Overenskomster og aftaler - regioner og kommuner

Find overenskomster og aftaler for det kommunale og regionale område, som IDA har indgået.

Ansættelsesbreve - regioner og kommuner

Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Aftale gældende pr. 1. april 2015

Aftale om ansættelsesbreve kommune

Aftale om ansættelsesbreve regioner

Aftale om beskæftigelsesanciennitet - kommuner

Aftale gældende fra 1. april 2105

Aftale om beskæftigelsesancienniet

Aftale om beskæftigelsesanciennitet - regioner

Aftale gældende pr. 1. april 2015

Aftale om beskæftigelsesanciennitet

Ansættelsesretslige og personalepolitiske problemstillinger og anbefalinger i forbindelse med væsentlige ændringer i den offentlige struktur og opgavevaretagelse

Rapport fra KTO/CFU (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Centralorganisationernes Fællesudvalg) i forbindelse med Strukturkommisionsarbejdet.

Ansættelsesretslige og personalepolitiske problemstillinger og anbefalinger

Ansættelsesvilkår generelt - kommuner

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gældende fra 1. april 2015.

Ansættelsesvilkår generelt - regioner

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gældende fra 1. april 2015

Barsel, adoption og omsorgsdage samt tjenestefri ved pasning af alvorligt syge børn og pasning af døende m.m. - kommuner

Aftale om fravær af familiemæssige årsager gældende fra 1. april 2015

Barsel, adoption og omsorgsdage samt tjenestefri ved pasning af alvorligt syge børn og pasning af døende m.m. - regioner

Aftale om fravær af familliemæssige årsager gældende fra 1. april 2015

Barsel - for fødsler/adoptioner før 1. april 2008 - kommuner

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Barselsfond - kommuner

Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov pr. 1. april 2013

Barselsfond - regioner

Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov pr. 1. april 2015

Bruttoløntræk - kommuner

Protokollat om aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder pr 6. september 2010

Bruttoløntræk - regioner

Protokollat om aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder pr. 13. oktober 2010

Chefer i kommuner og § 60 selskaber

Aftale om aflønning af chefer i kommuner Gældende pr 1. april 2015

Aftale om lokal løndannelse_chefer i kommuner Gældende fra 2013 til 31. marts 2018

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune Gældende pr. 1. april 2015

Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i kommuner Gældende pr 1. april 2015

Vejledning om chefer og direktører ansat i §60 selskaber. Gældende pr 1. april 2015

Forhandlingsprocedure for chefer på løntrin 50 og derover  Forhandlingsprocedure for chefer på løntrin 50 og derover i Frederiksberg Kommune gældende fra 7/6 2002

Decentrale arbejdstider - kommuner

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gældende fra 1. april 1999

Decentrale arbejdstider - regioner 

Decentrale arbejdstider   gældende pr 1. april 2015

Deltidsarbejde - kommuner

Rammeaftale om deltidsarbejde indgået 20. september 2011, gældende fra 1. april 2011.

Rammeaftale om deltidsarbejde

Deltidsansattes adgang til et højere timeantal

Deltidsarbejde - regioner

Rammeaftale om deltidsarbejde gældende fra 1. april 2015

Ferieaftale - kommuner

Aftale om ferie for personale i kommunerne gældende fra 1.april 2011

Ferieaftale - regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner af gældende fra 1. april 2011

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og DM 

Fritvalgsaftale DM og IDA

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og flere Akademiker-organisationer

Frit organisationsvalg

Hjemmearbejde - kommuner

Tele og hjemmearbejde gældende pr 1. april 2015

Hjemmearbejde - regioner

Tele og hjemmearbejde  gældende pr 1. april 2015

Hovedaftale - Kommunernes Landsforening KL

Hovedaftale - KL gældende fra 1. oktober 2014.

Hovedaftale - regioner RNTL

Hovedaftale - RLTN gældende fra 15. februar 2015

Integrations og -oplæringsstillinger - kommuner

Integrations- og oplæringsstillinger Aftale gældende fra 1. april 2015

Integrations og -oplæringsstillinger - regioner

Aftale om integrations og oplæringsstillinger.  Aftale gældende fra 1. april 2015

Kompetenceudvikling - kommuner

Aftale om kompetenceudvikling gældende fra 1. april 2013

Kompetenceudvikling - regioner

Aftale om kompetenceudvikling gældende fra 1. april 2015

Kontrolforanstaltninger - kommuner

Aftale om kontrolforanstaltninger gældende fra 1. april 2015

Kontrolforanstaltninger - regioner

Aftale om kontrolforanstaltninger gældende fra 1. april 2015

Lønninger for ansatte kommuner

Aftale om lønninger for kommunalt ansatte gældende fra 1. april 2015

Lønninger for ansatte i regionerne

Lønjusteringsaftalen gældende fra 1. april 2013

Lønstatistik - kommuner

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger på KL´s område Aftale gældende fra 1. januar 2013

Medindflydelse og medbestemmelse - kommuner

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Aftale gældende fra 1. januar 2017

Medindflydelse og medbestemmelse - regioner

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Aftale gældende fra 1. april 2015

