A-kasse og udland

Hvordan er du dækket af din a-kasse hvis du arbejder i udlandet?

Rigtig mange ingeniører og cand.scient.er arbejder i udlandet i løbet af deres karriere. I de situationer er du også dækket af din arbejdsløshedsforsikring. Arbejde i udlandet tæller nemlig også med som beskæftigelse, der giver dig ret til dagpenge, når du igen vender hjem til Danmark. I de fleste tilfælde kan du sige et job i udlandet op og rejse hjem uden at få karantæne. Et fortsat a-kassemedlemskab er derfor en rigtig god sikring, når du starter på et nyt job i udlandet. Men der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, alt efter om du arbejder inden for EØS-området eller i det øvrige udland.

Under en udstationering gælder særlige regler om arbejdsløshedsforsikring. Derfor bør du sætte dig grundigt ind i reglerne, allerede før du indgår aftale om udstationering. Kontakt din arbejdsløshedskasse for at sikre dig, at du også ved hjemkomst til Danmark er fuldt dagpengeberettiget.

Under udstationering til et EØS-land

I denne situation er du omfattet af dansk lovgivning om social sikring – jf. ovenfor – kan du bevare medlemskabet af den danske a-kasse under arbejdet i udlandet og være dagpengeberettiget straks ved udstationeringens ophør, hvis arbejdsløshedsforsikringslovens almindelige betingelser er opfyldt. Er du ikke medlem af en arbejdsløshedskasse ved udstationeringen, har du mulighed for at blive optaget i en dansk arbejdsløshedskasse på baggrund af arbejdet som udstationeret, og dermed være dagpengeberettiget ved hjemkomsten, hvis betingelserne for at modtage dagpenge i øvrigt er opfyldt. Bevarelse af medlemskabet af/optagelse i a-kassen under en udstationering er betinget af, at du fremlægger en attesteret blanket (blanket E101, som attesteres af Sikringsstyrelsen).

Bliver du omfattet af arbejdsløshedsforsikringen enten under en udstationering eller som udlandsansat i et andet EØS-land, skal du være opmærksom på, at du risikerer at miste dagpengeretten – og dermed også retten til efterløn - ved hjemkomst til Danmark, hvis du melder dig ud af en dansk arbejdsløshedskasse, inden du er optaget i den udenlandske forsikring. Vær i det hele taget altid opmærksom på, om du kan bevare retten til efterløn, hvis du bliver omfattet af et andet EØS-lands forsikring. Der gælder særlige regler om medregning af forsikringsperioder i relation til efterløn samt om efterbetaling af efterlønsbidrag. Kontakt altid a-kassen når du begynder arbejde i udlandet.

I det øvrige udland

I denne situation er er der mulighed for at bevare medlemskabet af en dansk arbejdsløshedskasse både som udstationeret og som ansat i udlandet, uanset at du ved ansættelse i udlandet ikke længere er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Eventuelle forsikringsperioder fra lande uden for EØS kan medregnes til at opfylde de danske betingelser for ret til dagpenge.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive optaget i en dansk a-kasse, hvis du midlertidigt og for en kortere årrække udstationeres til lønarbejde uden for EØS af en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at blive optaget – bortset fra bopælskravet. Det er yderligere en betingelse, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for udstationeringen, og at du søger om optagelse senest et år efter, at du har skiftet bopæl til udlandet.

Hvis du tager en ægtefælle/samlever med til udlandet - husk så også på, at den pågældende efter 3 år mister sin ret til arbejdsløshedsunderstøttelse og efterløn i Danmark, hvis beskæftigelseskravet i den danske arbejdsløshedsforsikringslovgivning ikke er opfyldt. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende i udlandet.

For mere information:

Kontakt Akademikerne A-kasse, Vester Farimagsgade 13, 1606 København V, tlf. 33 95 03 95.