Kørekort og stemmeret

Kørekort

Et normalt dansk kørekort (EU-modellen) kan benyttes i alle EØS-landene, uanset opholdets varighed.

Hvis du skal opholde dig i det øvrige udland, bør du undersøge reglerne for kørekort i det pågældende land.

Hos kommunernes borgerservice kan du få udstedt et internationalt kørekort, der teknisk set er en oversættelse af dit almindelige kørekort med angivelse af hvilke kategorier, du har førerret til og med en gyldighed på ét år. Men det er ikke sikkert, at man anerkender kortet i så lang tid i det land, hvor du skal arbejde.

Yderligere oplysninger hos kommunernes borgerservice

Dansk stemmeret

Valgret er normalt betinget af, at man bor i Danmark. Hvis du udlandsansættes og dermed flytter varigt til udlandet, mister du derfor din danske stemmeret.

Derimod kan visse personer, der opholder sig midlertidigt i udlandet, efter ansøgning bevare deres valgret. Det gælder bl.a. personer, der er udsendt til tjeneste af den danske stat eller en anden dansk offentlig myndighed, er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af, er udsendt for at gøre tjeneste for en dansk hjælpeorganisation eller udstationeret af en virksomhed eller forening i Danmark, samt de pågældendes danske ægtefæller/samlevere. Det er som nævnt en betingelse, at opholdet i udlandet er midlertidigt – i praksis op til 10 år. Statsansatte, der er beordret til tjeneste i udlandet (diplomater og udsendte ved forsvaret m.v.) frameldes dog ikke længere folkeregistret og er ikke omfattet af denne tidsbegrænsning.

Du skal i givet fald – så vidt muligt allerede i forbindelse med din udrejse – søge om at blive optaget på valglisten, ellers kan du ikke senere afgive din stemme, selvom du opfylder betingelserne for at bevare valgretten. Skema til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten findes hos folkeregisteret i din bopælskommune og kan endvidere hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Optagelse på valglisten efter ansøgning har gyldighed i 2 år. Når man optages på valglisten får man brev om, hvor længe optagelsen gælder, og om muligheden for at få optagelsen forlænget.

Inden for den periode optagelsen gælder, har man ret til at deltage i folketingsvalg, folkeafstemninger, og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

Under udlandsopholdet kan du afgive din stemme pr. brev ved at henvende dig til den nærmeste danske repræsentation. En liste over danske repræsentationer i udlandet og relevante kontaktoplysninger findes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Husk at medbringe legitimation, fx pas, kørekort eller sygesikringsbevis.