Arbejdsskader

IDAs socialrådgiver kan bistå med rådgivning og vejledning under hele forløbet af arbejdsskadessagen, fra skaden sker og anmeldes, til Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse

IDA yder også rådgivning og vejledning ved en eventuel klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse til Ankestyrelsen. De oplysninger IDA får om dig i forbindelse med behandlingen af arbejdsskadesagen, behandles naturligvis fortroligt og IDAs socialrådgiver har tavshedspligt.

Udover hjælp til din arbejdsskadesag i forhold til Arbejdsskadestyrelsen/Ankestyrelsen, så kan IDA vurdere, om en arbejdsgiver har ansvar for din arbejdsskade. Er dette tilfældet, kan du have ret til erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Har du som privat person tegnet en heltidsulykkesforsikring, så vil det under alle omstændigheder være en god idé, at anmelde skaden til dit forsikringsselskab.

Hvis du har fået en arbejdsskade, så er der enten tale om en ulykke eller en erhvervssygdom.

Ulykker

En ulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket under udførelsen af arbejdet eller de forhold, arbejdet bliver udført under. Det er sket pludseligt og indenfor 5 dage. Du behøver altså ikke få ondt øjeblikkeligt, for at man kan kalde det en ulykke.

Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme er lidelser, der opstår efter længere tids påvirkninger på grund af arbejdet eller arbejdsforholdene. De kan både være fysiske og psykiske.Det er ikke alle sygdomme, der anerkendes som erhvervssygdomme. De skal enten stå i vejledningen om erhvervssygdomme, eller der skal i erhvervssygdomsudvalget under Arbejdsskadestyrelsen foretages en konkret vurdering af, om der er sammenhæng mellem sygdommen og de påvirkninger, du har været udsat for i dit arbejdsmiljø.

Anmeldelse

Hvis du kommer ud for en arbejdsskade på dit arbejde, så er det vigtigt, at skaden bliver anmeldt til arbejdsgivers forsikringsselskab og til Arbejdsskadestyrelsen, så der kan tages stilling til, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade. Anerkendelse er en betingelse for at få erstatning for eventuelle behandlingsudgifter, varigt mén og erhvervsevnetab, som skyldes skaden. Det anbefales, at skader altid anmeldes, også selv om du ikke forventer at få varige mén. Hvis skaden alligevel får varige følger på længere sigt,så er det afgørende, at skaden er rettidigt anmeldt. Konkret skal du sørge for følgende:

  • Kontakt sikkerhedsrepræsentanten om skaden.
  • Skriv omstændighederne ved ulykken eller sygdommen ned. Noter eventuelle vidner.
  • Gem dokumentation for behandlingsudgifter.
  • Få skaden anmeldt.

Kontakt eventuelt IDAs socialrådgiver.

Pligt og ret til anmeldelse

En arbejdsgiver har en lovmæssig forpligtigelse til at være omfattet af en arbejdsskadeforsikring og har derfor pligt til at anmelde ulykker, der antages at kunne begrunde krav og ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde mistanke om erhvervssygdomme. Hvis du er kommet til skade, har du ret til at anmelde skaden. Det har din faglige organisation også. Anmeldelse af arbejdsskader sker på Virks hjemmeside.

Anmeldelsesfrister

En arbejdsskade, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. For erhvervssygdomme regnes anmeldelsesfristerne fra det tidspunkt, hvor lægen har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget. Hvis anmeldelsen ikke er sket rettidigt, kan du alligevel rejse krav om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven inden for en frist af et år fra arbejdsskadens indtræden, ved selv at anmelde skaden. For erhvervssygdomme regnes fristen fra det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til, at sygdommen må anses for at være erhvervsbetinget. Det er vigtigt at overholde disse frister, da det ellers er meget tvivlsomt, om du vil få skaden anerkendt. Af bevismæssige grunde er det desuden vigtigt at anmelde skaden så hurtigt som muligt. Det kan være svært at huske og dokumentere en ulykke eller en påvirkning i arbejdsmiljøet, hvis anmeldelsen først sker længe efter, at hændelsen eller påvirkningen har fundet sted. Ligesom at det kan være svært at dokumentere årsagssammenhæng mellem påvirkning og skade.

Ret til erstatning

Det er Arbejdsskadestyrelsen der træffer afgørelse om arbejdsskaden kan anerkendes. Anerkendelse er forudsætningen for at der eventuelt kan udbetales behandlingsudgifter, godtgørelse for varige mén, eventuelt erstatning for tab af erhvervsevne. Du kan anke Arbejdsskadestyrelsen afgørelse til Ankestyrelsen indenfor 4 uger.

Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.