Fratræden og feriepenge

Du har optjent ret til betalt ferie, selv om du fratræder. Din arbejdsgiver skal beregne, hvor meget du har optjent i feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse beregnes med 12,5 % af hele din skattepligtige indkomst.

Du har optjent ret til betalt ferie, når du fratræder. Din arbejdsgiver skal beregne, hvor meget du har optjent i feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 % af al din skattepligtige indkomst, hvilket også vil sige værdien af fri bil, fri telefon eller andre skattepligtige goder. Du optjener feriegodtgørelse af dit eget bidrag til pension.

Du har derimod ikke ret til feriegodtgørelse af:

 • løn, du har modtaget, mens du har holdt ferie
 • ferietillæg, som efter loven er på 1 %, og som for statslige ansatte er på 1,5 %, og for kommunalt og regionalt ansatte er på 1,95 %
 • en eventuel godtgørelse fra arbejdsgiveren ved din fratrædelse, fx fratrædelsesgodtgørelse
 • arbejdsgiverens pensionsbidrag

Der skal betales indkomstskat af feriegodtgørelse, og nettobeløbet bliver indbetalt til FerieKonto. FerieKonto er et offentligt administreret system, hvor tilgodehavende feriegodtgørelse indestår, indtil den enkelte lønmodtager holder sin ferie. Feriepengene tilhører den lønmodtager, de er betalt til, men de trækker ikke renter.

Du kan selv beregne din feriegodtgørelse på IDAs ferieberegner.

Indbetaling senest den 7. i den 2. måned efter fratrædelsen

Feriegodtgørelsen forfalder til betaling til FerieKonto den 1. i den 2. måned efter fratrædelsestidspunktet med sidste rettidige betalingsdag den 7. i forfaldsmåneden. Hvis du eksempelvis er fratrådt den 30. april, skal feriepengene senest være indbetalt den 7. juni. Falder sidste rettidig betalingsdag på en lørdag eller på en søn- og helligdag, forlænges fristen til førstkommende hverdag.

Hvis du har startet ferie ved ansættelsesforholdets ophør, eller starter ferie i forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, skal din arbejdsgiver efter din anmodning udbetale feriegodtgørelse til dig for den pågældende ferie. Anmodningen skal ske i umiddelbar tilknytning til opsigelsen eller senest på et tidspunkt, hvor arbejdsgiveren uden væsentlig ulempe kan udbetale feriepengene. Arbejdsgiveren skal udbetale feriegodtgørelsen senest samtidig med, at din ferie begynder.

Nogle arbejdsgivere bruger en feriekortordning i stedet for FerieKonto. Det er et godkendt feriekortsystem, hvor feriepengene forbliver hos arbejdsgiveren indtil udbetaling af feriepengene finder sted. Feriepengene er garanteret af arbejdsgiveren eller en arbejdsgiverorganisation.

Rejs krav hvis feriepengene ikke indbetales

Hvis du fratræder, og din tidligere arbejdsgiver ikke indbetaler feriepengene, som reglerne fastslår, skal du sørge for at rejse krav på feriepengene over for arbejdsgiveren. Du bør kontakte IDA, så snart du opdager, at der ikke er betalt feriegodtgørelse i forbindelse med din fratrædelse.

Hvis kravet ikke er rejst over for arbejdsgiveren senest inden 3 år efter ferieårets udløb, er kravet på feriepenge forældet og feriepengene er tabt for dig. Kravet på feriepenge kan gennemføres ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de nævnte øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold. Arbejdsgiveren skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Feriegodtgørelse udbetales ved afholdelse af ferie

For at få feriepengene udbetalt fra FerieKonto eller en feriekortordning skal du som udgangspunkt holde ferie. Du kan ikke få feriepengene udbetalt på forhånd, men må afvente, at ferieåret, som feriepengene er optjent til, starter. Der gælder særlige regler for dig, som går på pension eller framelder sig folkeregisteret med henblik på at rejse til udlandet.

