Kundeklausuler indgået før 1. januar 2016

En kundeklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du efter du er fratrådt din stilling, ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med arbejdsgiverens kunder og/eller andre forretningsmæssige forbindelser, herunder at tage ansættelse hos kunderne.

Til forskel fra konkurrenceklausulen forhindrer en kundeklausul dig ikke i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. Men den afskærer dig fra at arbejde med en bestemt kundekreds og/eller en bestemt kreds af andre forretningsforbindelser.

Ordet "kundeklausul" dækker alle klausuler af den type, som lægger begrænsninger i forholdet til virksomhedens forretningsforbindelser. Om klausulen omhandler kunder og/eller andre forretningsforbindelser som for eksempel leverandører eller agenturgivere, afhænger helt af formuleringen af klausulen.

En kundeklausul skal være skriftlig for at være gyldig. Skriftlighedskravet er opfyldt, hvis kundeklausulen er skrevet ind i din ansættelseskontrakt, eller kundeklausulen er udleveret som et tillæg til din ansættelseskontrakt.

Kundeklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, er reguleret af de gamle regler i funktionærloven § 18a og aftaleloven § 36. Reglerne i funktionærloven § 18a omfatter kun funktionærer. Hvis du er direktør er du kun omfattet af funktionærloven, hvis det er aftalt i kontrakten. Kontakt IDA, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er funktionær.

Hvis du har indgået en kundeklausul før 15. juni 1999 gælder der nogle særlige regler, som du kan høre mere om ved at kontakte IDA.

Hvor længe gælder kundeklausulen?

En kundeklausul gælder i det aftalte tidsrum. Det vil stå i din ansættelseskontrakt. Der er ingen øvre grænser for, hvor lang tid du kan være bundet af en kundeklausul. En kundeklausul forpligter sædvanligvis i 1 år. IDA ser også klausuler der forpligter i 6 måneder og også klausuler der løber i 2 år.

Kompensation

Arbejdsgiveren skal betale en kompensation, der som minimum svarer til halv løn i de måneder, hvor du er bundet af kundeklausulen. I kundeklausulen skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres. Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt at arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter funktionærlovens regler". Hvis du har ret til mere end halv løn i kompensation skal dette stå i kundeklausulen.

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. din grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v.

I den periode hvor du er bundet af kundeklausulen, kan din tidligere arbejdsgiver modregne kompensationen i den løn, du tjener i dit nye arbejde. Det er dog kun løn fra andet "passende arbejde" der kan modregnes i. Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har beskæftigelse inden for. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være "passende arbejde".

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af konkurrenceklausulen. For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt. Dvs. du kan ikke tage et sabbatår og rejse jorden rundt og samtidig få kompensation fra din tidligere arbejdsgiver.

Din ret til kompensation kan illustreres med dette eksempel:

Ingeniøren Dorthe tjener 40.000 kr. pr. måned. Hun har fundet et nyt arbejde og har sagt sit job op. Hun er bundet af en kundeklausul i 9 måneder, efter hun er fratrådt sin stilling og der er aftalt en kompensation på halv løn. Dagen efter at Dorthe er fratrådt sin stilling, begynder hun som salgsingeniør i en anden virksomhed, og hun skal ikke have kontakt med kunder der strider mod kundeklausulen. Hun får 38.000 kr. pr. måned. Dorthe vil ikke få kompensation fra sin tidligere arbejdsgiver, idet hendes nye månedsløn på 38.000 kr. overstiger den månedlige kompensation på 20.000 kr.

I praksis vil du ikke få kompensation, medmindre du bliver arbejdsløs eller ikke benytter din ingeniøruddannelse i dit nye job.

Hvis du udover en kundeklausul også er bundet af en konkurrenceklausul, vil du kun få kompensation for konkurrenceklausulen. Du er således ikke berettiget til dobbeltkompensation.

Der er forskel på kompensationen for konkurrence- og kundeklausuler. Kompensationen er bedst for konkurrenceklausuler, og det er disse regler der følges, når du har begge former for klausuler.

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for kundeklausulen. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Opsigelse af ansættelsesforholdet

Du er bundet af kundeklausulen - uanset om du selv siger op, eller det er arbejdsgiveren, som siger dig op.

Hvis du har hævet ansættelsen på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse af ansættelsen, typisk fordi du ikke har fået din løn, kan kundeklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper. Hvis klausulen bortfalder, har du ikke ret til kompensation. Kontakt IDA hvis du kommer i den situation.

Du er ikke bundet af kundeklausulen, hvis du fratræder, inden du har været ansat i mere end tre måneder. De tre måneder regnes til og med den dag, hvor du holder op i virksomheden, det vil sige opsigelsesperioden skal regnes med.

Hvis du har været ansat i højst seks måneder, kan du højst være bundet af kundeklausulen i seks måneder efter, at du er holdt op - også selvom det er aftalt, at klausulen skal forpligte i en længere periode. Ansættelsestiden på højst seks måneder regnes til og med den sag, du holder op i virksomheden, det vil sige opsigelsesperioden skal regnes med.

Kundeklausulen opsiges af arbejdsgiver

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold og efter du har fratrådt din stilling vælge at opsige kundeklausulen. Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du derefter ikke er bundet af kundeklausulen og ikke har ret til kompensationen.

Hvor omfattende må den være?

En kundeklausul omfatter som udgangspunkt kun de kunder som du har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet.

