Kombinerede ansættelsesklausuler indgået 1. januar 2016 eller senere

En kombineret ansættelsesklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du inden for et bestemt tidsrum - efter du har fratrådt din stilling - hverken må tage ansættelse hos en konkurrent eller have erhvervsmæssig kontakt til kunder.

En kombineret ansættelsesklausul indeholder både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, og en kombineret ansættelsesklausul skal derfor opfylde betingelserne for både konkurrenceklausuler  og kundeklausuler. Herudover gælder den yderligere gyldighedsbetingelse, at en kombineret ansættelsesklausul ikke kan forpligte dig i mere end 6 måneder efter din fratræden.

Gyldighedsbetingelserne er kumulative, dvs. hvis blot én af gyldighedsbetingelserne ikke opfyldes, er den kombinerede ansættelsesklausul ugyldig. Hvorvidt konkurrenceklausuldelen eller kundeklausuldelen i den kombinerede ansættelsesklausul kan opretholdes, bør du kontakte IDA om for nærmere vurdering.

Kompensation
Hvis du er bundet af en gyldig kombineret ansættelsesklausul, skal arbejdsgiveren i de måneder, hvor du er bundet af klausulen, betale dig en månedlig kompensation. Størrelsen af kompensation afhænger af, om du finder nyt passende arbejde i klausulperioden.
 

 Har medarbejderen fundet nyt passende arbejde? Kompensationsgrad  
   nej   60 %
   ja   24 %


Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v. I den kombinerede ansættelsesklausul skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres. Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter ansættelsesklausullovens regler".

Kompensationen for de første 2 måneder af klausulperioden skal arbejdsgiveren betale som et engangsbeløb sammen med den sidste månedsløn du får udbetalt fra virksomheden.

I den resterende del af klausulperioden (efter de første 2 måneder), kan din tidligere arbejdsgiver reducere kompensationen, hvis du finder et nyt passende arbejde. Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være passende arbejde.

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af den kombinerede ansættelsesklausul. For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt. Tabsbegrænsningspligten omfatter ikke engangsbeløbet, som du derfor vil få, selvom du ikke aktivt søger andet passende arbejde.

Etablering af selvstændig virksomhed kan også vurderes som passende arbejde, såfremt den selvstændige virksomhed er etableret inden for lønmodtagerens uddannelsesmæssige baggrund eller ligger inden for områder, som lønmodtageren tidligere har været beskæftiget inden for.

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for den kombinerede ansættelsesklausul. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Opsigelse af ansættelsesforholdet
Hvis ansættelsesforholdet ophører uden at du har givet rimelig anledning hertil, vil konkurrenceklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul bortfalde, mens kundeklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul vil bestå.

Hvis du selv siger din stilling op, har du givet rimelig anledning til ansættelsesholdets ophør, og du vil være bundet af hele den kombinerede ansættelsesklausul. Hvis din egen opsigelse skyldes, at din arbejdsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser, typisk at du ikke har fået din løn udbetalt, vil du derimod blive frigjort af konkurrenceklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul.

Hvis du bliver opsagt af arbejdsgiveren, og du ikke har givet rimelig anledning til opsigelsen, fx fordi opsigelsen skyldes en omstrukturering eller en sparerunde, bortfalder konkurrenceklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, fordi du har misligholdt ansættelsesforholdet, anses du for at have givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, og du vil derfor være bundet af hele den kombinerede ansættelsesklausul.

Selv om konkurrenceklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul er bortfaldet, fordi du ikke har givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, vil du være berettiget til engangsbeløbet på 2 måneders kompensation, da du fortsat er bundet af kundeklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul, og du vil ligeledes i den resterende del af klausulperioden være berettiget til kompensation jf. ovenfor.

Den kombinerede ansættelsesklausul opsiges af arbejdsgiver
Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold og efter du har fratrådt din stilling vælge at opsige den kombinerede ansættelsesklausul. Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Hvis din arbejdsgiver opsiger den kombinerede ansættelsesklausul, mens du stadig er ansat, har du krav på engangsbeløbet på 2 måneders kompensation, hvis du har været ansat i mindst 3 måneder på fratrædelsestidspunktet, og du fratræder din stilling inden 6 måneder efter den kombinerede ansættelsesklausul blev opsagt.