Du modtager et brev fra FerieKonto

Når feriegodtgørelsen er indbetalt til FerieKonto, modtager du i marts måned et brev fra FerieKonto, hvor der står, hvor mange feriedage og hvor meget feriegodtgørelse, som du har optjent. Du kan herefter vælger 2 muligheder for udbetaling af feriepengene:

 1. Indtast din ferie på FerieKontos selvbetjening på, hvor du skal bruge NemID, eller
 2. Indtast din ferie på FerieKontos TastSelv-telefon 70 11 03 03

Der går op til 5 hverdage, fra du har indtastet oplysningerne, til FerieKonto har indbetalt feriepengene på din NemKonto.

Hvis du er omfattet af en feriekortordning, modtager du i stedet for et feriekort, som din nuværende arbejdsgiver skal underskrive.

Modtager du offentlige ydelser fx arbejdsløshedsdagpenge, har du pligt til at oplyse din bopælskommune eller a-kasse om, at du holder ferie. Vær i den forbindelse opmærksom på, at FerieKonto kan videregive oplysninger om optjening og udbetaling af feriepenge til a-kasser og kommuner med henblik på kontrol.

Holdes alle feriedagene ikke, sender FerieKonto et nyt brev

Hvis du ikke bruger al din ferie i første omgang, modtager du et nyt brev fra FerieKonto med de resterende dage angivet. Næste gang du skal holde ferie, følger du samme procedure, som nævnt ovenfor.

 • Hvor mange feriedage har jeg om året?

  Du ret til 25 feriedage svarende til 5 ugers ferie pr. ferieår. Ferie optjenes i optjeningsåret (kalenderåret), og afvikles i det efterfølgende ferieår. Ferieåret starter 1. maj og løber frem til 30. april året efter. Du optjener 2,08 dages ferie med løn for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (i alt 25 feriedage ved 12 måneders ansættelse).

 • Får jeg løn under ferie?

  Du modtager løn under ferien, hvis du har optjent ret hertil i det forudgående optjeningsår. Du får altså løn under ferie i det efterfølgende ferieår, det vil sige fra 1. maj til 30. april. Hvis du fx er ansat i hele kalenderåret 2016, får du løn under ferie for 25 feriedage i det efterfølgende ferieår, der starter 1. maj 2017 og slutter 30. april 2018.

  Udover løn under ferie har du efter ferieloven ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Det vil fremgå af din kontrakt, hvis dit ferietillæg er højere end 1 %.

  Ferietillæg i staten: 1,5 %

  Ferietillæg i kommune eller region: 1,95 %

  Hvis du ikke har optjent ret til løn under ferie og ferietillæg, har du måske optjent ret til feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, som du var ansat hos i optjeningsåret. (se: Hvordan beregnes mine feriepenge ved fratræden?)

 • Har jeg ret til ferie som nyuddannet?

  Hvis du er nyuddannet og ikke har optjent ret til løn under ferie i dit nuværende ansættelsesforhold, har du stadig ret til at holde 25 feriedage pr. ferieår. Når du holder ferie, trækker din arbejdsgiver 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag.

  Du har ikke pligt til at holde ferie, hvis du ikke har optjent løn eller feriegodtgørelse til at finansiere ferien med. Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde ferie, som du har optjent løn eller feriegodtgørelse til. Dog kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie, selv om du ikke har optjent løn eller feriegodtgørelse, hvis virksomheden holder ferielukket. (se: Min arbejdsgiver holder ferielukket – skal jeg holde ferie?).

 • Kan min arbejdsgiver bestemme, hvornår jeg skal holde ferie?

  Ferie aftales som udgangspunkt mellem dig og din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver skal i den forbindelse tage hensyn til dine ønsker, og særligt tage hensyn til ønsker om ferie i skoleferien, hvis du har skolesøgende børn. Det er dog i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal holde ferie. Hvis din arbejdsgiver gerne vil placere ferie på et bestemt tidspunkt, skal hovedferien varsles overfor dig med mindst 3 måneder før feriens afholdelse, og restferien med mindst 1 måned. (Disse varsler kan på lovlig vis – fx i ansættelseskontrakten – fraviges ved aftale).

