Overenskomster og aftaler - stat

Find overenskomster og aftaler på det statslige område, som IDA har indgået.

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Finansministeriets cirkulære nr. 036-02, virkning fra 22. august 2008.

Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Arbejdsgiverens pligt til at underrette om ansættelsesvilkår

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet af 29. maj 2002. Finansministeriets cirkulære nr. 029-02 af 14. juni 2002, virkning fra 1. juli 2002.

Aftale om arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (49 KB)

Barsel, adoption og omsorgsdage

Personalestyrelsens cirkulære nr. 014-08, virkning fra 1. april 2008. 

Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Børnepasningsorlov. Anciennitetsoptjening og pensionsindbetaling til statsansatte på orlov i.h.t. lov om børnepasningsorlov

Aftale om visse ansættelsesretlige forhold i forbindelse med orlov til børnepasning. Finansministeriets cirkulære nr. 020-01, virkning fra 1. april 2001

Aftale om visse ansættelsesretlige forhold i forbindelse med orlov til børnepasning

Chefløn - stat

Finansministeriets cirkulære nr. 009-10, virkning fra 1. april 2005

Cirkulære om chefløn

Decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. Finansministeriet cirkulære nr. 064-99, virkning fra 1. april 1999.

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Det lokale råderum - ny løn

Bilag fra OK 05 vedr. inspiration i forhold til faktorer, som har indflydelse på hvor mange midler, der er til rådighed til lokal løndannelse. Vær opmærksom på at bilaget er rettet mod CFU-modellen til ny løn, som de statsansatte ingeniører ikke er omfattet af.

Det lokale råderum (27 KB)

Distancearbejde i staten

Rammeaftale. Finansministeriets cirkulære nr. 039-05, virkning fra 15. juli 2005.

Distancearbejde i staten

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 021-12 af 23. maj 2012. Virkning fra 1. maj 2012.

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelsesministeriet (19 KB)

Ferieaftalen

Aftale om ferie. Personalestyrelsens cirkulære nr. 053-05 af 11. november 2005,  gældende fra den 1. april 2005

Aftale om ferie (178 KB)

Ferievejledning 2006

En detaljeret gennemgang af det samlede regelsæt vedrørende ferie, der gælder for ansatte i staten. Reglerne belyses af eksempler, der viser hvordan reglerne anvendes. 

Ferievejledning 2006

Fleksjob, pensionsforhold

Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 036-12,  virkning fra 1. januar 2013.

Rammeaftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv. Det forudsættes, at det berørte pensionsselskab er indstillet på at "modtage" en given pension. Bemærk også at løn og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i AC-overenskomsten, herunder den fastsatte pensionsprocent.

Pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv.


Frihed. Opsparing af frihed

Finansministeriets cirkulære nr. 011-02, virkning fra 1. april 2002.

Rammeaftale om opsparing af frihed

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og DM 2013

IDA og DM, aftale om frit organisationsvalg mv. 2013

Frit organisationsvalg mv. mellem IDA og flere Akademiker-organisationer 2013

Aftale af 20. januar 2012. Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 005-12, virkning fra 1. april 2011.

Frit organisationsvalg mv 2013

Fælleserklæring om ny løn

Bilag til Forlig mellem Finansministeriet og AC 2008

Aftale om lokal løndannelse

Hovedaftale med AC-organisationerne

Finansministeriets cirkulære nr. 045-91 af 24. juni 1991, virkning fra 28. maj 1991.

Hovedaftalen

Kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling. Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 006-14 med virkning fra 1. april 2013.

Aftale om kompetenceudvikling

Kompetencefonden

Aftale om kompetencefonden. Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 009-14 med virkning fra 1. april 2013

Aftale om kompetencefonden

Konvertering af overarbejde, merarbejde mv.

Finansministeriets cirkulære nr. 013-96, virkning fra 1. april 1995.

Aftale om konvertering af overarbejde, merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg

Overenskomst Stat

Fællesoverenskomst for akademikere i Staten - Gældende fra 1. april 2015 

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 031-13, virkning fra 1. april 2013. 

Samarbejde og samarbejdsudvalg

Senior- og fratrædelsesordninger

Finansministeriets cirkulære nr. 043-11, virkning fra 1. april 2011.

Aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Socialt kapitel i staten - pjece

Opdateret vejledning fra juni 2004. En beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår samt social- og beskæftigelsespolitiske ordninger.

Socialt kapitel i staten

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 007-14, virkning fra fra 1. april 2013.

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten (111 KB)

Stillingsstruktur

Tillidsrepræsentanter i staten m.v.

Finansministeriets cirkulære nr. 058-08, virkning fra 1. oktober 2008.

Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Timelønnet undervisning og om censorvederlag

Finansministeriets cirkulære nr. 004-01, virkning fra 1. januar 2001.

Cirkulære om timelønnet undervisning og om censorvederlag

Tjenestefri af familiemæssige årsager

Omhandler barns 1 + 2 sygedag samt mulighed for pasning af alvorlig syge børn og nærtstående.

Finansministeriets cirkulære nr. 015-08 af den 10. juni 2008, virkning fra 1. oktober 2008.

Aftale om tjenestefri af familiemæssige årsager

Tjenesterejseaftalen

Finansministeriets cirkulære nr. 02-050, virkning fra 1. august 2000 (bemærk dog bestemmelsen om kilometergrænsen, der har virkning fra 1. januar 2000)

Aftale om tjenesterejser

Tjenesterejser, satsregulering

Cirkulære om satsregulering 2016

Undervisningsadjunkter

Protokollat af den 8. september 2000 til overenskomst for akademikere i staten - undervisningsadjunkter. Finansministeriets cirkulære nr. 073-00, virkning fra 1. september 2000.

Protokollat til overenskomst for akademikere i staten - undervisningsadjunkter

Åremål

Cirkulære om åremålsansættelser gældende fra 2001

Åremål