Minimumskrav til kontrakten

Ansættelsesbevisloven fastsætter visse minimumskrav til, hvilke oplysninger der skal fremgå af en ansættelseskontrakt.

Du skal således mindst have oplysninger om følgende 10 punkter:

  1. Kontraktparternes navne og adresser
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Jobbeskrivelse og/eller stillingsbetegnelse
  4. Ansættelsens start
  5. Ansættelsens forventede varighed, medmindre der er tale om tidsubegrænset ansættelse
  6. Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder evt. feriefridage
  7. Parternes opsigelsesvarsler, herunder evt. prøvetid og gensidigt forlænget opsigelsesvarsel
  8. Gældende/aftalt løn samt udbetalingsterminer
  9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Eventuelle kollektive overenskomster/aftaler

For punkterne 6-9 er en henvisning til fx lov, administrative bestemmelser eller overenskomsten tilstrækkelig.

Oplysningerne i punkterne 1-4 og 8-9 skal fremgå af kontrakten.

Udover disse 10 minimumskrav skal alle øvrige væsentlige vilkår i ansættelsen nævnes i kontrakten.

Oplysninger skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Oplysningerne skal kun gives, hvis du arbejder mindst 8 timer om ugen og i et tidsrum længere end en måned.

Konflikter løses ved mediation: Retsmægling er en del af standardkontrakter (01:10)