Emneside

Statikere

Anerkendte statikere skal

 • følge anerkendelsesordningens grundlag jf. Bygningsreglementet samt ordningens procedurer og retningslinjer
 • arbejde i overensstemmelse med gældende byggeregler og god byggeskik
 • vise en til opgaven passende omhu, samt søge kritiske forhold belyst af den fornødne kompetence

Den anerkendte statiker skal altid virke efter ovenstående rammer uanset om myndigheder i en given byggesag ikke har krævet en anerkendt statikers medvirken.

Håndbogen er delt i 2: Del I med Systembeskrivelse samt procedurer for organisering, drift og styring af ordningen, og Del II med Procedurer for anerkendte statikeres virke, som dermed er samlet ét sted. Der er bilag til Håndbogen Del 1 og Bilag til Håndbogen Del II. (Problemer med download? Så prøv venligst en anden browser, mens vi arbejder på at løse problemet. Tak!)

Dermed er der sket en ajourføring af ordningen med seneste udgave af DS/EN ISO IEC 17024:2012 ”Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer”, herunder    ledelse af ordningen, formulering af kvalitetsmål og evaluering af ordningen;  udvidet vurdering af anerkendte statikeres virke ved ansøgning om fornyelse; og  regler for håndtering af upartiskhed, klager og administrative forhold.

Desuden er der gennemført kontrol af ordningens overensstemmelse med seneste retningslinjer for implementering af EU-direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Justering af retningslinjer for anerkendte statikeres virke som projekterende, således at der lægges større vægt på virket som projekteringsleder og den overordnede planlægning af de bærende konstruktioner.

Mulighed for at den anerkendte statiker kan virke som ledende kontrollant og derved gøre kontrolarbejdet smidigere ved støtte af medkontrollanter

Justering af retningslinjer for anerkendte statikeres virke som tredjeparts kontrollant, således at rammerne herfor er tydeligere og opgaverne håndteres mere ensartet.

Endelig en nedsættelse af gebyrer for opnåelse af anerkendelse.

Kontakt om statikere

Anerkendelsesordningens sekretariat i IDA kan kontaktes på statiker@ida.dk eller telefon 33 18 46 41. Formand for anerkendelsesordningen er civilingeniør Henrik Mørup, der kan kontaktes på hem@niras.dk eller tlf. 48 10 43 50. Du er velkommen til at kontakte sekretariatet eller formanden, hvis du har spørgsmål til ordningen eller hvis du eventuelt vil anmelde problemer med arbejde udført af en anerkendt statiker.

 • Betaling for sagsbehandling

  Der skal betales for sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger og klager over afslag på tildeling og fornyelse af anerkendelse.

  Ordningen er momsregistreret med virkning fra 1. januar 2014.

  Der er p.t. fastsat følgende betalinger, jf. Håndbogens Procedure 5.1: ID skal angives ved betaling. Beløbet er i DKK og excl. moms.

  IDBetegnelse  Procedure BeløbHyppighed    
  1Ansøgning om anerkendelse2.125.000     1 gang
  2Kontingent-8.000Årligt
  3Genbedømmelse ved klage over afslag på tildeling2.625.000  1 gang
  4Anmeldelse om midlertidigt virke3.110.000  1 gang
  5Ansøgning om permanent virke3.325.000  1 gang
  6Fornyelse af anerkendelse4.110.000  1 gang
  7Genbedømmelse ved klage over afslag på fornyelse    4.325.000  1 gang
  8Behandling af klage over fratagelse4.725.000   1 gang

   

 • Anmeldelse og fratagelse af anerkendelse

  Anmeldelse af problemer med brug af anerkendelse

  Enhver borger kan over for anerkendelsesudvalget anmelde problemer med en anerkendt statikers brug af anerkendelsen. Anmeldelsen skal være skriftlig.

  Anmeldelsen skal vedrøre en konkret byggesag og kan begrundes i

  • tilsidesættelse af regler for anerkendte statikeres virke jf. Håndbogens procedure 5.1
  • alvorlige svigt af konstruktioner, hvor en anerkendt statiker har medvirket
  • misbrug af anerkendelsen i øvrigt

  Anmeldelsen vurderes af anerkendelsesudvalget jf. Håndbogens procedure 4.5 og kan eventuelt føre til fratagelse af statikeranerkendelsen.

  Fratagelse af anerkendelse

  Anerkendelsesudvalget kan beslutte at fratage en person betegnelsen ”Anerkendt statiker”. Det sker på basis af en relevant anmeldelse og efter at den anerkendte statiker har haft mulighed for at udtale sig i sagen, jf. Håndbogens procedure 4.6.

 • Meddelelse til myndigheder om projektforhold

  Anerkendelsesudvalget kan give meddelelse til myndigheder, når udvalget under behandling af et projekt indsendt af en ansøger eller i forbindelse med anmeldelse af problemer med brug af anerkendelsen bliver opmærksom på projektforhold, som efter anerkendelsesudvalgets vurdering kan give anledning til handling eller kontrol fra myndigheder.

  Forinden meddelelse til myndighed vil ansøgeren/den anerkendte statiker få lejlighed til at udtale sig i sagen, jf. Håndbogens procedure 2.7.

 • Fortegnelse over anerkendte statikere

  Der er ca. 80 anerkendte statikere. Se Fortegnelse over anerkendte og ophørte statikere

  Fortegnelsen over anerkendte statikere er principielt opdelt i 2 dele:

  • Personer med en dansk statikeranerkendelse
  • Personer med udenlandsk statikeranerkendelse, som har anmeldt midlertidigt virke eller fået godkendt permanent virke som anerkendt statiker i Danmark

  Der er p.t. ingen med udenlandsk statikeranerkendelse, som har anmeldt midlertidigt virke eller som har søgt om og fået godkendt permanent virke som anerkendt statiker i Danmark. Fortegnelse omfatter således alene personer med dansk statikeranerkendelse.

  Fortegnelsen omfatter såvel aktive anerkendte statikere som tidligere anerkendte statikere, der har været aktive i 2005 eller senere. De aktive er anført i første del af oversigten, mens de ophørte er anført i sidste del af oversigten.

  Hvis statikeranerkendelsen er udstedt i et andet land end Danmark, vil det fremgå af oversigten.

  For hver anerkendt statiker er anført en virksomhed og dens adresse. Der er tale om virksomhed og adresse på tidspunktet for tildeling af anerkendelse eller seneste fornyelse af anerkendelsen.

 • Register of Certified Structural Engineers

  In principle, the Register of Certified Structural Engineers is divided into two sections, listing respectively:

  • Individuals who have Danish Structural Engineering Certification
  • Individuals who are certified as structural engineers elsewhere but who have either obtained official temporary structural engineering work in Denmark or have obtained a formal permanent appointment as a certified structural engineer in Denmark

  There are currently no individuals with foreign structural engineering certification who have official temporary work or have applied for and obtained permanent work as certified structural engineers in Denmark. Thus the register below lists only individuals with Danish structural engineering certification.

  The register lists both practising certified structural engineers and former certified structural engineers who were practising in 2005 or later. Those who are currently practising are named in the first part of the list while those who have ceased/suspended their activities are entered in the second part.

  If the structural engineering certification was issued outside Denmark, this will be clear from the list.

  The information on each certified structural engineer includes the name and address of the firm or organisation for which he or she was working at the time when the certification was awarded or most recently renewed.