Arrangement

Hegn og skel

Kurset omhandler de grundlæggende regler om fastlæggelse af hegn og skel med særlig fokus på de konflikter, der kan opstå omkring nye og eksisterende hegn og skel/ejendomsgrænser.

Fredericia

Onsdag d. 25. marts 2015

Kl. 09:00 - 17:00

Fra 3.000 kr.

 

Beskrivelse

Der tages udgangspunkt i praktisk relevante problemstillinger – herunder deltagernes egne sager og domstolsafgørelser – vedrørende hegnsloven, udstykningsloven og anden relevant lovgivning. Kurset er særligt rettet mod, hvordan konflikter vedrørende hegn og skel kan forebygges gennem landinspektørens arbejde, samt hvordan opståede konflikter kan løses – herunder efter de naboretlige og erstatningsretlige regler, ved hegnsyn, skelforretninger eller domstolsbehandling.

Kurset indledes med en introduktion til nogle af de konflikter, der kan opstå i forhold til hegnsloven i forbindelse med eksisterende og nye hegn. Hvordan kan landinspektøren i sit arbejde forebygge disse konflikter, og hvordan løses de, når de først er opstået? Der vil i den forbindelse blive givet en introduktion til hegnsynet og hegnsynsforretninger.

Kurset fortsætter med en introduktion til nogle af de konflikter, der kan opstå i forhold til udstykningsloven i forbin-delse med eksisterende og nye skel/ejendomsgrænser. Hvordan kan landinspektøren i sit arbejde forebygge disse konflikter, og hvordan løses de, når de først er opstået? Denne del af kurset vil bl.a. indeholde en introduktion til reg-lerne om skelforretninger, og landinspektørens rolle under disse.

Endelig vil kurset introducere grundlæggende naboretlige og andre erstatningsretlige regler og deres betydning, når eksisterende hegn og skel ikke respekteres.

Kurset afsluttes med en diskussion af udvalgte temaer/emner/spørgsmål, som vælges ud fra deltagernes aktuelle og dagligdags udfordringer vedrørende hegn, skel og naboret. Deltagerne skal oplyse om disse temaer/emner/spørgsmål ved tilmelding til kurset. Temaerne vil blive belyst ud fra målrettede oplæg – med udgangspunkt i praksis på området – og eventuelt udvalgte cases.

Kursets indhold
Kurset omhandler navnlig følgende emner:

Hegn (gennemgang af nogle typiske konfliktsituationer i forhold til nye og eksisterende hegn. Hvordan forebygges og løses sådanne konflikter? Introduktion til hegnsyn.)
Skel (gennemgang af nogle typiske konfliktsituationer i forhold til nye og eksisterende skel. Hvordan forebygges og lø-ses sådanne konflikter? Introduktion til skelforretninger og landinspektørens rolle under disse.)
Grundlæggende indføring i naboretten (lovgivning, servitutter og domstolsafgørelser som regulerer naboretten. Naboer kan ifalde erstatningsansvar. Andre nabospørgsmål. Naboretten som ”løsning” på opståede konflikter.)
Praksis og domstolsafgørelser (de forskellige oplæg og emnebeskrivelser tager udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørel-ser på området)
Udvalgte temaer (fokus på udvalgte temaer/emner/sagstyper fra deltagerne – eventuelt som cases)

Kursusform
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området.

Der vil blive gennemgået og drøftet relevante opgaver/cases - gennemført som refleksioner i plenum. Ved drøftelse af opgaver/cases i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne. Der udleveres kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

Kursuslærere
- Konsulent, cand.jur. Bendt Berg
- Landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
- Advokat Anders Hessner

Kursusleder
- Professor, dr.jur. Peter Mortensen, Københavns Universitet

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til håndtering af konflikter vedrørende hegn og skel samt kendskab til reglerne om naboret.

Kursusafgift
Kr. 3.000,- + moms for medlemmer af DdL IDA.
Kr. 3.300,- + moms for øvrige deltagere.

 

Praktisk Info

Hvor

Trinity Hotel og Konferencecenter

Gl. Færgevej 30, Snoghøj

7000 Fredericia


Hvornår

Onsdag d. 25. marts 2015

Kl. 09:00 - 17:00


Pris

Ledig

3.000 kr.

Medlem

3.000 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.300 kr.

Tilmeldingsfrist

19. marts 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

312776


Arrangør

Landinspektørforeningen