  Hovedferien på 3 uger skal lægges i perioden 1. maj til 30. september, mens restferien på 2 uger kan ligge når som helst i hele ferieåret, dvs. også før hovedferien. Hovedferien skal endvidere lægges i 3 sammenhængende uger, med mindre du og din arbejdsgiver aftaler andet.

 • Jeg arbejder på deltid - hvor mange feriedage har jeg ret til?

  Er du ansat på deltid, optjener du det samme antal feriedage, som en lønmodtager, der arbejder på fuld tid. Det vil sige 25 feriedage svarende til 5 ugers ferie pr. ferieår. Når du holder 1 uges ferie, bruger du 5 feriedage, således at en normal arbejdsuge med såvel arbejdsdage og fridage indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal.

  Eksempel: Du arbejder 30 timer om ugen fordelt på mandag-torsdag og har fri fredag. Ved afholdelse af ferie skal de arbejdsfrie dage indgå i ferien forholdsmæssigt. Ud af de 25 feriedage skal 20 dage derfor holdes på arbejdsdage og 5 dage på de arbejdsfrie dage.

 • Kan min arbejdsgiver aflyse eller ændre min allerede planlagte ferie?

  Ændring af aftalt ferie

  Efter ferieloven kan en arbejdsgiver kun ændre allerede planlagt ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal være tale om force majeure-lignende situationer, og sygdom  blandt det tilbageværende personale er eksempelvis ikke nok.

  Hvis du har lidt et økonomisk tab i forbindelse med ændringen af ferien, kan du kræve tabet dækket af din arbejdsgiver.

  Hvis du er ansat i staten, kan du derudover under visse betingelser kræve godtgørelse i form af ekstra betalt frihed, hvis ferien ændres. Kompensationen udgør 1,8 betalt time pr. omlagt feriedag. 

  Hvis du selv ønsker at ændre ferien kræver det, at du kan blive enig med din arbejdsgiver herom. 

  Afbrydelse af påbegyndt ferie

  Arbejdsgiveren har ikke mulighed for at afbryde ferie, som du er begyndt at holde.

  Hvis du er ansat i staten kan påbegyndt ferie dog ændres. Kompensationen for en sådan ændring er erstatning for økonomisk tab og 3,6 timers betalt frihed pr. omlagt feriedag.

 • Min arbejdsgiver holder ferielukket - skal jeg holde ferie?

  Din arbejdsgiver kan holde ferielukket, så længe ferielukningen varsles korrekt, dvs. senest 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før restferien begynder. Hvis din arbejdsgiver ikke varsler ferien korrekt, og du protesterer mod det for korte varsel, kan du kræve løn under ferielukningen.
  Hvis du ved en korrekt varsling af ferielukningen ikke har optjent et tilstrækkeligt antal feriedage med løn eller feriepenge, og er du medlem af en a-kasse, vil du i visse tilfælde være berettiget enten til feriedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Du bør kontakte din a-kasse herom.

 • Min arbejdsgiver holder ferielukket mellem jul og nytår - skal jeg holde ferie?

  Der gælder særlige regler, hvis din arbejdsgiver ønsker at holde lukket mellem jul og nytår.

  Hvis du har optjent mere end 15 dages betalt ferie (svarende til hovedferien), skal din arbejdsgiver sørge for, at du gemmer det antal feriedage, der svarer til antallet af feriedage mellem jul og nytår. Hvis din arbejdsgiver glemmer at tilbageholde feriedagene svarende til dagene under julelukningen, fordi du udover hovedferien har fået lov til at holde al din ferie, og du således ikke har flere feriedage tilbage, skal din arbejdsgiver betale dig løn for de pågældende dage.

  Arbejdsgiveren skal give meddelelse om ferielukningen senest 1 måned før julelukningen.

