Arrangement

Vandløb - afledning eller natur

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 09:30 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

IDAmiljø vil med dette møde sætte fokus på en aktuel debat der knytter sig til udnyttelsen af vandløbene og ådalene. Skal vandløb først og fremmest fungere som afvandingskanaler der effektivt kan sikre dyrkningsinteresser i ådalene, eller skal vandløb og ådale nogle steder gives tilbage til naturen?

De danske vandløb og ådale er sammenlignet med andre lande intensivt udnyttet.  Med det formål at udvide og sikre dyrkningsinteresser i ådalene er vandløbene mange steder udrettet og reguleret. Endvidere er ådalene drænet, og kommunerne fjerner løbende vandplanter og aflejret materiale i vandløbene (vandløbsvedligeholdelse) for at holde vandstanden nede og fremme afstrømningen af hensyn til dyrkningsinteresserne. Nogle steder er vandløbene også opstemmet for at sikre vand til dambrugserhvervet og historisk for vandkraftudnyttelse og vandingsformål.  Disse anlæg og aktiviteter har imidlertid mange steder en pris for natur- og vandmiljø, bl.a. i form af fysisk forarmede vandløb der ikke lever op til de politisk fastlagte mål for miljøkvaliteten. Dertil kommer at afvandingen af ådalene også har fjernet det naturlige næringsstoffilter som tidligere tiders vådområder og enge har været mellem dyrkningsjorden og overfladevande, med en øget næringsstoftilførsel til søer og kystvande til følge. Endvidere kan regulering og dræning, herunder regnvand fra befæstede arealer bidrage til en forøget oversvømmelsesrisiko længere nede i vandløbssystemerne.

Vi skal om formiddagen høre om vandløbenes og ådalenes historiske udnyttelse og de konse-kvenser det har haft for natur- og vandmiljø samt for den fremtidige udnyttelse af ådalene. Vi skal høre om vandløbsloven som er det lovkompleks som først og fremmest sætter rammerne for denne udnyttelse, samt høre om den igangværende statslige og kommunale vandløbs- og vådområdeindsats.

Om eftermiddagen er det tanken at sætte fokus på den fremtidige udnyttelse af vandløbene og ådalene set i lyset af såvel de landbrugsmæssige interesser i dyrkningsjord, som i de natur- og miljømæssige, samt klimatilpasningsmæssige interesser.

PROGRAM

9.30 - 10.00   Morgenbuffet og registrering

10.00 - 10.10  Velkomst og indledning
Lars Kaalund og Stig Eggert Pedersen, IDAmiljø

10.10 – 12.00  Vandløbenes og ådalenes udnyttelse

”Vandløbenes og ådalenes historiske udnyttelse og konse-kvenserne for natur og vandmiljø samt den fremtidige udnyt-telse af ådalene”

Bent Lauge Madsen, åmand emiritus, biolog, tidligere chef for Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium

”Vandløbslovens formål og virkemidler”
Samspil med de EU-retlige forpligtelser, bl.a. vandrammedirek-tivet og habitatdirektivet. Vedligeholdelse af vandløb, miljøindsats og klimatilpasning. Erstatningsproblematikken i forhold til vandløbsnære arealer. Behov for revision af vandløbsloven?

Helle Tegner Anker, professor i retskundskab ved Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

”Den statslige og kommunale vandløbs- og vådområdeindsats”
 Erfaringer fra den hidtidige og igangværende indsats

• Projektleder Mikael Kirkebæk, Naturstyrelsen
• Natur- og miljøchef, Bjarne B. Svendsen, Køge Kommune

12.00 - 13.00  Frokost    
                                               
13.00 - 15.40  Den fremtidige udnyttelse af vandløbene og ådalene

”Hvordan kan vandløbsvedligeholdelsen tilrettelægges så der opnås god økologisk vandløbskvalitet?”
Kan afvandingsinteresser og miljøinteresser altid gå hånd i hånd? Hvordan påvirker grødeskæringen drænsystemernes funktion, og hvordan påvirker drænsystemerne vandløbenes miljøtilstand.

Seniorhydrolog Anne Steensen Blicher, Orbicon

"Hvordan kan en fleksibel vandløbsvedligeholdelse reducere omkostningerne for samfundet?"

 Seniorforsker Brian Jacobsen, Jordbrugsøkonomisk Institut,

”De miljømæssige og samfundsmæssige perspektiver ved at ekstensivere landbrugsdriften og give ådale/lavbundsjorde tilbage til naturen – scenarier”

Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience, Afdelingen for Ferskvandsøkologi, Århus Universitet

14.45 - 15.00 Kaffepause

Den fremtidige udnyttelse af ådalene
Hvordan kan afvandingsinteresser, miljøinteresser og klimatil-pasningsinteresser gå hånd i hånd?

Specialkonsulent Flemming Gertz, Videncentret for Landbrug

”Er vandløbsloven tidssvarende – givet samfundets miljø-mæssige og klimatilpasningsmæssige udfordringer”
Vandløbslovens samspil med vand- og naturbeskyttelsen, vand-plansindsatser, Naturbeskyttelsesloven, etablering af ådals-natur, klimatilpasning, afvandingsindsatser omkring oprensning & grødeskæring mv.
 Natur- og miljøchef, Flemming Lehbert Sørensen, Holstebro Kommune og formand for KTC- natur og overfladevand

15.40 – 16.00 Diskussion

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 09:30 - 16:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Arbejdsledig, medlem

425 kr.

Seniormedlem

425 kr.

Ekstern mødedeltager

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

19. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

19


Arrangementsnr.

125248


Arrangør

IDA Miljø