Energivision for 2050

IDAs Energivison 2050 er et bud på et robust og fleksibelt dansk energisystem, som bygger på vedvarende energikilder og et massivt fokus på energibesparelser

Udspillet blev præsenteret og diskuteret på en konference i Ingeniørhuset med deltagelse af flere end 100 fagfolk.

”Med udspillet håber jeg, vi igen kan samle opmærksomheden – og diskussionen – om, hvordan Danmark kommer i mål med ambitionen om at gøre os fri af de fossile brændsler i 2050. Selv om målstregen ligger næsten 35 år ude i fremtiden, er det en vigtig diskussion, da energiområdet typisk er præget af lange investeringshorisonter”, påpeger  IDAs formand Frida Frost.

Hovedkilderne til energiproduktionen i IDAs Energivison 2050 er vedvarende energikilder som vind og sol samt biomasse, som skal hjælpe til, når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner.

Visionen er baseret på et effektivt energisamspil på tværs af store sektorer som industri, bolig, transport og husholdning. Og netop integrationen på tværs af sektorer er et af visionens hovedgreb, forklarer Brian Vad Mathiesen. Han er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, som har gennemført det omfattende model- og analysearbejde, der ligger til grund for visionen:

”Ved at tænke på tværs af sektorerne opstår der nemlig bedre muligheder for at udnytte synergier - og matche efterspørgslen af energi med produktionen fra vind, sol og bølgekraft. Desuden kan man med den tværsektorielle tilgang opnå at få mere vind og sol fra el-produktionen ind i de enkelte sektorer, som fx transporten og varmesektoren”, uddyber han.

Han påpeger desuden, at visionen er ”robust” med hensyn til forbruget af biomasse, og ”omkostningseffektiv” i forhold til handel på de internationale el-markeder.

Oplæg til faglig diskussion
IDA havde inviteret opponenter fra Klimarådet, Energinet.dk og Det Økologiske Råd til at diskutere visionen på dagens konference, ligesom der på mødet var lagt op til en bredere faglig diskussion af energivisionen.

”Vi kommer med et konkret indspil til diskussionen om, hvordan Danmark udvikler et energisystem, som både leverer forsyningssikkerhed, reducerer CO2 – og forhåbentlig også kan bidrage til at styrke den danske eksport af intelligente energiløsninger”, understreger Ingeniørforeningens formand, Frida Frost.

Dagens indlæg og refleksioner bliver samtidig startskuddet til næste fase i projektet, som handler om at udarbejde  konkrete anbefalinger til handling på baggrund af visionen og den bagvedliggende rapport. Anbefalingerne ventes klar primo 2016.

Om IDAs Energivision 2050
IDAs Energivision 2050 bygger videre på arbejdet i Ingeniørforeningens Energiplan 2030 og IDAs Klimaplan 2050, som udkom i henholdsvis 2006 og 2009. Visionen er baseret på bidrag fra en række af IDAs fagtekniske netværk samt Aalborg Universitets mangeårige arbejde med energisystemanalyse.

Som referencescenarier for IDAs energivision er anvendt Energistyrelsens scenarier for henholdsvis et vindbaseret og et fossilt baseret energiscenarie.

IDAs vision er desuden analyseret ved 3 forskellige prissætninger på brændsler såvel som 10 forskellige antagelser vedrørende den fremtidige udvikling i elpriserne på det internationale marked med henblik på at skabe så robuste scenarier som muligt.

Læs mere om IDAs Energivision 2050 og klimaplaner på Klima og energi.

Læs artikel om visionen hos Ingeniøren: ”IDA: Smart energisystem bringer os effektivt i mål i 2050