  Hvis du har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, men ikke nok til alle dagene mellem jul og nytår, fx 17 feriedage i alt, skal arbejdsgiveren sørge for at gemme de 2 feriedage til julelukningen, mens du skal holde øvrige feriedage for ”egen regning” (dvs. du bliver trukket i løn).

  Hvis du kun har optjent ret til 15 dages betalt ferie eller mindre, kan arbejdsgiveren alligevel fastsætte julelukning, og du må holde ferien for ”egen regning”. Det kan være, at du i stedet har ret til feriedagpenge fra a-kassen, hvis du er medlem af en a-kasse og i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Du bør kontakte din a-kasse for at få nærmere vejledning herom.

 • Har jeg ret til feriefridage eller den 6. ferieuge?

  Din ret til feriefridage eller andre fridage følger af aftale. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan feriefridagene optjenes, afvikles og hvad der sker med dine feriefridage, hvis du fratræder uden af have holdt fridagene, eller hvis du ikke når at holde dem inden for den angivne periode. På mange virksomheder går feriefridagene tabt, hvis de ikke er brugt inden ferieårets udgang eller inden fratræden.

  Er du ansat i staten, optjener du ret til 5 særlige feriedage, mens hvis du er ansat i en region eller kommune har du ret til den 6. ferieuge.

 • Får jeg erstatningsferie, hvis jeg er syg under min ferie?

  Hvis du bliver syg under din ferie, og har optjent ret til 25 dages betalt ferie, har du ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage under ferie. For at få ret til erstatningsferie skal du melde dig syg til din arbejdsgiver og komme med en lægeerklæring, journaludskrift fra sygehus eller lignende dokumentation for sygdommen.

  Lægeerklæringen skal gælde fra 1. sygedag, og du skal selv betale for erklæringen.

  Hvis du bliver syg, mens du holder ferie i udlandet, skal du gå til læge i udlandet for at få en lægeerklæring eller lignende erklæring, som dokumenterer sygdommen.

  Når du bliver rask, skal du som udgangspunkt møde på arbejde igen. Du kan dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding. Du skal oplyse din arbejdsgiver om, hvorvidt du vil holde resten af ferien eller møde på arbejde.

 • Får jeg erstatningsferie, hvis jeg er syg under min ferie?

  Hvis du bliver syg under din ferie, og har optjent ret til 25 dages betalt ferie, har du ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage under ferie. For at få ret til erstatningsferie skal du melde dig syg til din arbejdsgiver og komme med en lægeerklæring, journaludskrift fra sygehus eller lignende dokumentation for sygdommen.

  Lægeerklæringen skal gælde fra 1. sygedag, og du skal selv betale for erklæringen.

  Hvis du bliver syg, mens du holder ferie i udlandet, skal du gå til læge i udlandet for at få en lægeerklæring eller lignende erklæring, som dokumenterer sygdommen.

  Når du bliver rask, skal du som udgangspunkt møde på arbejde igen. Du kan dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding. Du skal oplyse din arbejdsgiver om, hvorvidt du vil holde resten af ferien eller møde på arbejde.

 • Jeg har været syg og ikke fået hold ferie inden ferieåret slutter - hvad sker der med min ferie?

  Hvis du ikke har holdt din ferie i ferieåret, fordi du har været syg op til ferieårets ophør, skal din arbejdsgiver udbetale feriepengene til dig. Hvis feriepengene er hos Feriekonto eller hos en feriekortadministrator, skal du rette henvendelse dertil for udbetaling. Det er en betingelse, at du har været syg op til ferieårets ophør, dvs. 30. april. Du kan også indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til næste ferieår. Er der tale om erstatningsferie, dvs. ferie der er udskudt grundet sygdom, og som du heller ikke har kunnet holde inden ferieårets ophør på grund af sygdom, overføres ferien – uanset antallet af feriedage - til det efterfølgende ferieår.

 • Kan jeg overføre ferie, som jeg ikke har fået holdt, til næste ferieår?

