Arrangement

Kursus: Energiplanlægning i kommuner og energiselskaber

Den grønne omstilling er en stor udfordring. Udfordringen bliver ikke at nå målet i 2050, men at gøre det på den smarteste måde for de laveste omkostninger for samfundet. Det er derfor vi har brug for at planlægge på tværs af sektorer.

IDA, København V.

Onsdag d. 16. september 2020

Kl. 08:30 - 16:30

Fra 1.500 kr.

Tilmeldingsfrist 06. september 2020 - kl. 23:55

 

BeskrivelseLink kopieret

Målgruppen for kurset er energiplanlæggere i kommuner og forsyningsselskaber samt øvrige, der arbejder med konkret energiplanlægning i byerne, herunder byudvikling, varmeplanlægning, køleplanlægning og samspillet mellem energisektoren og de øvrige sektorer.

Den grønne omstilling er en stor udfordring, måske større end den vi stod overfor for 40 år siden, da Folketinget vedtog lov om Varmeforsyning og lov om Naturgasprojektet. Udfordringen bliver ikke at nå målet i 2050, men at gøre det på den smarteste måde for de laveste omkostninger for samfundet. Det er derfor vi har brug for at planlægge. Senest har første del af Regeringens klimahandlingsplan af 20. maj sat turbo på kommunernes lovpligtige arbejde med varmeplanlægning i samarbejde med forsyningsselskaberne og andre aktører.

IDA’s energivision viser vejen til at nå målet. Der bliver behov for en indsats på mange fronter, men frem for alt gælder det om at planlægge indsatsen, så vi udnytter synergierne mellem sektorerne og finder de smarteste løsninger for samfundet.

På kurset vil vi gennemgå den vigtigste lovgivning, fremtidens tekniske løsninger, økonomiske analyser og gode eksempler. Deltagerne får også mulighed for at bidrage med egne eksempler og udveksle erfaringer.

Program

8.30-9.00

Kaffe og morgenbrød

9.00-9.15 Velkomst, introduction

 • Præsentationsrunde
 • Hvad forventer deltagerne?

Ved Anders Dyrelund, IDA Energi/Energiplanlægger i Rambøll

9.15-9.45 IDA’s Klimasvar 2003 og Energivision 2050.

 • Hvordan vi når den energipolitiske målsætning i 2050 for de laveste omkostninger?
 • Hvordan når vi delmål i 2030?

Ved Brian Vad Mathiesen, Professor i Energiplanlægning, Aalborg Universitet

9.45-10.15 Energistyrelsens analyser

 • Energistyrelsens Basisfremskrivning
 • Igangværende arbejde med lovgivning og incitamenter

Ved Morten Egestrand, IDA Energi/Energistyrelsen

10.15-10.45 Det smarte energisystem

 • Hvordan fremmer vi samfundsøkonomiske løsninger ved at se på tværs af sektorerne og udnytte de smart koblinger mellem el, gas, fjernvarme og fjernkøling indbyrdes samt mellem bygninger, spildevand, vand, grundvand mv.
 • De teoretiske koblinger og en række smarte projekter med sektorintegration

Ved Anders Dyrelund

10.45-11.00 Diskussion

 • Hvad skal der til for at nå fra Basisfremskrivningen til 2030 og 2050
 • IDA’s råd til Ministeren

Ved Pernille Hagedorn-Rasmussen, IDA

11.00-11.15 Kaffepause

11.15-11.45 Værd at vide for energiplanlæggeren

 • Varmeforsyningsloven og bekendtgørelser
 • Lov om fjernkøling og bekendtgørelse
 • Finansministeriets metode for samfundsøkonomiske analyser
 • Energistyrelsens metode og beregningsforudsætninger
 • Forsyningskataloget
 • Beregningsprogrammer og hjælpeværktøjer som EnergiPro

Ved Anders Dyrelund

11.45-12.15 Kommunens rolle i energiplanlægningen

 • Kommunen som varmeplanmyndighed
 • Varmeplanlægningen som en del af kommuneplanlægningen
 • Eksempler fra 10 års energiplanlægning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Ved Varmeplanlægger Regitze Gottschalch, Lyngby-Taarbæk kommune

12.15-13.00 Frokost

13.00-13.30 Forsyningsselskabernes rolle i energiplanlægningen

 • Hvad kan forsyningsselskaberne gøre for at fremme varmeforbrugernes interesser og samtidig fremme de samfundsøkonomisk fordelagtige løsninger
 • Udbygningsplaner og projektforslag for at konvertere 600 GWh fra gas til fjernvarme
 • Energiplan 2035 belyser potentialet

Thomas Brandt IDA Energi/ energiplanlægger Vestforbrænding

13.30-14.00 Tværkommunale samarbejder

 • Energisystemet stopper ikke ved kommunegrænsen
 • Vi kan lære af hinanden og blive inspireret
 • Erfaringer fra Energi på tværs i Hovedstadsområdet.

Ved Anders Hasselager, energiplanlægger Gate21

14.00-14.30 Model til samfundsøkonomisk analyse af energiprojekter

 • Metode for analyse af varmeforsyningsprojekt
 • Eksempler på analyserne bag projektforslag
 • Udbygning af fjernvarmetransmission
 • Fra gas til fjernvarme eller varmepumper
 • Forsyning af ny bebyggelse med varme og køl
 • Varmepumper til kombineret varme og køl

Ved Anders Dyrelund

14.30-15.00 Energilovgivningen og dens administration i praksis

 • Arbejdsfordelingen mellem Energistyrelsen, kommunerne, forsyningsselskaberne og markedskræfterne
 • Erfaringer fra Energiklagenævnet

Ved Professor Bent Ole Gram Mortensen, Professor i Erhvervsreguleringsret, herunder især miljø- og energiret ved Syddansk Universitet og næstformand i Energiklagenævnet

15.00-15.15 Kaffepause

15.15-16.15 Paneldebat og gennemgang af projekter som deltagerne medbringer

 • Hvad gik godt, hvad gik skidt?
 • Administrative, juridiske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske problemstillinger.
 • I Panelet: Bent Ole Gram Mortensen, Regitze Gotschalch og Anders Dyrelund

16.15-16.30 Evaluering

Deltagerne opfordres til at medbringe et eksempel på planlægning eller projektforslag.

Giv en kort beskrivelse med kortskitse og forklaring af problemstillingen, en succes historie vi kan lære af eller et umiddelbart godt projekt, der blev stoppet

Nyttige link:

IDA’s energivision 2050 https://ida.dk/media/2488/dansk_sammenfatning_idas_energivision_2050.pdf

Bekendtgørelse af Lov om varmeforsyning https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212821

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205953

Bekendtgørelse af lov om fjernkøling: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209927

Energistyrelsens analysemetoder og samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger: https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/samfundsoekonomiske-analysemetoder

Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger

Energistyrelsens basisfremskrivning. https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/basisfremskrivninger

Energiklagenævnets afgørelser indenfor varmeforsyning https://ekn.naevneneshus.dk/soeg?sort=score&categories=9ef79b60-b58b-4768-bc1d-7316b4338533

 

Praktisk InfoLink kopieret

Hvor

IDA

Kalvebod brygge 31-33,

1780 København V.


Hvornår

Onsdag d. 16. september 2020

Kl. 08:30 - 16:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

1.500 kr.

Firmamedlem

1.500 kr.

Medlem af arrangør

1.500 kr.

Ledig

1.500 kr.

Medlem

1.500 kr.

Seniormedlem

1.500 kr.

Studiemedlem

1.500 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 06. september 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

30


Ledige pladser

11

Arrangementsnr.

337039


Arrangør

IDA Energi