Hvornår kan sygedagpenge forlænges?

Dine sygedagpenge kan forlænges, hvis du opfylder en af følgende 7 forlængelsesmuligheder.

Du skal være opmærksom på, om din sag behandles efter regler efter 1. juli 2014 eller reglerne gældende før 1. juli 2014. Teksten i parentes er de gamle regler. 

 1. Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. (Gælder for alle).
 2. Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne således, at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger (39 uger efter de gamle regler).
 3. Du er i gang med eller venter på lægebehandling, og du, efter en lægelig vurdering, skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger (2x52 uger efter de gamle regler) regnet fra revurderings tidspunktets indtræden. Der ses bort fra den periode, hvor du har ventet på behandling på et offentligt sygehus.
 4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.(Gammel regel: Du kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og kan dermed ikke vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det er ikke endeligt afklaret om du vil være berettiget til fleksjob eller førtidspension således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger).
 5. En læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.(Gammel regel: Du har en livstruende alvorlig sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte.)
 6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. (Gælder for alle.)
 7. Der er påbegyndt en sag om førtidspension (Gælder for alle).
 • Opsagt på grund af sygdom

  Sygdom er lovligt forfald. Derfor kan sygdom ikke uden videre bruges som en saglig begrundelse for en opsigelse. Der er dog undtagelser for eksempel ved langvarig sygdom, hvor arbejdsgiveren ikke kan få klarhed over, hvornår du kan genoptage arbejdet og ikke har mulighed for at få løst dine opgaver hos andre kolleger.

  Hvis du har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder, kan varslet nedsættes til én måned. Det forudsætter, at du er syg på opsigelsestidspunktet, at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, samt at det i kontrakten er aftalt, at reglen om 120 sygedage finder anvendelse.

  Ud fra en konkret vurdering kan en opsigelse begrundet i sygdom være usaglig, og der kan rejses krav om godtgørelse efter funktionærloven. Selvom 120-dages-reglen i princippet alene er en varslingsregel, vil opsigelsen normalt være saglig, hvis betingelserne for at blive opsagt efter denne regel er opfyldte.

  Er du blevet opsagt på grund af sygdom, og i tvivl om lovligheden heraf, kan du kontakte IDAs rådgivningsafdeling.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Få hjælp af IDAs socialrådgiver

  IDAs medlemmer har mulighed for at modtage rådgivning om rettigheder i forbindelse med sygdom.

  Socialrådgiveren i IDA rådgiver om blandt andet sygedagpenge, hjælpemidler, revalidering, fleksjob og førtidspension.

  Der er også mulighed for at få bistand i ankesager på sygdoms- og pensionsområdet.

  Kontakt IDA på telefon 33 18 48 48