  Har du ikke holdt al din ferie fra ferieåret 2017/2018, har du mulighed for at overføre ferien til næste ferieår, eller for at få den udbetalt.

  Du kan søge om at få feriepenge udbetalt, hvis feriepengene vedrører ferie optjent ud over 20 dage, dvs. den 5 ferieuge, eller hvis feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest 30. april 2018. Stammer feriepengene fra et ophørt ansættelsesforhold, kan feriepengene udbetales uanset beløbets størrelse og antallet af tilgodehavende feriedage.

  Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan du kun aftale at overføre ferie, hvis det er muligt ifølge overenskomsten. En række af IDAs overenskomster indeholder regler om overførsel af ferie. Det gælder blandt andet ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Den statslige ferieaftale giver således mulighed for at overføre feriedage (incl. særlige feriedage) ud over 20 dage pr. år fra et ferieår til det næste, hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem den enkelte og arbejdsstedet, og at aftalen skal være indgået inden ferieårets udløb. En tilsvarende bestemmelse er der enighed om på det regionale og kommunale område i Aftale om ferie for personale ansat i regioner og Aftale om ferie for personale ansat i kommuner.

  Hvis du ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, kan du aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie ud over 20 dage til det følgende ferieår. Aftalen om overførsel af ferie skal være skriftlig og indgået senest 30. september efter ferieårets udløb.

  Hvis du fratræder, inden ferien, der er overført, er holdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, hvis du herved har mere end 25 dages ferie til gode. I så fald skal du have udbetalt feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 feriedage.

 • Kan jeg få udbetalt eller overføre feriefridage til næste ferieår?

  Feriefridage følger af aftale og de vilkår, som gælder efter aftalen. Derfor afhænger spørgsmålet om muligheden for overførsel og udbetaling af fridagene af den konkrete aftale.

  Er du ansat i det offentlige kan de særlige feriedage/den 6. ferieuge holdes som enkeltdage eller halve dage.

  Hvis du ikke holder dagene som statslig ansat, bliver de godtgjort kontant med 2,5 % af den ferieberettigende løn i optjeningsåret, medmindre du har indgået aftale med din arbejdsgiver om overførsel til det følgende ferieår. Som kommunalt- eller regionsansat er udgangspunktet derimod, at den 6. ferieuge automatisk overføres til næste ferieår, med mindre du senest 1. oktober i ferieåret har givet din arbejdsgiver besked om at du ønsker ferieugen udbetalt.

 • Skal jeg holde ferie, når jeg er sagt op?

  Hvis du har et opsigelsesvarsel på 3 måneder eller derunder, kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig at holde din hovedferie i opsigelsesperioden. Det betyder også, at en allerede fastlagt hovedferie i opsigelsesperioden bortfalder. (Dette kan dog på lovlig vis – fx i ansættelseskontrakten – være fraveget ved aftale). Du og din arbejdsgiver kan dog efter opsigelsen aftale, at ferien alligevel skal holdes som planlagt.

  Din arbejdsgiver kan varsle restferie afholdt i opsigelsesperioden, hvis der ud over restferie kan ligge et varsel på 1 måned. En allerede aftalt restferie falder ikke bort, uanset opsigelsesvarslets længde.

  Hvis du har et opsigelsesvarsel på over 3 måneder, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde såvel restferie som hovedferie i opsigelsesperioden, og allerede aftalt ferie afholdes som planlagt.

  Din arbejdsgiver kan også efter opsigelsen er sket, pålægge dig at holde ferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesperioden stadig er så lang, at såvel varsel som hovedferie- og restferie kan lægges inden for perioden.

 • Skal jeg holde ferie, når jeg er fritstillet?

