Fleksjob

Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Hvis du ikke har den fulde arbejdsevne i behold og derfor ikke er i stand til at arbejde på almindelige vilkår, har du mulighed for at få et fleksjob.

Fleksjob bevilges ud fra en vurdering af dine arbejds- og revalideringsevner. Arbejdsevnen skal være væsentligt og varigt nedsat i ethvert erhverv. I praksis betyder det, at arbejdsevnen skal være nedsat til under 50 % i ethvert erhverv. Det er ofte gennem en arbejdsprøvning, at arbejdsevnen bliver vurderet.  Det er ikke nødvendigt at komme i arbejdsprøvning, hvis det er åbenbart formålsløst. Det betyder, at alle muligheder for ansættelse på ordinære vilkår skal være afprøvet, før der kan visiteres til et fleksjob. Det skal også være udelukket, at du kan blive revalideret. Det er Jobcentret i din bopælskommune, der bevilger fleksjob.

Det første fleksjob – uanset alder – bevilges for 5 år. Er du over 40 år, kan det efterfølgende fleksjob blive varigt. Er du under 40 år, vil det efterfølgende fleksjob bliver bevilget for yderligere 5 år.

Ansættelsesforhold og løn

Ansættes du i et fleksjob, skal du kun have løn fra arbejdsgiveren for det antal ugentlige timer, du effektivt kan arbejde. Det er muligt at blive ansat på ned til 2 timer ugentligt. IDA bliver kun inddraget i forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med ansættelse i fleksjob, såfremt du kontakter os.

På overenskomstdækkede områder fastsættes løn- og øvrige arbejdsvilkår som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. Fastsættelse af de øvrige løn- og ansættelsesforhold skal ske efter aftale med de faglige organisationer.
Tvister om anvendelse af overenskomsterne m.v. og om løn- og ansættelsesvilkår afgøres ved fagretlig behandling.

På områder, der ikke er dækket af en overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem den ansatte i fleksjobbet og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i den sammenlignelige overenskomst. Såfremt der er taget udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst, så kan tvister om løn- og ansættelsesvilkår blive behandlet i det fagretlige system.

Bemærk, at hvis du udfører funktionærarbejde i mindre end 8 timer ugentligt, har arbejdsgiveren pligt til at ansætte dig på funktionærlignende vilkår med samme rettigheder og pligter.

Arbejdsgiveren skal indbetale pension og ATP-bidrag for det antal arbejdstimer, der er aftalt.

Når du bliver bevilget fleksjob, er du ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Du kan i stedet få ledighedsydelse. Retten til efterløn frafalder også, hvis du visiteres til fleksjob, og du har i stedet mulighed for at få fleksydelse.

Ingen tilskud til arbejdsgiver og flekslønstilskud til den ansatte

Der udbetales flekslønstilskud fra bopælskommunen direkte til dig som fleksjobber. Fleksløntilskuddet udgør 98 % af den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge. Fleksløntilskuddet reduceres med 30 % af lønnen, hvis fleksjobberen modtager en bruttoløn på indtil 13.208 kr. inkl. pension fra arbejdsgiveren. For den løn, der er højere end 13.208 kr. inkl. pension, reduceres der i Fleksløntilskuddet med 55 % af lønnen. Den samlede månedsindtægt bestående af løn og flekslønstilskud kan ikke overstige den overenskomstmæssige løn for fuldtidsarbejde inden for dit arbejdsområde. Hvis din løn og flekslønstilskud overstiger den overenskomstmæssige løn, vil dit flekslønstilskud blive nedsat med det overskydende beløb.

Der gælder særlige regler for beregning af flekslønstilskud i forbindelse med f.eks. sygdom, barsel og ferie. I forbindelse med afholdelse af ferie er du berettiget til flekslønstilskud - også hvis ferien afholdes i udlandet.

Hvis du er ansat i et fleksjob, så bevarer du retten til flekslønstilskud, såfremt du flytter til en anden kommune.

Fastholdelsesfleksjob lig med ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads

Det er en betingelse for at blive ansat i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, at du forud for bevilling af fleksjob har været ansat i 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. Det er en betingelse, at der er indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Denne skal indeholde oplysninger om hvilke funktioner, der er svære for dig at udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt. Det skal også dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. Såfremt du akut er blevet syg eller akut er blevet udsat for en skade, kan man fravige reglen om 12 måneders ansættelse.

Supplerende ydelser fra pensionskassen/forsikringsselskaber

Bliver du visiteret til et fleksjob eller er du ansat i et fleksjob, så anbefales det, at du kontakter den pensionskasse/forsikringsselskab, hvor du har din pensionsopsparing. Der kan muligvis være berettigelse til en varig eller midlertidig ydelse på grund af nedsat erhvervsevne.

 • Fleksydelse

  Når du er visiteret til et fleksjob, er du ikke længere berettiget til efterløn. Du vil i stedet have mulighed for at få fleksydelse.

  Ansatte i fleksjob har i lighed med ordinært ansatte mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de har nået en vis alder. I lighed med efterlønsordningen på det almindelige arbejdsmarked, har du mulighed for at trække dig tilbage fra dit fleksjob og modtage fleksydelse.

  Som udgangspunkt er fleksydelsesalderen 60 år, men aldersgrænsen følger som efterlønnen udviklingen i levetidsindekset, og tilbagetræksningsalderen vil derfor stige for dem, der er født efter 1. juli 1954.
  For at få fleksydelse er det en betingelse, at du tidligere har været tilmeldt efterlønsordningen og stadig er tilmeldt efterlønsordningen på det tidspunkt, du får bevilget fleksjob. Når du bliver visiteret til fleksjob, så får du automatisk tilsendt et ansøgningsskema til fleksydelse.

  Fleksydelsessatsen vil som udgangspunkt svare til 91 % af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis. Fleksydelse udbetales af din bopælskommune.

 • Ansættelse med løntilskud

  Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, og har ret til at blive aktiveret, så kan du blive ansat hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

  Arbejdsgiveren ansætter dig som ledig og modtager et tilskud til din løn.

  Forløbet aftales mellem dig, Jobcentret, din a-kasse og en virksomhed.

  Du kan læse mere om ansættelse med løntilskud på Jobnet og om aktuelle satser hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.