Opsigelse på grund af alder

Den såkaldte »70 års-regel«, som gjorde det muligt at indgå individuelle eller kollektive aftaler om en pligtig fratrædelsesalder er nu afskaffet. Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2016.

Det er et centralt princip i forskelsbehandlingsloven, at arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere i ansættelsesretlig sammenhæng på grund af alder. En undtagelse hertil var den såkaldte »70 års-regel«, som gjorde det muligt at aftale en pligtmæssig fratræden ved det 70. år eller senere. Aftalen kunne indgås individuelt i ansættelseskontrakten med den enkelte lønmodtager eller i en kollektiv overenskomst.

Fra 1. januar 2016 blev reglen ophævet. Det betyder, at eksisterende individuelle aftaler, der indeholder en pligtmæssig fratrædelsesalder, nu er ugyldige.  Ansættelseskontrakter, der indeholder en sådan bestemmelse, skal justeres for at leve op til kravene i ansættelsesbevisloven. Det kan gøres i form af en ny kontrakt eller med et tillæg til den eksisterende kontrakt.

Ophævelsen gælder alle grupper på arbejdsmarkedet, også direktører og administrerende direktører. Der er imidlertid enkelte tilfælde, hvor man fortsat kan være omfattet af en aldersgrænse.

Bestemmelser i kollektive overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet ved medarbejderens fyldte 70. år vil således fortsat være gyldige indtil det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør.

Endvidere griber lovforslaget ikke ind i særlovgivning, som regulerer ansættelsesvilkår for særlige personalegrupper i det offentlige, fx dommere, præster og militært personel.

Flere år på arbejdsmarkedet

De nye regler åbner således mulighed for, at de ingeniører, som ønsker det, kan få flere år på arbejdsmarkedet.

Som medlem af IDA kan du benytte vores karrierekonsulenter til en seniorcoaching snak, om hvorledes udsigten til ekstra år på arbejdsmarkedet ser ud i det nye perspektiv.

Du kan kontakte karrierekonsulenterne ved at udfylde denne kontaktformular.

Har du konkrete spørgsmål til lovændringens betydning for dit ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte vores juridiske hotline på tlf. 33 18 48 48 eller via denne kontaktformular.

 • Jeg mener, at opsigelsen er usaglig. Hvad gør jeg?

  Hvis du har en mistanke om, at opsigelsen er givet med en forkert begrundelse eller at opsigelsesgrundlaget er usagligt, vil vi altid opfordre dig til at kontakte IDAs juridiske rådgivning.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Dagpenge for de 2 første ledighedsdage

  Efter opsigelser betaler arbejdsgiveren for de 2 første ledighedsdage.

  Efter reglerne for arbejdsløshedsforsikring er det din arbejdsgiver, der skal betale for de 2 første ledighedsdage, efter at du er blevet opsagt, og ikke Akademikernes A-kasse. Hvis du ikke har modtaget betaling for de 2 første ledighedsdage, skal du kontakte Akademikernes A-kasse.

 • Med hvilket varsel kan arbejdsgiver sige mig op?

  Hvis der er aftalt prøvetid er arbejdsgivers varsel for at sige dig op normalt 14 dage indenfor de første 3 måneder

  Under 6 måneder:
  1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned)

  6 måneder - 3 år:
  3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)

  3 år - 6 år:
  4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder)

  6 år - 9 år:
  5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)

  9 år og derover:
  6 måneder (opsigelse efter af 8 år og 7 måneders ansættelse)

  Der kan være aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel i ansættelseskontrakten, som arbejdsgiveren i så fald skal respektere.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Fratrædelsesgodtgørelse

  Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse er ændret med virkning for opsigelser meddelt 1. februar 2015 eller senere.

  I følge den nye bestemmelse i funktionærlovens § 2a har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver, og du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år. Lønnen fastsættes som den faste gage på fratrædelsestidspunktet med tillæg af den skattemæssige værdi af eventuelle frynsegoder, arbejdsgiverens pensionsbidrag og evt. bonus.

  Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales du umiddelbart efter din fratræden uanset om berettiget til folkepension, efterløn, en (delvis) arbejdsgiverbetalt alderspension, eller førtidspension.

  Er du tjenestemand, har du ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse. Men derimod kan du være berettiget til pension.