  Hvis du er fritstillet i forbindelse med din opsigelse, er det samtidig en varsling om, at ferie anses for holdt i videst muligt omfang i opsigelsesperioden. Hvis ferien ikke skal anses for holdt, skal dette aftales med din arbejdsgiver og bør fremgå af en skriftlig aftale. Opsiges du således med 6 måneders varsel og bliver du samtidig fritstillet, så anses du automatisk for at have afholdt al ferie for det pågældende ferieår, da ferie og varslerne kan ligge inden for opsigelsesperioden. Under visse betingelser anses ferien alligevel ikke for holdt.

 • Skal jeg holde ferie, når jeg er suspenderet?

  Hvis du er suspenderet, betyder det, at du ikke skal møde dagligt på arbejde, men skal stå til rådighed for at udføre eventuelle arbejdsopgaver i løbet af opsigelsesperioden. Grundet rådighedspligten anses du alene for at holde ferie, hvis din arbejdsgiver varsler afholdelse af ferie med angivelse af et konkret tidspunkt for feriens afholdelse.

 • Hvordan beregnes mine feriepenge ved fratræden?

  Du har optjent ret til betalt ferie, når du fratræder. Din arbejdsgiver skal beregne, hvor meget du har optjent i feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 % af al din skattepligtige indkomst, hvilket også vil sige værdien af fri bil, fri telefon eller andre skattepligtige goder. Du optjener feriegodtgørelse af dit eget bidrag til pension. Du har derimod ikke ret til feriegodtgørelse af løn under ferie, ferietillæg og arbejdsgiverens pensionsbidrag.

  Du kan beregne feriegodtgørelsen på IDAs ferieberegner.

 • Hvornår står mine feriepenge hos FerieKonto efter fratræden?

  I forbindelse med fratræden skal din arbejdsgiver afregne dine feriepenge til FerieKonto. Din arbejdsgiver skal senest den 7. i den anden måned efter din fratræden indbetale feriepengene til FerieKonto. Hvis du eksempelvis fratræder til udgangen af september, vil feriepengene skulle indbetales senest den 7. november.

  Når feriepengene er indbetalt til FerieKonto vil der være lidt administrationstid, inden dine feriepengene fremgår af FerieKonto (ca. 1-2 uger). Du skal logge på FerieKonto med dit NemID for at se antallet af feriedage og feriepengebeløbet. (Husk at vælge det rigtige ferieår.)


  Hvis du har påbegyndt ferie ved fratræden eller i umiddelbar forlængelse af din fratræden, skal din arbejdsgiver efter din anmodning udbetale feriegodtgørelse til dig for ferien. Din anmodning skal ske i umiddelbar tilknytning til opsigelsen eller senest på et tidspunkt, hvor arbejdsgiveren uden væsentlig ulempe kan opfylde dit krav. Betalingen skal ske senest samtidig med, at ferien begynder.

 • Hvordan får jeg mine feriepenge fra FerieKonto - det nye ferieår?

  FerieKonto sender i marts et brev til dig, hvori det fremgår, hvor mange feriedage og feriegodtgørelse, du har optjent hos din(e) tidligere arbejdsgiver/-e. Du kan herefter vælge at logge på FerieKontos selvbetjening eller indtaste din ferie på FerieKontos TastSelv-telefon for at få feriepengene udbetalt.

  Du kan tidligst få dine feriepenge udbetalt 1 måned før din første feriedag. Første feriedag kan tidligst være 1. maj året efter, feriepengene er optjent. Der går op til 5 hverdage, fra du har indtastet oplysningerne, til pengene er på din NemKonto.

 • Har jeg ret til ferie som ledig?

  Du har ret til at holde ferie som ledig. Hvis du har optjent feriegodtgørelse fra et tidligere ansættelsesforhold, skal du holde ferie med feriegodtgørelse. Har du ikke optjent feriegodtgørelse, kan du under visse betingelser have ret til feriedagpenge fra din a-kasse (Akademikernes A-kasse), hvis du var ledig i optjeningsåret. Du bedes kontakte din a-kasse (Akademikernes A-kasse) herom.

 • Jeg forlader arbejdsmarkedet - hvad sker der med mine feriepenge?

