Egen opsigelse

Dit opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren er mindst én måned til en måneds udgang.

Hvis du fx siger op 15. november, løber dit opsigelsesvarsel indtil 31. december. Der kan dog være aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel i ansættelseskontrakten, som du i så fald skal respektere.

Er du ansat med prøvetid og siger du op inden udløbet af prøvetiden på max. 3 måneder, kan du sige op med dags varsel. Der kan dog være aftalt længere varsel, typisk 14 dage fra din side.

Er du tjenestemand, er dit opsigelsesvarsel 3 måneder.

En opsigelse skal være skriftlig, gerne med kvittering for arbejdsgiverens modtagelse.

Der er ingen lovkrav til indholdet af en opsigelse. Den kunne fx se således ud:

"(Dato for aflevering af opsigelsen)

Jeg opsiger hermed min stilling til fratræden den (=dato for udløbet af opsigelsesvarslet).

Kvittering for modtagelsen den

_________________________

arbejdsgivers underskrift"

 • Hvad er mit opsigelsesvarsel?

  Ønsker du at sige op inden for de 3 første måneder af ansættelsen, skal du være opmærksom, at der kan være aftalt prøvetid. Er du ansat med prøvetid og siger du op inden udløbet af prøvetiden på max. 3 måneder, kan du sige op med dags varsel. Der kan dog være aftalt længere varsel, typisk 14 dage fra din side.

  Siger du op efter 3 måneders ansættelse, er dit varsel overfor arbejdsgiver én måned til en måneds udgang, medmindre der er aftalt gensidigt forlængede opsigelsesvarsler. Hvis du fx siger op den 15. september, løber dit opsigelsesvarsel indtil den 31. oktober.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Hvordan siger jeg op?

  En opsigelse skal gives skriftligt. Det er en god idé, at få din arbejdsgiver til at kvittere for modtagelsen.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Hvad skal en opsigelse indeholde?

  Der er ingen krav til indholdet af en opsigelse, men for at undgå misforståelser om fratrædelsestidspunktet eller andet, er det en god idé at skrive hvilken dato man fratræder.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Hvem skal jeg aflevere min opsigelse til?

  Det anbefales at du afleverer opsigelsen personligt til din nærmeste leder, og beder denne kvittere for modtagelsen.
  For at være helt sikker på, at opsigelsen er kommet frem i rette tid, skal du aflevere den på din arbejdsplads inden arbejdstids ophør. Hvis din nærmeste leder ikke er til stede, kan du aflevere opsigelsen til dennes stedfortræder, til en overordnet leder eller til personaleafdelingen.
  Der er ikke noget til hinder for, at opsigelsen gives pr. e-mail, så længe det kan dokumenteres, at den er kommet frem. Derfor bør du anmode modtager om at bekræfte modtagelsen.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Søgning af andet arbejde i opsigelsesperioden

  Når du er blevet opsagt eller selv har sagt op, har du efter funktionærlovens § 16 ret til frihed med løn til at søge andet arbejde. Dette indebærer, at du har ret til at deltage i ansættelsessamtaler der ligger inden for din normale arbejdstid.

  Du skal imidlertid tage nødvendigt hensyn til, at din nuværende arbejdsgiver skal kunne tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt, hvilket betyder, at du skal give besked om dit fravær i så god tid som muligt, så ulemperne ved dit fravær mindskes mest muligt.

  Retten til fravær med løn omfatter ansættelsessamtaler og andre opsøgende aktiviteter i forbindelse med jobsøgning. Udarbejdelse af ansøgninger mv. er derimod ikke omfattet. Disse må laves uden for arbejdstiden.

 • Kan jeg tage andet arbejde i opsigelsesperioden?

  I din opsigelsesperiode har du som udgangspunkt samme arbejdsforpligtelse som før opsigelsen.

  Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet ikke-konkurrerende arbejde i opsigelsesperioden. Nogle gange vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn. Ellers vil din nuværende arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det nye arbejde i lønudbetalingerne fra ham. Du er dog i opsigelsesperioden garanteret, hvad der svarer til minimum 3 måneders løn.

  Hvis du er suspenderet kan du kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbeltløn i opsigelsesperioden.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Kan jeg fratræde og starte på mit nye job med et kortere varsel?

  Hvis din arbejdsgiver accepterer det, er der intet til hinder for et kortere opsigelsesvarsel, når du selv siger op.  Fx kan arbejdsgiver udstede en frigørelsesattest, så du kan frigøre dig med dags varsel, hvis du får et fuldtidsjob.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Hvad er mit opsigelsesvarsel, hvis jeg er ansat efter AC-overenskomst?

  Din opsigelse vil følge de almindelige opsigelsesvarsler i funktionærloven.

 • Hvad er mit opsigelsesvarsel, hvis jeg er ansat på Chefaftalen?

  • 3 måneders varsel i de første 12 måneder
  • 12 måneders varsel derefter
 • Hvad er mit opsigelsesvarsel, hvis jeg er ansat på kontrakt?

  • Enten funktionærlovens varsler eller
  • 6 måneders varsel hvis aftalt.
  • Fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn.
 • Hvad er mit opsigelsesvarsel, hvis jeg er ansat på åremål?

  Hvis du opsiges inden udløbet af din åremålsansættelse bør du fremsende din opsigelse til IDA. Ellers udløber din ansættelse uden yderligere varsel når åremålsansættelsen udløber.

 • Hvad er mit opsigelsesvarsel som kontraktansat chef i det private?

  Opsigelsesvarslet følger funktionærloven, medmindre der er aftalt længere varsel i kontrakten.

 • Hvad er mit opsigelsesvarsel, hvis jeg er direktør?

  Dit opsigelsesvarsel følger enten funktionærloven eller direktørkontrakten.

 • Fratrædelsesberegner

  Med IDAs fratrædelsesberegner kan du beregne dit opsigelsesvarsel efter funktionærlovens bestemmelser. Beregningen er vejledende og du er altid velkommen til at kontakte os. Er du ikke funktionær eller har du individuelle vilkår, som stiller dig bedre end funktionærloven, skal du også kontakte os.

  Gå til fratrædelsesberegneren

 • Karantæne fra a-kassen

  Du får 3 ugers karantæne fra a-kassen, hvis du selv siger din stilling op, eller hvis a-kassen vurderer, at du er skyld i, at din arbejdsgiver har opsagt dig, fx hvor samarbejdsproblemer skyldes dig, eller hvis din arbejdsgiver har bortvist dig.

  I særlige tilfælde hvor du har valget mellem at modtage en afskedigelse eller underskrive en frivillig fratrædelsesaftale, kan den frivillige aftale sidestillles med en afskedigelse, således at du ikke får karantæne. Kontakt under alle omstændigheder din a-kasse, som kan foretage denne vurdering.

 • Optioner, aktier, m.v. i forbindelse med opsigelse

  Ret til aktieløn – afhænger bl.a. af om det er egen opsigelse eller arbejdsgivers opsigelse.

  Læs nærmere under notat om aktieløn.