Masseafskedigelser - hvem, hvad, hvor

Gode råd og juridiske facts, regler og definitioner.

Masseafskedigelser kan komme som et lyn fra en klar himmel. Derfor vil man som medarbejder ofte være helt uforberedt.

 • Hvad kan man gøre?
 • Hvad skal arbejdsgiveren gøre?
 • Hvordan kommer man videre?

Er det en masseafskedigelse?

I notatet om lov om varsling af masseafskedigelser kan du finde ud af, om din virksomhed har iværksat en masseafskedigelse i juridisk forstand. Hvis det er tilfældet, vil der være en række krav om forhandling, som arbejdsgiveren skal leve op til.

Hvad kan du få hos IDA og Akademikernes A-kasse?

Et forløb vedrørende masseafskedigelser starter som udgangspunkt altid med en henvendelse fra medlemmerne eller IDAs lokale repræsentant. IDA og Akademikernes A-kasse reagerer som hovedregel ikke på baggrund af rygter og mediehistorier. Når en masseafskedigelse er varslet, handler det om at få kontakt med IDA og Akademikernes  hurtigst muligt. Kontakten kan i første omgang med fordel rettes til IDA. Man vil her sørge for at alle relevante aktører inddrages i den videre proces. IDA kan i særlige situationer beslutte at reagere på baggrund af en mediehistorie eller på opfordring fra en anden faglig organisation, og tage direkte kontakt til medlemmer på den berørte virksomhed.

Lokal repræsentant

Hvis medlemmerne henvender sig til IDA om en masseafskedigelse, vil IDAs første skridt være at få etableret en lokal repræsentation. Hvis der findes en virksomhedsgruppe eller akademikerklub på arbejdspladsen, eller en tillidsrepræsentant vil de udgøre den lokale repræsentation. Hvis IDA ikke har en lokal organisering, vil medlemmerne blive opfordret til at udpege en eller nogle få kontaktperson(er), som kan være forbindelsesofficer mellem IDA og medlemmerne, og eventuelt repræsentere medlemmerne i forhold til ledelsen. Det er ikke absolut nødvendigt med en lokal repræsentant, men det vil afgjort være en klar styrke i det videre forløb. Når logistikken er på plads, skal der tages fat på to opgaver: Dels information til medlemmerne om status og perspektiver, dels et forhandlingsforløb med ledelsen om fratrædelsesvilkårene.

Informationsmøde

IDA og Akademikernes A-kasse kan eventuelt deltage i medlemsmøder, hvor der blandt andet orienteres om medlemmernes retstilling ved en eventuel afskedigelse, vilkår i forbindelse med overgang til dagpenge og eventuel efterløn samt ikke mindst deres muligheder i forhold til efteruddannelse, jobsøgning, netværk med videre. Der er også mulighed for, at en karrierekonsulent kan deltage i møderne. Møderne varer normalt et par timer.

Forhandling

IDA deltager endvidere i forhandlingsprocessen om fratrædelsesvilkår. Det kan enten være som sparringspartner for lokale repræsentanter eller som direkte part i forhandlingerne. Hvordan og hvor meget IDA skal involveres i forhandlingerne, vil bero på de konkrete omstændigheder.

Juridisk rådgivning

Ved masseafskedigelser er IDA blandt andet leveringsdygtig i juridisk rådgivning. Det kan ikke mindst i en presset situation være svært at finde vej gennem den ansættelsesretlige jungle. IDA hjælper med kolde facts om juraen. Hvis du selv vil orientere dig om reglerne, kan du læse under Opsigelse, fristilling og suspension.

Forhandlingsbistand

Ved masseafskedigelser yder IDA bistand ved forhandlinger om fratrædelsesvilkår. Det nærmere indhold af denne bistand vil altid afhænge af den konkrete virksomhed og de konkrete omstændigheder i forbindelse med afskedigelsen. IDA kan og vil således gøre brug af en bred palet af forhandlingsværktøjer som for eksempel:

 • Coache ingeniørernes lokale repræsentant i forhandlingerne både om jura og strategi.
 • Deltage i forhandlingerne, hvis det er muligt og skønnes at ville have en gavnlig effekt på resultatet.
 • Bidrage med forhandlingsoplæg til inspiration for forhandlingerne.
 • Bidrage med konkrete eksempler på fratrædelsesaftaler som inspiration til forhandlingerne.
 • Bidrage med forslag til fratrædelsesaftale og kommentere aftale inden den underskrives.
 • Bidrage med input til den konkrete afskedigelsesprocedure

Karriere- og kompetenceafklaring

En afskedigelse er næsten altid en dårlig oplevelse, men når de første dønninger har lagt sig, opstår der også et behov for at se fremad. Hvordan er mine muligheder for nyt job, hvad er mine kompetencer, skal jeg skifte spor og så videre? IDA og IEF-Fonden kan hjælpe med jobsøgning og karriererådgivning.

Gør afskedigelsen mindre ubehagelig

Her er der en række punkter, virksomheden bør være opmærksom på, når den står over for at skulle afskedige en medarbejder.

 • De anbefales ikke at afskedige en torsdag eller fredag. Det er vigtigt, at den afskedigede kan få kontakt med andre for eksempel IDA, Akademikernes, bank med videre inden det hele lukker for weekenden.
 • Opsigelsen bør komme først i samtalen, som ikke skal vare længere end nødvendigt. Uddybningen kan ske på et senere tidspunkt, hvor den afskedigede er mere parat til det.
 • De skal fortælle den reelle grund til, at det lige netop er den pågældende medarbejder, som skal afskediges. Der bør være mulighed for at koble en bisidder på i løbet af samtalen.
 • Der bør være et netværk til at samle den afskedigede op bagefter for eksempel familie, venner, kollegaer.
 • Der bør være et tilbud om professionel kriserådgivning som den afskedigede kan trække på umiddelbart efter afskedigelsen og frem til fratræden.
 • Du bør følge op på afskedigelsen for så vidt angår begrundelsen og mulighederne for at komme videre.

