Lønnen udebliver

Får du ikke din løn til tiden, skal du skriftligt bede din arbejdsgiver om at indbetale lønnen. Det kaldes et påkrav.

Du kan fx skrive: ”Jeg har ikke fået min løn for xx måned 20xx. Lønnen udgør kroner xx. Såfremt lønnen ikke er indbetalt til min lønkonto senest (frist på fem dage), vil jeg hæve mit ansættelsesforhold og overgive sagen til IDA, der efterfølgende vil fremsætte krav om erstatning for løn, opsigelsesvarsel, feriegodtgørelse m.v.”

Du skal sende påkravet hurtigst muligt, og arbejdsgiveren skal kun have en frist på 5 dage til at indbetale den manglende løn.

Du kan med fordel sende påkravet per mail. Hvis du sender påkravet per brev, bør du sikre dig en kvittering for, at arbejdsgiveren har modtaget det.

Hvis du er i tvivl om, hvordan påkravet skal udformes, kan du kontakte IDA.

Du skal fortsætte med at arbejde i den periode, hvor arbejdsgiveren har frist til at betale.

Hvis du får din løn senest ved fristens udløb, er sagen slut.

Hvis du derimod ikke får din løn senest ved fristens udløb, bør du hurtigt kontakte IDA for at aftale, hvordan du skal forholde dig, når du skal hæve ansættelsesforholdet.

Du kan hæve ansættelsesforholdet, fordi arbejdsgiver har misligholdt ansættelsesforholdet ved ikke at betale løn. Konsekvensen af at hæve sit ansættelsesforhold er, at arbejdsgiver skal betale tilgodehavende løn, løn i opsigelsesperioden, feriepenge m.m. At hæve sit ansættelsesforhold er altså ikke det samme som at sige op.

Når du har hævet dit ansættelsesforhold, kan du overgive sagen til IDA, som sender inkassobrev til din arbejdsgiver, hvori dit samlede krav, som nævnt ovenfor, opgøres.

Det er vigtigt, at ansættelsesforholdet hæves korrekt, og at erstatningskravet opgøres og udformes fyldestgørende. Derfor bør du altid inddrage IDA.

Når du forlader arbejdspladsen efter at have hævet dit ansættelsesforhold, skal du straks kontakte det lokale jobcenter og Akademikerne A-kasse for at melde dig ledig.

Hvis arbejdsgiveren ikke inden 10 dage har indbetalt dit tilgodehavende, vil IDA indgive en konkursbegæring (hvis arbejdsgiver har anerkendt kravet), eller udtage stævning (hvis arbejdsgiver ikke anerkender kravet).

 • Hvad er mit opsigelsesvarsel?

  Ønsker du at sige op inden for de 3 første måneder af ansættelsen, skal du være opmærksom, at der kan være aftalt prøvetid. Er du ansat med prøvetid og siger du op inden udløbet af prøvetiden på max. 3 måneder, kan du sige op med dags varsel. Der kan dog være aftalt længere varsel, typisk 14 dage fra din side.

  Siger du op efter 3 måneders ansættelse, er dit varsel overfor arbejdsgiver én måned til en måneds udgang, medmindre der er aftalt gensidigt forlængede opsigelsesvarsler. Hvis du fx siger op den 15. september, løber dit opsigelsesvarsel indtil den 31. oktober.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Kan jeg tage andet arbejde i opsigelsesperioden?

  I din opsigelsesperiode har du som udgangspunkt samme arbejdsforpligtelse som før opsigelsen.

  Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet ikke-konkurrerende arbejde i opsigelsesperioden. Nogle gange vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn. Ellers vil din nuværende arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det nye arbejde i lønudbetalingerne fra ham. Du er dog i opsigelsesperioden garanteret, hvad der svarer til minimum 3 måneders løn.

  Hvis du er suspenderet kan du kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbeltløn i opsigelsesperioden.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Fritstillingsberegner

  IDA har udarbejdet en beregner, som du kan bruge til at finde ud af, hvor meget din gamle arbejdsgiver skal betale til dig ud over de første 3 måneders løn.

  Gå til fritstillingsberegneren

 • Søgning af andet arbejde i opsigelsesperioden

  Når du er blevet opsagt eller selv har sagt op, har du efter funktionærlovens § 16 ret til frihed med løn til at søge andet arbejde. Dette indebærer, at du har ret til at deltage i ansættelsessamtaler der ligger inden for din normale arbejdstid.

  Du skal imidlertid tage nødvendigt hensyn til, at din nuværende arbejdsgiver skal kunne tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt, hvilket betyder, at du skal give besked om dit fravær i så god tid som muligt, så ulemperne ved dit fravær mindskes mest muligt.

  Retten til fravær med løn omfatter ansættelsessamtaler og andre opsøgende aktiviteter i forbindelse med jobsøgning. Udarbejdelse af ansøgninger mv. er derimod ikke omfattet. Disse må laves uden for arbejdstiden.