  Hvis du forlader arbejdsmarkedet helt og går på pension - typisk folkepension, førtidspension og arbejdsgiverbetalt alderspension (fx tjenestemandspension) - udbetales feriepengene for tidligere og løbende optjeningsår til dig af din arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der administrerer feriepengene. Du skal søge om feriepengene senest 6 måneder efter, du er fratrådt dit arbejde og gået på pension. Har du ikke nået at søge inden de 6 måneder, skal du holde ferie for at få udbetalt feriepengene.

  Hvis du går på efterløn, har du ikke forladt arbejdsmarkedet helt, og skal holde ferien for at få udbetalt dine feriepenge.

 • Min gamle arbejdsgiver har ikke indbetalt mine feriepenge til FerieKonto - hvad gør jeg?

  Hvis du fratræder, og din tidligere arbejdsgiver ikke indbetaler feriepengene til FerieKonto inden fristen for indbetaling, skal du sørge for at rejse krav (skriftligt) på feriepengene over for din tidligere arbejdsgiver. Du bør kontakte IDA, så snart du opdager, at der ikke er betalt feriepenge i forbindelse med din fratræden.

  Hvis kravet ikke er rejst over for din tidligere arbejdsgiver inden 3 år efter ferieårets udløb, er kravet på feriepenge forældet og feriepengene tabt. Kravet på feriepenge kan gennemføres ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (dog ikke til sidstnævnte, hvis du er medlem af IDA). Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de nævnte øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold. Arbejdsgiveren skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond.

 • Bliver mine feriepenge forældet?

  Hvis du ikke har indgået aftale om overførsel af ferie eller fået udbetalt dine feriepenge inden 30. september ferieåret efter, fortabes muligheden for at få feriepengene udbetalt og feriepengene skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden feriefond.

  Hvis du er forhindret i at holde ferie inden ferieårets udgang på grund af sygdom, barsel el. lign., bliver dit krav på feriepenge først forældet, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til Arbejdsmarkedets feriefond.

  Hvis dine feriepenge ikke er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond på grund af en tvist mellem dig og din arbejdsgiver om din ret til feriepenge, forældes kravet på feriepenge, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (sidstnævnte gælder ikke, hvis du er medlem af IDA). Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de i 1. pkt. øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold.

 • Ferietillæg og særlig feriegodtgørelse

  Ferietillæg er et tillæg, som din arbejdsgiver skal betale for at kompensere for, at du ikke modtager fulde 12,5% af lønnen, når du får løn under ferie.

  Ferietillæg skal ifølge ferieloven udgøre 1% af lønnen i optjeningsåret, dog ikke af løn under ferie eller af tidligere ferietillæg.

  Er du ansat i staten udgør særlig feriegodtgørelse 1,5%.

  Er du ansat i en kommune eller en region udgør særlig feriegodtgørelse 1,95%.

 • Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt?

  Du skal søge om udbetaling af feriepenge ved at udfylde en blanket og sende den til Feriekonto, arbejdsgiveren, eller den som har feriepengene (feriekortadministrator) inden 30. september. Hvis du har modtaget offentlige ydelser i ferieåret, skal blanketten sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Du kan finde blanketten på borger.dk i ansøgningsperioden, som er fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb.

 • Er der særlige regler, hvis jeg har modtaget offentlige ydelser?

  Hvis du i ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 har modtaget en eller flere offentlige ydelser (kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, herunder supplerende dagpenge, dagpenge på attest E 303, feriedagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller særlig ydelse), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de dage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.

 • Optjeningsår og ferieår

  Ferie optjenes i løbet af kalenderåret og afvikles i ferieåret, som starter i det følgende år den 1. maj og løber frem til den 30. april året efter.

  Optjeningsåret svarer til et kalenderår. I optjeningsåret optjener du ret til betalt ferie til afvikling i det følgende ferieår. Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april i det følgende år. Det vil sige, at den ferie, som holdes fra 1. maj 2018 til 30. april 2019, er optjent i din ansættelse i kalenderåret 2017.

