Ledighedsydelse i fleksjob

Når du får et fleksjob, mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge. Du har i stedet mulighed for at få udbetalt ledighedsydelse.

Du kan få ledighedsydelse, hvis du er visiteret til et fleksjob og er ledig. Du kan altså få ledighedsydelse, hvis du venter på at få et fleksjob eller er blevet ledig efter et fleksjob.

Ledighedsydelse bliver udbetalt med forskellige satser svarende til 89,80 % eller 60 % af den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge. Din udbetalingssats afhænger af, hvilken ydelse du modtog forud for ledighedsydelse. Modtog du f.eks. løn, revalideringsydelse eller arbejdsløsheds- eller sygedagpenge, vil du modtage ledighedsydelse på 89 % af den maksimale dagpengesats. Modtog du derimod kontanthjælp eller ingen ydelse, vil du oppebære 80 % eller 60 % af den maksimale dagpengesats i ledighedsydelse afhængigt af, om du har forsørgelsespligt over for børn. Hvis du modtager ledighedsydelse på 80 % eller 60 % af den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge, får du ret til ledighedsydelse på 89 % af den maksimale dagpengesats, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder.

Når du har nået din fleksydelsesalder, kan du højst modtage ledighedsydelse på den høje sats, dvs. 89 % af den maksimale dagpengesats sammenlagt 6 måneder. Derefter vil din ledighedsydelse blive sat ned til 60 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du forsørger børn under 18 år, så kan du søge supplerende kontanthjælp i kommunen.

Ledighedsydelse er uafhængig af din ægtefælles indtægt og jeres eventuelle formue. Hvis du har indtægter, vil de blive fratrukket i ledighedsydelsen. Det kan f.eks. være lønindtægter, feriegodtgørelse, kursusgodtgørelse, visse pensionsudbetalinger mv. Det er derfor vigtigt, at du altid oplyser kommunen om alle dine indtægter, især hvis der sker ændringer.

Det er din bopælskommune, der udbetaler ledighedsydelse. Du skal søge Jobcentret om ledighedsydelse.

Du kan få ledighedsydelse:

 • efter at du er visiteret til et fleksjob, og indtil du bliver ansat i et fleksjob
 • ved uforskyldt ledighed
 • i perioder med sygdom eller barsel
 • når du holder ferie i et fleksjob. Modtager du ledighedsydelse, kan du også få ledighedsydelse, når du holder ferie. Det er en betingelse, at du søger Jobcentret, inden din ferie begynder
 • ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som du ikke har indflydelse på, fx ved sæsonarbejde eller vejrlig

Du bevarer retten til ledighedsydelse, hvis du flytter til en anden kommune.
Du kan højst få ledighedsydelse til udgangen af den måned, hvor du har nået folkepensionsalderen.

Krav til fleksjobberen

Når du modtager ledighedsydelse, skal du udnytte dine muligheder for at få et fleksjob, dvs. at du skal være aktivt jobsøgende, deltage i samtaler, tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob eller andre tilbud samt lægge dit cv på Jobnet senest 3 uger efter, at du har opnået ret til ledighedsydelse. Hvis kommunen bliver i tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for et fleksjob, så skal kommunen afprøve din rådighed ved at give dig et tilbud om f.eks. virksomhedspraktik. Hvis kommunen vurderer, at du ikke står til rådighed for et fleksjob, kan du miste retten til ledighedsydelse.

Får du ledighedsydelse og afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, mister du retten til ledighedsydelse i 3 uger. Hvis du inden for 1 år efter det første afslag igen afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, kan du miste retten til ledighedsydelse.

Du kan altså miste retten til ledighedsydelse, hvis du:

 • ikke længere er berettiget til fleksjob
 • bliver selvforskyldt ledig
 • gentagne gange afslår rimelige tilbud om fleksjob
 • udebliver fra en samtale på Jobcentret
 • generelt ikke er til rådighed for fleksjob

Mister du retten til ledighedsydelse, kan du optjene ret til ledighedsydelse igen ved sammenlagt 9 måneders fleksjobansættelse inden for de seneste18 måneder.

Hvis du har fået ledighedsydelse i 18 måneder inden for 24 måneder, så skal kommunen vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt. Herefter skal kommunen revurdere sagen, hver gang du på ny har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.
Selvom du mister retten til ledighedsydelse, betyder det ikke, at du automatisk mister retten til fleksjob.

 • Fleksydelse

  Når du er visiteret til et fleksjob, er du ikke længere berettiget til efterløn. Du vil i stedet have mulighed for at få fleksydelse.

  Ansatte i fleksjob har i lighed med ordinært ansatte mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de har nået en vis alder. I lighed med efterlønsordningen på det almindelige arbejdsmarked, har du mulighed for at trække dig tilbage fra dit fleksjob og modtage fleksydelse.

  Som udgangspunkt er fleksydelsesalderen 60 år, men aldersgrænsen følger som efterlønnen udviklingen i levetidsindekset, og tilbagetræksningsalderen vil derfor stige for dem, der er født efter 1. juli 1954.
  For at få fleksydelse er det en betingelse, at du tidligere har været tilmeldt efterlønsordningen og stadig er tilmeldt efterlønsordningen på det tidspunkt, du får bevilget fleksjob. Når du bliver visiteret til fleksjob, så får du automatisk tilsendt et ansøgningsskema til fleksydelse.

  Fleksydelsessatsen vil som udgangspunkt svare til 91 % af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis. Fleksydelse udbetales af din bopælskommune.

 • Ansættelse med løntilskud

  Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, og har ret til at blive aktiveret, så kan du blive ansat hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

  Arbejdsgiveren ansætter dig som ledig og modtager et tilskud til din løn.

  Forløbet aftales mellem dig, Jobcentret, din a-kasse og en virksomhed.

  Du kan læse mere om ansættelse med løntilskud på Jobnet og om aktuelle satser hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.