Efter du er fratrådt, kan arbejdsgiveren også opsige den kombinerede ansættelsesklausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du efter en måned ikke er bundet af den kombinerede ansættelsesklausul og dermed ikke har ret til yderligere kompensation.

 • Konventionalbod

  En konventionalbod er et beløb du skal betale til din gamle arbejdsgiver, hvis du ikke overholder den aftalte klausul. Konventionalboden skal du kun betale, hvis det på forhånd er aftalt i kontrakten, at du skal betale konventionalboden, hvis du overtræder klausulen.

  En konventionalbod er ikke afhængig af, om virksomheden har lidt et økonomisk tab i forbindelse med, at du har overtrådt klausulen.

  Har du overtrådt klausulen, skal du betale den aftalte bod. Hvis du ikke vil betale konventionalboden, må virksomheden anlægge en retssag mod dig. Hvis domstolen når frem til, at du har overtrådt klausulen, vil den formentlig bestemme, at du skal betale konventionalboden. Domstolen har mulighed for i nogle sager, at nedsætte boden, hvis den mener, at boden er urimelig høj. I praksis har domstolen nedsat konventionalboden, hvis den har været meget høj eller hvis der har været formildende omstændigheder til stede. Men i andre sager, er boden ikke blevet nedsat.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke er fradragsret for en konventionalbod du har betalt. Boden skal du betale af beskattede penge.

 • Fogedforbud

  Din tidligere arbejdsgiver kan bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant ”fogedforbud” skal du øjeblikkelig fratræde din stilling.

  Et fogedforbud betyder, at du ikke må foretage dig noget, der strider mod forbudet. Hvis du bryder en aftalt konkurrenceklausul eller kundeklausul, kan virksomheden bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedforbudet bliver nedlagt, kan du ikke være ansat hos din nye arbejdsgiver, men skal fratræde din stilling øjeblikkeligt.

  Et fogedforbud skal virksomheden altid følge op, ved inden 2 uger at have udtaget en stævning mod dig, for at få en almindelig domstol til at foretage en mere grundig behandling af sagen. I den periode, hvor retssagen kører, må du ikke udføre den virksomhed, der strider mod fogedforbudet.

  I mange klausuler er det aftalt, at fogedforbud kan nedlægges, uden at virksomheden skal stille sikkerhed. En sådan aftale er retten ikke bundet af. Det sædvanlige er, at retten beder virksomheden om at stille en sikkerhed (ofte bankgaranti) der mindst svarer til den løn du ville have tjent i den periode, hvor du er forpligtet af fogedforbudet. Formålet er, at du kan få dækket dit tab, hvis den egentlige retssag viser, at fogedforbudet ikke burde være nedlagt.

 • Vejledning om ansættelsesklausuler

  Få et samlet overblik over klausulreglerne med IDAs klausulvejledning, som er udarbejdet sammen med de øvrige akademikerorganisationer.

  Klausulreglerne er komplicerede, og det er meget vigtigt at have godt styr på dem, så du ved, hvad du går ind til, når du underskriver en klausul.

  I klausulvejledningen kan du læse om dine rettigheder og pligter, hvad enten du har underskrevet en konkurrenceklausul, kundeklausul, kombineret ansættelsesklausul, jobklausul, medarbejderklausul eller uddannelsesklausul. Desuden kan du læse lovene på området i vejledningen. 

  Bemærk at klausulvejledningen alene gælder for klausuler, der er indgået 1. januar 2016 eller senere. Hvis du har en konkurrenceklausul, kundeklausul, kombineret konkurrence- og kundeklausul, jobklausul, medarbejderklausul eller uddannelsesklausul, der er indgået før 1. januar 2016, kan du læse om reglerne for disse gamle klausuler ovenfor.

  Vejledning om ansættelsesklausuler