danmark og hvilke forsknings- og innovations-services der kan tilbydes.

Program

16:00 -16:05 Introduktion til aftenens tema
v/ Bestyrelsesmedlem i Skibsteknisk Selskab Anders Ørgård Hansen OSK-ShipTech A/S.

16:05 -16:45 Danmarks Tekniske Universitet
v/ Professor, Dr. techn. Jørgen Juncher Jensen, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks tekniske Universitet.
DTUs nye maritime center er et virtuelt center, der skal samle maritim uddannelse, forskning, innovation og myndighedsbetjening på tværs af institutterne på DTU.
Den maritime ingeniøruddannelse på DTU har de seneste år gen-nemgået væsentlige opdateringer for fortsat at være relevant for dagens Blå Danmark og attraktiv for de ingeniørstuderende, og med det nye center er den fortsatte udvikling af ingeniøruddan-nelsen sikret.
Den maritime forskning, der  understøtter ingeniøruddannelsen, skal være erhvervsrettet, tværgående og skabe værdi for det Blå Danmark, og det skal det nye center være med til at sikre.
Slutteligt bliver det maritime center one-point-of-contact for Det Blå Danmark og udgangspunkt for samarbejde med de øvrige universi-teters maritime centre.

16:45 -17:30 Syddansk Universitet
v/ Associate Professor, Marie Lützen, Department of Technology and In-novation, Syddansk Universitet
Der er ikke planer om at oprette et større maritimt center på SDU – derimod arbejdes frem mod etablering af et interessenetværk. Idé-en om et maritimt netværk er opstået undervejs ved udviklingen af den nye maritime uddannelse på SDU, Cand.tech. i Maritim Tekno-logi, hvor flere forskere har arbejdet sammen på tværs af fakulteter og institutter.
Præsentationen vil indeholde en beskrivelse af det maritime SDU – forskere, forskningsområder og nuværende forskningsprojekter. Desuden gives en kort gennemgang af den maritime uddannelse og undervisning på SDU.

17.30 - 18.00 Pause og networking med kaffe og sandwich

18.00 - 18.45 CBS Maritime
v/ Associate professor, ph.d and Director, Henrik Sornn-Friese, Depart-ment of Innovation and Organizational Economics, CBS Maritime.
CBS Maritime er en tværfaglig Business in Society (BiS) Platform etableret med det formål at koordinere de maritime forsknings-, undervisnings- og udviklingsaktiviteter på CBS og udvikle disse i tæt samarbejde med Det Blå Danmark.
Aktiviteterne varetages af en Director og en Co-director, der sam-men er ansvarlige for udviklingen af CBS Maritime, samt en styre-gruppe, der skal koordinere aktiviteterne på det maritime område. Styregruppen består foruden Director og Co-director af Associate Dean samt Programme Director for Executive MBA in Shipping and Logistics (blå MBA), koordinatoren for cand.merc.-uddannelsens Minor in Maritime Business, studielederen for den kommende bac-heloruddannelse i International Shipping and Trade samt en senior-forskningsrådgiver fra forskningsdekanens kontor.

18.45 - 19.30 Aalborg University
v/ Dekan PhD., Eskild Holm Nielsen, The Faculty of Engineering and Sci-ence, Aalborg University.
Aalborg Universitet har hen over de seneste år øget sit fokus på det maritime erhverv, herunder offshore området, og dets udford-ringer.
På uddannelsesområdet har AAU over de seneste år haft en tæt dialog med maskinmesterskolerne om at udvikle nye kandidatud-dannelser, der muliggør opkvalificering af maskinmestre eller andre med uddannelser på bachelor-niveau til fremtidige jobmuligheder i det blå DK, både på land eller til havs. Eksempelvis udbydes der i dag cand. scient. techn. uddannelser i både Aalborg og København med relevans for erhvervet, ligesom at der, målrettet offshore indu-strien, er startet en kandidatuddannelse i Risk and Safety Manage-ment i Esbjerg.Forskningsmæssigt spænder universitets projekter fra mindre samarbejdsprojekter med bla. jyske havne, til større for-retningsmæssige og teknologise projekter med globale rederier, udstyrs- og softwareleverandører samt myndigheder inden for fiskeri samt offshore industrien.
På AAU arbejdes der intensivt på at få koordineret forskellige aktivi-teter med tilknytning til det blå DK på tværs af fakulteter og institut-ter - i første omgang er der sammen med en række eksterne aktører
lavet et AAU Blå DK netværk, som skal koordinere indsatsen.

19.30 - 19.40 Overrækkelse af CEMT award
v/ The Chief Executive of RINA, Mr Trevor Blakeley, Chairman of CEMT.
Officiel overrækkelse af CEMT Award til dansk prismodtager

19.40 - 20.00 Afrunding og Diskussion

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 03. februar 2014

Kl. 16:00 - 20:00


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

03. februar 2014 - kl. 01:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

33


Arrangementsnr.

309402


Arrangør

IDA Maritim