Danske miljøprojekter belønnet med EU-priser

IDA har uddelt EU's danske miljøpriser 2014. Uddelingen markerer, at danske miljøprojekter er i teknologisk topform. Miljøpriserne blev overrakt af miljøminister Kirsten Brosbøl ved et arrangement i Ingeniørhuset i København

Der blev uddelt i alt 4 miljøpriser i kategorierne ”Bæredygtige processer”, ”Internationalt virksomhedssamarbejde” samt ”Bæredygtige produkter”; i sidstnævnte kategori blev der uddelt 2 priser.

Billund Vand og Krüger A/S blev tildelt miljøprisen i kategorien bæredygtige processer for projektet ”Billund BioRefinery – fra renseanlæg til bioraffinaderi”. Takket være avancerede teknologier raffineres organisk affald og spildevand til ressourcer i form af gødning, biogas og på sigt biopolymer. Samtidig giver konceptet mulighed for at minimere mængden af restaffald og rense vandet til en bedre kvalitet end i konventionelle rensningsanlæg. Desuden producerer anlægget dobbelt så meget energi, som det forbruger.
 
Virksomheden NORD på Fyn modtog miljøprisen i kategorien ”Internationalt virksomhedssamarbejde” for at have udviklet en samarbejdsplatform til oprydning af farligt affald efter skibsulykker. Projektet gør det muligt at sortere, bearbejde og destruere affaldsfraktioner og forurenet slukningsvand, og sparer dermed det marine miljø for udledning af store mængder forurenet affald.  

I kategorien bæredygtige produkter modtog virksomheden DACS A/S i Nr. Snede prisen for udviklingen af ”MagFan” - en energiøkonomisk og særdeles effektiv gavlventilator til brug i fx stalde, lagerhaller og P-kældre. Ud over den høje energieffektivitet er MagFan produceret i genanvendelige materialer, ligesom den er optimeret til at kunne bruges i mange forskellige typer el-net.

Endnu en pris i kategorien bæredygtige produkter gik til virksomheden Unisense Environment A/S i Aarhus. Virksomheden modtager prisen for udvikling af sensorsystemet ”N2O Wastewater System”, der kan måle lattergasemission fra spildevandsanlæg. Lattergas er en meget kraftig drivhusgas, og kan i mange tilfælde udgøre en betydelig andel af et renseanlægs carbon footprint. Systemet måler udviklingen af lattergas direkte i væskefasen, hvilket gør det muligt at foretage løbende beregninger af emissionen og iværksætte ændringer i processen, som nedbringer spildevandsanlæggets klimapåvirkning.

Ud over den faglige anerkendelse, som miljøpriserne er udtryk for, modtog prismodtagerne hver et diplom og en unik glasskål udført af kunstneren Mikkel Yerst.

De 4 prismodtagere går nu videre til den internationale priskonkurrence, som finder sted i Lyon i Frankrig til december. Her skal de danske vinderprojekter dyste mod miljøprisvinderne fra de øvrige EU-lande.

Om EU's miljøpriser
Formålet med EU's miljøpriser er at fremme innovative og bæredygtige løsninger på miljøområdet.
Priskonkurrencen har to niveauer. Nationale prisuddelinger og en efterfølgende konkurrence på europæisk plan.

I Danmark forestås konkurrencen af IDA, efter aftale med EU-kommissionen og Miljøministeriet.

Mere om EU's Miljøpriser