Vigtig viden for private tillidsvalgte

Her får du et samlet overblik over de vigtigste byggeklodser og værktøjer, du kan bruge i din hverdag som privat tillidsvalgt.

Forhandling af løn

Der forhandles som udgangspunkt løn en gang årligt. Desuden skal der forhandles ved væsentlig stillingsændringer og nyansættelser, og hvis ellers parterne kan blive enige om det.

Materiale til brug for lønforhandlingerne:

 • Generelt om løn: Lønstatistik, lønberegner, minimumsløn, lønniveau og vilkår på ingeniørarbejdspladser
 • Lønudvikling: Prognose for lønudviklingen i den private sektor
 • Mit IDA finder du desuden: Standardmails til brug for lønforhandling, interaktiv e-kursus i forhandlingsteknik, IDA App som indeholder lønberegner etc.
 • Oplysninger om ledighedstal for hhv. ingeniører og cand.scient'er

Advarsel og afskedigelse

Hvis du skal være bisidder til en tjenstlig samtale, eller der skal afskediges flere medarbejdere på din arbejdsplads, kan du finde information om din rolle i hhv. tjekliste eller i notat om din rolle som tillidsvalgt, når der skal afskediges medarbejdere på din arbejdsplads.

Arbejdsmiljø

Mange tillidsvalgte og medlemmer er ofte i tvivl om, hvordan man skal hjælpe stressramte kollegaer, herunder hvordan man skal håndtere den svære samtale. Nedenfor får du gode råd til dette:

Endvidere tilbyder IDA i samarbejde med TeamArbejdsliv rådgivning vedr. trivsel til dig som tillidsvalgt. Ydelsen består af 2 samtaler hos TeamArbejdsliv. Første samtale er af  afklarende karakter og du får bl.a. gode råd til at komme i dialog med ledelsen, og ved anden samtale samles der op på, hvad der har virket/ikke virket. Kontakt IDA for et forløb hos TeamArbejdsliv.

Præsentation på arbejdspladsen

Et godt samarbejde på arbejdspladsen er afgørende for medarbejdernes hverdag og for arbejdspladsens muligheder for at levere kvalitet. Derfor er det vigtigt for alle ansatte, at ledelsesbeslutninger baserer sig på reel medarbejderindflydelse. Det er derfor vigtigt med repræsentation på arbejdspladsen.

Overenskomster

Hvis I ønsker at indgå eller forny en overenskomst, bidrager IDA med alt fra processen omkring en forhandling til drøftelser af indholdet i overenskomsten og til udarbejdelse af overenskomstbestemmelser.

IDA kan således bistå med at tilrettelægge de forskellige faser i processerne, give råd om muligheder, faldgrupper samt hjælpe med analyse af økonomi og lønforhold indenfor de forskellige brancher.

IDA har udarbejdet Inspirationspjece til brug for de kommende overenskomstforhandlinger på det private område 2016.

Bliv desuden inspireret af overenskomster, der allerede er indgået på det private område: Overenskomster og aftaler på det private område

 

 • Økonomisk sikring af IDAs tillidsvalgte

  Med henblik på at skabe større tryghed for medlemmer som varetager tillidshverv for IDA, kan der ydes økonomisk kompensation for mistet lønindtægt i tilfælde af afskedigelse.

  Ved afskedigelse af en tillidsvalgt ydes der økonomisk støtte, med mindre det i det konkrete tilfælde ligger klart, at afskedigelsen ikke skyldes den pågældendes tillidshverv.

  Ved afskedigelse af AR-, IDA Privat-, IDA Offentlig- medlemmer og suppleanter ydes der økonomisk støtte, hvis det sandsynliggøres, at afskedigelsen skyldes det (fag)politiske virke.

  Retningslinjer vedrørende økonomisk sikring af IDAs tillidsvalgte

 • IDA Privat

  IDA Privats medlemmer er alle privatansatte medlemmer af IDA.

  IDA Privat skal under ansvar over for Ansattes Råd og i samarbejde med administrationen varetage de ansættelses- og lønmæssige interesser for IDAs privatansatte medlemmer i overensstemmelse med IDAs formål og vedtægt og de rammer, som fastlægges af Ansattes Råd.

  IDA Privat skal være rådgivende for og indstille til Ansattes Råd vedrørende forhold på det private område.

  Under IDA Privat kan der oprettes virksomhedsgrupper, netværks- VG'er og akademikerklubber, som varetager medlemmernes interesser i den pågældende virksomhed.

  IDA Privats bestyrelse udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en talsperson til Ansattes Råd.

  Se en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen for IDA Privat

  IDA Privats vedtægter 

  IDA Privats strategi

 • Branchenetværk på VG-området

  Se hvilke netværk der er inden for dit område:

  Rådgivernetværket

  Kontaktperson: Franzie Østergaard Jacobi, fja@ida.dk, tlf. 33 18 47 50

  Medicinalnetværket

  Kontaktperson: Louise Gjellerup Ulrichsen, lgj@ida.dk, tlf. 33 18 46 89

 • Karrieresamtale

  Som tillidsrepræsentant har du en helt særlig relation til både kollegaer og ledelse - at håndtere dette kræver særlige kompetencer. En karrieresamtale kan blandt andet give dig indblik i, hvordan du kan bruge disse kompetencer i din øvrige karriere.

 • Få nye medlemmer

  Oplys gerne dine kollegaer om fordelene ved at være medlem af IDA. IDA tilbyder også 3 måneders gratis gavemedlemskab af IDA, som giver adgang til IDAs mange faglige og kontante fordele.