Ved forretningsmæssig forbindelse kan forstås, at der skal være foretaget et køb, et salg eller en levering af varer eller tjenesteydelser indenfor de seneste maksimalt 18 måneder, men også andre kontakter kan være omfattet. Kontakt IDA for konkret rådgivning.

Hvis virksomheden imidlertid ønsker, at kundeklausulen skal omfatte flere kunder, end dem du har haft en forretningsmæssig forbindelse med, skal virksomheden give dig en liste, hvor de øvrige af virksomhedens kunder skal stå. Du skal have modtaget listen, inden du eller arbejdsgiveren opsiger ansættelsen. Hvis alle virksomhedens øvrige kunder står på listen, omfatter din kundeklausul alle virksomhedens kunder.

 • Konventionalbod

  En konventionalbod er et beløb du skal betale til din gamle arbejdsgiver, hvis du ikke overholder den aftalte klausul. Konventionalboden skal du kun betale, hvis det på forhånd er aftalt i kontrakten, at du skal betale konventionalboden, hvis du overtræder klausulen.

  En konventionalbod er ikke afhængig af, om virksomheden har lidt et økonomisk tab i forbindelse med, at du har overtrådt klausulen.

  Har du overtrådt klausulen, skal du betale den aftalte bod. Hvis du ikke vil betale konventionalboden, må virksomheden anlægge en retssag mod dig. Hvis domstolen når frem til, at du har overtrådt klausulen, vil den formentlig bestemme, at du skal betale konventionalboden. Domstolen har mulighed for i nogle sager, at nedsætte boden, hvis den mener, at boden er urimelig høj. I praksis har domstolen nedsat konventionalboden, hvis den har været meget høj eller hvis der har været formildende omstændigheder til stede. Men i andre sager, er boden ikke blevet nedsat.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke er fradragsret for en konventionalbod du har betalt. Boden skal du betale af beskattede penge.

 • Fogedforbud

  Din tidligere arbejdsgiver kan bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant ”fogedforbud” skal du øjeblikkelig fratræde din stilling.

  Et fogedforbud betyder, at du ikke må foretage dig noget, der strider mod forbudet. Hvis du bryder en aftalt konkurrenceklausul eller kundeklausul, kan virksomheden bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedforbudet bliver nedlagt, kan du ikke være ansat hos din nye arbejdsgiver, men skal fratræde din stilling øjeblikkeligt.

  Et fogedforbud skal virksomheden altid følge op, ved inden 2 uger at have udtaget en stævning mod dig, for at få en almindelig domstol til at foretage en mere grundig behandling af sagen. I den periode, hvor retssagen kører, må du ikke udføre den virksomhed, der strider mod fogedforbudet.

  I mange klausuler er det aftalt, at fogedforbud kan nedlægges, uden at virksomheden skal stille sikkerhed. En sådan aftale er retten ikke bundet af. Det sædvanlige er, at retten beder virksomheden om at stille en sikkerhed (ofte bankgaranti) der mindst svarer til den løn du ville have tjent i den periode, hvor du er forpligtet af fogedforbudet. Formålet er, at du kan få dækket dit tab, hvis den egentlige retssag viser, at fogedforbudet ikke burde være nedlagt.

 • Lyngennemgang af din kontrakt

  IDA anbefaler, at du altid tjekker din ansættelseskontrakt. Men er du i en nødsituation og kun har 10 minutter til at få styr på dine fremtidige ansættelsesvilkår, kan du bruge denne lyngennemgang.

  Tjek din kontrakt for:

  • Din løn (bag login - mit.ida.dk)
  • Din arbejdstid
  • Din tiltrædelsesdato
  • Dit arbejdssted
  • Klausuler - kontakt altid IDA!

  De første 4 punkter skal være med. Det sidste punkt skal helst ikke være med - og hvis det er, kontakt IDA.

 • Jeg har en konkurrenceklausul og en kundeklausul i min ansættelseskontrakt. Er de gyldige?

  En konkurrenceklausul og kundeklausul kan kun gyldigt indgås, hvis du modtager en kompensation i klausulperioden. Kompensationen skal som minimum udgøre 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.

 • Der står i min klausul, at jeg er berettiget til en kompensation på 50% af min løn. Hvordan beregnes og udbetales denne kompensation?

  Kompensationen beregnes på baggrund af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Alle lønandele indgår i beregningsgrundlaget, dvs. eksempelvis både pensionsbidrag, værdien af fri tlf. og bil, og bonus. Kompensationen udbetales månedsvis så længe du er bundet af klausulen. Hvis du har en konkurrenceklausul, udbetales kompensationen for de første 3 måneder som et engangsbeløb sammen med din sidste månedsløn.

 • Får jeg dobbelt kompensation, hvis jeg har både en konkurrenceklausul og en kundeklausul?

  Nej, hvis du får kompensation for en konkurrenceklausul, får du ikke samtidig kompensation for kundeklausulen.

 • Får jeg kompensationen, hvis jeg finder et nyt job i klausulperioden?

  Hvis du tiltræder en ny stilling, kan din gamle arbejdsgiver modregne kompensationen i indtægten fra det nye arbejde. Så hvis indtægten fra det nye arbejde overstiger kompensationen, vil du ikke få kompensation udbetalt. Der kan dog ikke foretages modregning i engangsbeløbet, som du får, hvis du har en konkurrenceklausul.

 • Hvilke typer klausuler kan jeg blive mødt med?

  De mest almindelige klausuler er konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Mindre almindelige er medarbejderklausuler, jobklausuler og uddannelsesklausuler. Bliver du præsenteret for en af disse bør du kontakte IDA.