Klima og energi

Siden 2006 har IDA lanceret en række bud på, hvordan Danmark kan indfri den politiske ambition om fossil uafhængighed i 2050.

Senest med IDAs Energivison 2050, som er et bud på et robust og fleksibelt dansk energisystem, der bygger på vedvarende energikilder og et massivt fokus på energibesparelser.

Udspillet blev præsenteret og diskuteret på en konference i Ingeniørhuset i november 2015 med deltagelse af flere end 100 fagfolk.

Visionen er baseret på et effektivt energisamspil på tværs af store sektorer som industri, bolig, transport og husholdning. Netop integrationen på tværs af sektorer er et af visionens hovedgreb.

IDAs Energivision 2050 bygger videre på arbejdet i IDAs Energiplan 2030 og IDAs Klimaplan 2050, som udkom i henholdsvis 2006 og 2009. Visionen er baseret på bidrag fra en række af IDAs fagtekniske netværk samt Aalborg Universitets mangeårige arbejde med energisystemanalyse.

Læs IDAs anbefalinger til Danmarks energipolitik.

 • IDAs Energivision 2050

  Danmark står stærkt på en række energiteknologiske områder.

  På længere sigt har Danmark som mål at reducere sine CO2 udledninger med 90 pct. i 2050 blandt andet ved omlægge den danske energiforsyning til vedvarende energi. Derfor sker der i disse år en grøn omstilling af det danske energisystem. Omstillingen handler både om omlægning til vedvarende energi og om en mere effektiv udnyttelse af energien. Det er afgørende, at investeringer i den grønne omstilling er med til at styrke og videreudvikle den danske energiteknologisektor.

  Aalborg Universitet står bag analysearbejdet til IDAs Energivision 2050.

  Visionen giver et bud på den mest cost-effektive måde at forvandle Danmark til et CO2 neutralt samfund. Her er fokus på fremtidens energisystem til boliger, industri, husholdninger og transport. Det smarte i energisystemet danner kernen for, hvordan Danmark kan finde de bedste og billigste løsninger ved at tænke på tværs af sektorerne. På den måde vil målet om et energisystem, der er baseret på vedvarende energi også kunne bidrage til et solidt grundlag for både arbejdspladser og eksport til Danmark. 

  IDAs Energivision uddyber den del af Klimaplan 2050, der handlede om energisystemet og giver bud på de udfordringer Danmark står overfor på energiområdet i de kommende år.

  Den nye energirapport giver bl.a. et svar på:

  • Hvordan vi indretter energisystemet, så det kan håndtere så meget vind som muligt
  • Hvor der mangler væsentlige investeringer, og hvilke teknologier der skal spille en fremtrædende rolle i fremtidens energisystem
  • Hvordan det sikres, at investeringerne i energisystemet kan give arbejdspladser i Danmark

  IDAs Energivision 2050 – anbefalinger til Danmarks energipolitik 

  Hent sammenfatning af IDAs Energivision 2050

  Executive summary IDA's Energy Vision 2050

  Download hovedrapporten IDAs Energivision 2050 (engelsk udgave)

  IDAs Klimaplan 2050 fra 2009

 • CO2-emission fra øget elforbrug

  EU’s kvotesystem er et af de centrale omdrejningspunkter, når det gælder de danske CO2-udledninger nu og i fremtiden. I kvotesystemet lægges et samlet loft over de kvoteomfattede virksomheders emissioner af drivhusgasser. Virksomhederne har mulighed for at handle kvoter indbyrdes og derved skabes et marked og en pris på CO2. I EU er ca. 45 % af de samlede drivhusgasudledninger omfattet af kvoteordningen. Loftet i kvotesystemet er lagt, så det samlede antal kvoter frem mod 2020 reduceres med 21 % sammenlignet med 2005.

  Vi kan forvente, at det danske elforbrug vil stige i fremtiden. Derfor er det relevant at undersøge, om det vil få betydning for de samlede CO2-udledninger, eller om EU’s kvotesystem betyder, at der bare udledes mindre andre steder i EU. CO2-konsekvensen skal forstås som den faktiske mér-emission til atmosfæren. Undersøgelsen konkluderer, at der må forventes at være en CO2-konsekvens af øget elforbrug i Danmark, idet EU´s kvotesystem ikke vil lægge et bindende CO2-loft i mange år frem i tiden.

  24. oktober 2016 var IDA medarrangør af et debatmøde ”Hvad er op og ned i klimadebatten?”, som blev holdt i Fællessalen på Christiansborg. På mødet præsenterede Ea Energianalyse rapporten ”CO2-emission fra øget elforbrug i Danmark”, som er udarbejdet for IDA.

  Slides fra præsentationen af rapporten.