  Efter ferieloven har du ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår. Ferien beregnes med 5 dage pr. uge og i alt 25 feriedage pr. ferieår. Din ret til at holde ferie er uafhængig af, om du har optjent ret til betalt ferie.

 • Ferie og opsagt

  Hvis du selv ønsker at holde ferie i opsigelsesperioden, og dette er planlagt eller aftalt med arbejdsgiveren, kan du godt holde ferien.

  Hvis du ikke ønsker at holde ferie i en opsigelsesperiode, hvor din arbejdsgiver har opsagt dig, gælder der særlige regler. Allerede fastlagt ferie falder i princippet bort, og du kan kun pålægges at holde ferie med de varsler, som gælder i ferieloven med tillæg af opsigelsesvarslet.

  Der skal være plads i din opsigelsesperiode til både ferievarslet (henholdsvis 3 måneder og 1 måned) og ferien.

  For ansatte i regioner og kommuner samt statsansatte gælder, at en opsagt medarbejder ikke kan pålægges at holde overført ferie i opsigelsesperioden.

  Hvis du er i tvivl om dine rettigheder med hensyn til ferie i opsigelsesperioden, bør du kontakte IDA.

 • Sygdom før ferien

  Hvis du melder dig syg, inden din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde ferie. I stedet har du krav på at holde ferien senere. Der gælder andre regler, hvis du bliver syg under din ferie.

  Du skal nå at melde dig syg til sin arbejdsgiver indtil dit sædvanlige mødetidspunkt på den første feriedag. Du kan ikke melde dig syg med tilbagevirkende kraft.

  Når du melder dig rask, skal du samtidig give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du vil holde ferie efter raskmeldingen i resten af den planlagte ferieperiode. Hvis du ikke ønsker at holde ferien, når du bliver rask, er det vigtigt, at du straks møder på arbejde. Herefter følger feriens placering de almindelige regler, hvilket vil sige, at du på ny skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du skal holde ferie, og din arbejdsgiveren kan vælge at placere din ferie med det fornødne varsel.

  Du skal som udgangspunkt holde erstatningsferien senere i samme ferieår, det vil sige inden 1. maj, men hvis det på grund af sygdom op til ferieårets udløb ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i det efterfølgende ferieår. Du kan også vælge at få ferien udbetalt på grund af en feriehindring.

 • Ferie ved opsigelse

  Hvornår og hvordan holdes ferie i en opsigelsesperiode?

  I en opsigelsesperiode har du som udgangspunkt samme mulighed for at holde ferie som i løbet af ansættelsesforholdet. Hvis der ikke allerede er aftalt ferie har din arbejdsgiver mulighed for at varsle ferie afholdt med 3 måneders varsel for hovedferiens vedkommende og 1 måneds varsel for restferiens vedkommende. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at en fritstilling sidestilles med et varsel fra arbejdsgiveren om at mest muligt ferie anses for afholdt. Opsiges du således med 6 måneders varsel, og bliver du efter 2 måneder fritstillet, så anses du for i de resterende 4 måneder at have afholdt al ferie for det pågældende ferieår.

  Hvis der før din opsigelse var fastlagt ferie til et tidspunkt, der nu viser sig at ligge i opsigelsesperioden, skal denne ferie holdes som planlagt. Du har dog mulighed for at protestere imod afholdelse af de 3 ugers hovedferie ("sommerferien"), hvis der er mindre end 3 måneder og 18 dage til opsigelsesvarslets udløb. Hvis du fx i april måned har fastlagt 3 ugers sommerferie i juli måned, og herefter den 15. juni opsiges med 3 måneders varsel til fratræden 30. september, så er du ikke forpligtet til at holde de planlagte 3 ugers ferie.

  Senest den 7. i den anden måned efter du er fratrådt (i ovenstående eksempel den 7. november) skal arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse med 12,5 % af den ferieberettigede løn for den del af ferien, som er optjent men ikke afholdt ved fratræden.