Barsel og adoption for privatansatte

Få svar på dine spørgsmål om rettigheder og muligheder ved barsel og adoption som privatansat.

Hvad har jeg ret til af orlov før fødsel?

Som mor har man ret til fravær med dagpenge i 4 uger før forventet fødsel. Den dag fødslen forventes (terminsdatoen) indgår i de 4 uger. Hvis man føder før forventet fødsel, bliver retten til orlov før fødsel afkortet tilsvarende. Nedkommer man derimod efter den planlagte termin, forlænges orloven.

Som kommende mor - hvad har jeg ret til af orlov efter fødsel?

Som mor har man ret til fravær med dagpenge i 14 uger efter barnets fødsel. Denne periode regnes fra dagen efter fødselsdatoen.

Moderen kan efter aftale med arbejdsgiver forlænge orloven med delvis genoptagelse af arbejdet med undtagelse af moderens 2 første uger efter fødslen.

Moderen kan ikke udskyde de 14 ugers barselsorlov til senere afholdelse.

Som kommende far – hvad har jeg ret til af orlov efter fødsel?

Som far har man ret til at holde fædreorlov med dagpenge i 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen. Fraværsperioden på 2 uger skal placeres inden for de første 14 uger efter fødslen.

Faderen kan også efter aftale med arbejdsgiver forlænge sin fædreorlov på 2 uger ved delvis genoptagelse af arbejdet og/eller afholde de 2 ugers orlov ad flere omgange inden for de første 14 uger efter fødslen.

Som kommende forældre – hvad har vi ret til af orlov efter fødsel/modtagelse af barnet?

Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til fravær fra arbejdet i 32 uger. Forældrene kan placere fraværet samtidigt eller i forlængelse af hinanden.

De 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge kan forældrene holde på skift, i forlængelse af hinanden eller samtidig. Forældrene kan frit fordele perioden med ret til barselsdagpenge mellem sig.

Der er mulighed for at forlænge orloven for begge forældre. Se vejledning om barsel, adoption, mv. udarbejdet af IDA sammen med de øvrige Akademikerorganisationer.

Der er mulighed for delvis at genoptage arbejdet i en periode. Se ligeledes ovenstående vejledning for yderligere oplysninger om dette.

Hvad har jeg af ret til af dagpenge?

Moderen og faderen har samlet ret til 52 ugers barselsdagpenge.

Ret til barselsdagpenge forudsætter:

  • Arbejde i de sidste 13 uger før orlov, og i denne periode har haft mindst 120 arbejdstimer eller
  • I tilfælde af ledighed være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller
  • Inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller
  • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov eller
  • Er ansat i fleksjob efter § 70 c i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Retten til dagpenge (beskæftigelseskravet) skal være opfyldt på tidspunktet for barnets fødsel eller inden for de første 46 uger efter barnets fødsel. I sidstnævnte situation vil man have ret til dagpenge for de uger, som resterer op til barnets 46. uge.

Som privat ansat har jeg da ret til løn under barsel?

Som privatansat kvinde har man ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Dette følger af funktionærloven.

Eventuel ret til fuld eller delvis løn for moderen eller faderen skal fremgå af ansættelseskontrakt, lokalaftale, overenskomst eller virksomhedens politik.

Retten til løn vil stort set altid være betinget af at arbejdsgiver modtager fuld dagpengerefusion i den periode, hvor medarbejderen modtager løn.

Hvornår skal jeg varsle min orlov?

Moderen: Senest 3 måneder inden forventet fødsel.

Faderen: Senest 4 uger før forventet start af fædreorlov.

Begge: Senest 8 uger efter fødslen skal begge forældre give besked til deres arbejdsgiver om afholdelse af forældreorloven, herunder eventuel udskydelse af orlov til senere afholdelse.

Udskudt forældreorlov: Senest 16 uger før påbegyndelse af orlov.