Ansøg, forny eller opsig anerkendelse

Statikeranerkendelse kan søges af personer, der til daglig arbejder med projektering af og har overordnet tilsyn med udførelse af bærende konstruktioner til byggeriet, fx inden for bolig-, institutions- eller industribyggeri.

Ansøg om anerkendelse

Ordningen henvender sig til personer, der virker som bygværksprojekterende jf. Bygningsreglementet, Bilag 4, og som sådan samler og koordinerer den statiske dokumentation, herunder fastlægger projektgrundlag, statiske principper for bygværket samt foreskriver kontrol og tilsyn – se SBi-anvisning 223: Dokumentation af bærende konstruktioner.

Ansøgning om statikeranerkendelse fremsendes i henhold til Håndbogen er delt i 2: Del I med Systembeskrivelse samt procedurer for organisering, drift og styring af ordningen, og Del II med Procedurer for anerkendte statikeres virke - Procedure 2.1 Ansøgning om tildeling og Håndbogens Bilag 2A Vejledning til ansøgere om statikeranerkendelse.

Ved ansøgning udfyldes og indsendes Håndbogens Bilag 2B. Ansøgningsskema om tildeling af statikeranerkendelse . Sammen med ansøgningen indsendes et projekt, der er udarbejdet af ansøgeren selv, og som egner sig til at give indtryk af ansøgerens statiske færdigheder og kunnen.

Ansøgningen vil blive behandlet som anført i Håndbogens procedure 2.1 – 2.5. Behandlingen af ansøgningen kan tage op til 6 måneder fra indsendelse af det fulde ansøgningsmateriale.

Brug af anerkendelse

Den anerkendte statiker kan virke som projekterende eller som kontrollant eller i kombinationer heraf, jf. Håndbogens Procedure 5.1 og 5.2.

Anerkendelsen må kun anvendes:

  • inden for dens gyldighedsområde og –periode
  • på en retvisende måde
  • på en måde, der ikke bringer tvivl om anerkendelsens grundlag og udspring
  • på en måde, der ikke miskrediterer anerkendelsesorganet

Den anerkendte statiker skal arbejde på en måde, der i omfang, karakter og dokumentation svarer til:

Håndbogens Bilag 5A. Retningslinier for anerkendte statikeres virke som projekterende

Håndbogens Bilag 5B. Retningslinier for anerkendte statikeres virke som kontrollant

Erklæring fra anerkendt statiker

Erklæring fra anerkendt statiker afgives ved indsendelse af dokumentation for bærende konstruktioner til myndighedsbehandling jf. Bygningsreglementets bilag 3, såfremt dette kræves af bygningsmyndigheden.

Når projekteringen er afsluttet, underskriver den anerkendte statiker en erklæring – enten som bygværksprojekterende i henhold til Bygningsreglementets bilag 4 eller som kontrollant.

Læs mere herom i Håndbogens Procedure 5.2. Som bilag til Håndbogen er udarbejdet eksempler på statikererklæringer:

Bilag 5C. Eksempel på statikererklæring ved anerkendte statikers virke som projekterende

Bilag 5D. Eksempel på statikererklæring ved anerkendte statikers virke som kontrollant

Fornyelse af anerkendelse

Statikeranerkendelse gives normalt for 5 år, hvorefter anerkendelsen udløber.

Fornyelse af anerkendelse sker i henhold til Håndbogens Procedure 4.1-4.2. og Håndbogens Bilag 4A. Vejledning til ansøgere om fornyelse af anerkendelse. Fornyelse sker på den anerkendte statikers eget initiativ.

Ansøgning fremsendes til anerkendelsesudvalget, så det samlede materiale er udvalget i hænde senest 6 måneder før udløbet af gældende anerkendelse.

Ved ansøgningen benyttes Håndbogens Bilag 4B. Ansøgningsskema om fornyelse af anerkendelse.

Endvidere benyttes Håndbogens Bilag 4C. Projektskema ved ansøgning om fornyelse af anerkendelse.

Opsigelse af anerkendelse

En anerkendt statiker kan opsige anerkendelsen, hvis den pågældende ikke længere ønsker at anvende en gyldig anerkendelse og ønsker at afslutte de økonomiske forpligtelser over for anerkendelsesorganet.

Opsigelse af anerkendelse skal ske skriftligt i henhold til Håndbogens Procedure 4.4.

Opsigelse skal ske med mindst 4 ugers varsel.