Merarbejdsaftale - kommuner

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere Aftale gældende fra 1. april 2013

Merarbejdsaftale - regioner

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere  gældende fra 1. april 2008

Midlertidig tjeneste i højere stilling - kommuner (KL)

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Aftale gældende fra 1. april 2015

Midlertidig tjeneste i højere stilling - regioner

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Aftale gældende fra 1. april 2015

Omstilling, udbud og udlicitering - region og kommune

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering af den 24. maj 2005

Overenskomst for akademikere ansat i regioner

Regional overenskomst15.pdf.  Gældende fra 1. april 2015

Protokollat for akademikere mv., som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer  Gældende fra 1. september 2014

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Gældende fra 1. april 2015

Overenskomst for beredskabsområdet

Aftale af 20. december 2013, gældende fra 1. april 2013. Ny aftale er forhandlet men ikke færdigredigeret (feb 2016)

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

Penge til ny løn/ Det lokale råderum

KTOs inspirationspjece "Penge til ny løn" er rettet mod den aftale om ny løn, som er indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere

Penge til ny løn

Resultatløn

Aftale mellem KL, Amtrådsforeningen og KTO gældende pr. 1. januar 2007.

Aftale og vejledning om resultatløn

Retstvister om aftaler indgået mellem RLTN og KTO

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem RLTN og KTO

Rådighedsvagt - kommuner

Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet gældende fra 1. april 2011

Aftale om hviletid og fridøgn i Fælles aftale for kommuner og regioner gældende pr. 1. april 1989

Rådighedsvagt - regioner

Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet gældende fra 1. april 2008

Aftale om hviletid og fridøgn Fælles aftale for kommuner og regioner gældende pr. 1. april 1989

Seniorpolitik - kommune

Rammeaftale om seniorpolitik Aftale gældende fra 1. april 2015.

Bilag 1 - Tabel over værdien af pensionsforbedringer gældende 1. oktober 2016

Bilag 2 - udgift til aftaler om ikke at foretage førtidsfradrag gældende 1. oktober 2016

Seniorpolitik - region

Aftalen er redigeret i overensstemmelse med det ved OK-13 aftalte mellem KTO og RLTN, jf. KTO-forligets pkt. 2.2. Ændringerne omfatter, at der er indført mulighed for, at det lokalt kan aftales at fravige aftalens bestemmelser i § 3, stk. 2.

Rammeaftale om seniorpolitik Aftale gældende fra 1. april 2016

Socialt kapitel - kommuner

Rammeaftale om det sociale kapitel gældende fra 1. april 2015

Socialt kapitel - regioner

Rammeaftale om det sociale kapitel gældende fra 1. april 2015

Socialt kapitel - pension ifm fleksjob - kommuner

Aftale/protokollat af 21. juli 2003, der er et supplement til aftalen om socialt kapitel gældende fra 1. juli 2003. Det giver adgang til - efter aftale - at gælde for ingeniører i fleksjob ansat før 1. juli 2003.

Aftale om socialt kapitel om pensionsforhold for ansatte i fleksjob

Socialt kapitel - pension ifm fleksjob for ansættelser 1. januar 2013 eller senere - regioner

Protokollat med virkning fra 1. april 2014

Protokollat til rammeaftalen om det sociale kapitel om pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 eller senere

Statistikgrundlag - kommuner

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger gældende fra 1. april 2015

Statistikgrundlag - regioner

Aftale om statistikgrundlag gældende fra 1. april 2105

Stress - regioner og kommuner

Protokollat af 24. maj 2005

Protokollat vedr. samarbejdsudvalgets aftale om retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats mod arbejdsbetinget stress

Tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse - kommunerne med KTOs kommentarer. Gældende fra 1. april 2015

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse - regionerne 

Tillidsrepræsentanter - aflønning af tillidsrepræsentanter

Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter Kommuner,gældende fra 1. april 2008

Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter Regioner, gældende fra 1. april 2008

Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg - kommuner

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg gældende fra 1. april 2013

Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg - regioner

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg gældende fra 1. april 2011.

Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål - kommuner

Aftale om frihed til nærmere afgrænsede formål  gældende fra 1. april 2015

Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål - regioner

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål gældende fra 1. april 2015

Transportgodtgørelse og forsikringsdækning - kommuner

Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet gældende fra 1. april 2015

Transportgodtgørelse og forsikringsdækning - regioner

Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet gældende fra 1. april 2015

Trivsel og sundhed - kommuner

Aftale om trivsel og sundhed gældende fra 1. april 2015

Trivsel og sundhed - regioner

 Aftale om trivsel og sundhed gældende fra 1. april 2015

Transportgodtgørelsessatser - kommuner og regioner

Transportgodtgørelse 2016

Ulempetillæg - regioner

Rammeaftale om ulempetillæg gældende fra 1.april 2015

Åremålsansættelse - kommuner

Rammeaftale om åremålsansættelse gældende fra 1. april 2015

Åremålsansættelse - regioner

Rammeaftale om åremålsansættelse Aftale gældende fra 1. april 2015