Rådgivning om ansættelseskontrakten

IDA rådgiver og vejleder også om din ansættelseskontrakt- løn, kontraktens formulering og andre juridiske forhold.

 • Med hvilket varsel kan arbejdsgiver sige mig op?

  Hvis der er aftalt prøvetid er arbejdsgivers varsel for at sige dig op normalt 14 dage indenfor de første 3 måneder

  Under 6 måneder:
  1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned)

  6 måneder - 3 år:
  3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)

  3 år - 6 år:
  4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder)

  6 år - 9 år:
  5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)

  9 år og derover:
  6 måneder (opsigelse efter af 8 år og 7 måneders ansættelse)

  Der kan være aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel i ansættelseskontrakten, som arbejdsgiveren i så fald skal respektere.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Jeg mener, at opsigelsen er usaglig. Hvad gør jeg?

  Hvis du har en mistanke om, at opsigelsen er givet med en forkert begrundelse eller at opsigelsesgrundlaget er usagligt, vil vi altid opfordre dig til at kontakte IDAs juridiske rådgivning.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Jeg er tillidsvalgt og er blevet opsagt. Hvad gør jeg?

  Som tillidsvalgt kan du være omfattet af en særlig beskyttelse. Kontakt altid IDA.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Skal jeg arbejde i opsigelsesperioden?

  Ja. Du har pligt til at møde på arbejde i hele opsigelsesperioden, medmindre du indgår aftale med din arbejdsgiver om at du er fritstillet eller suspenderet. Din arbejdsgiver kan også pålægge dig fritstilling eller suspension.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Søgning af andet arbejde i opsigelsesperioden

  Når du er blevet opsagt eller selv har sagt op, har du efter funktionærlovens § 16 ret til frihed med løn til at søge andet arbejde. Dette indebærer, at du har ret til at deltage i ansættelsessamtaler der ligger inden for din normale arbejdstid.

  Du skal imidlertid tage nødvendigt hensyn til, at din nuværende arbejdsgiver skal kunne tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt, hvilket betyder, at du skal give besked om dit fravær i så god tid som muligt, så ulemperne ved dit fravær mindskes mest muligt.

  Retten til fravær med løn omfatter ansættelsessamtaler og andre opsøgende aktiviteter i forbindelse med jobsøgning. Udarbejdelse af ansøgninger mv. er derimod ikke omfattet. Disse må laves uden for arbejdstiden.

 • Kan jeg tage andet arbejde i opsigelsesperioden?

  I din opsigelsesperiode har du som udgangspunkt samme arbejdsforpligtelse som før opsigelsen.

  Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet ikke-konkurrerende arbejde i opsigelsesperioden. Nogle gange vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn. Ellers vil din nuværende arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det nye arbejde i lønudbetalingerne fra ham. Du er dog i opsigelsesperioden garanteret, hvad der svarer til minimum 3 måneders løn.

  Hvis du er suspenderet kan du kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbeltløn i opsigelsesperioden.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Hvad er forskellen på fritstilling og suspension?

  Fristilling er en definitiv fritagelse fra tjenesten i resten af opsigelsesperioden. Der kan aftales en dato for fritstillingen, hvis der er arbejdsopgaver der skal afsluttes inden.

  Suspension er en tjenestefritagelse, hvor man fortsat står til rådighed for arbejdsgiver. Det betyder at arbejdsgiver i opsigelsesperioden kan kalde dig ind, hvis der er arbejdsopgaver der kræver din tilstedeværelse. Suspensionen skal være reel, og ikke alene have til formål at omgå reglerne om minimalerstatning eller begrænse dine muligheder for anden beskæftigelse i opsigelsesperioden.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Er der andet jeg skal være opmærksom på, hvis jeg er blevet fristillet eller suspenderet?

  Selvom du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, er du stadigvæk ansat med de rettigheder og pligter der sædvanligvis gælder i ansættelsesforholdet. Du har således fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Får du mulighed herfor, må du derfor kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling. Det kan være, at din arbejdsgiver i denne situation vil være indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, men husk i så fald at få en sådan aftale på skrift.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Udeblivelse af løn

  Manglende betaling af løn kan berettige til ophævelse af ansættelsesforholdet. Dette bør dog ikke ske, før du har rykket arbejdsgiveren for lønnen, og gjort ham opmærksom på, at du vil hæve ansættelsesforholdet, hvis den ikke betales inden en given frist.

  Den manglende betaling kan være tegn på, at arbejdsgiveren er på vej mod en konkurs.

 • Fritstillingsberegner

  IDA har udarbejdet en beregner, som du kan bruge til at finde ud af, hvor meget din gamle arbejdsgiver skal betale til dig ud over de første 3 måneders løn.

  Gå til fritstillingsberegneren

 • Fratrædelsesgodtgørelse

  Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse er ændret med virkning for opsigelser meddelt 1. februar 2015 eller senere.

  I følge den nye bestemmelse i funktionærlovens § 2a har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver, og du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år. Lønnen fastsættes som den faste gage på fratrædelsestidspunktet med tillæg af den skattemæssige værdi af eventuelle frynsegoder, arbejdsgiverens pensionsbidrag og evt. bonus.

  Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales du umiddelbart efter din fratræden uanset om berettiget til folkepension, efterløn, en (delvis) arbejdsgiverbetalt alderspension, eller førtidspension.

  Er du tjenestemand, har du ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse. Men derimod kan du være berettiget til pension.