Løn og arbejdsvilkår i fleksjob

Lønnen fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer, arbejdsgiveren og arbejdstageren.

Der kan oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere.

Det er kommunen, der bevilger fleksjob. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen til dig, og kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen. Løntilskuddet kan være 1/2 eller 2/3.

Løntilskuddet beregnes ud fra begyndelseslønnen indenfor det pågældende område afhængigt af, hvor meget din arbejdsevne er nedsat i dette bestemte fleksjob. Løntilskuddet dækker også arbejdsgiverbidrag til ATP, pensionsordning m.v. med den fastsatte procentdel.

Lønnen fastsættes i samarbejde mellem de faglige organisationer, arbejdsgiveren og arbejdstageren.

Lønnen på det private område følger som udgangspunkt IDAs vejledende minimaløn. På det offentlige område er minimum basisløn / anciennitet i de kollektive overenskomster, herunder de sociale kapitler. De faglige organisationer skal inddrages, når løn og øvrige arbejdsvilkår aftales.

Du har ret til at blive ansat i et fleksjob på fuld tid, da fleksjobbet skal give et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag. Du kan blive ansat på deltid, hvis du ønsker det. Et job på mindre end fuld tid på hidtidigt lønniveau kan måske stille dig bedre økonomisk end et fuldtidsjob, hvor du kun får en grundløn. Du skal dog være opmærksom på, at der er ikke mulighed for at supplere lønnen med kontanthjælp.

Når arbejdstiden tilrettelægges, skal der tages hensyn til din nedsatte arbejdsevne. Der kan fx være behov for ekstra hvilepauser eller fravær. Måske kan du arbejde på fuld tid, men ikke fuldt effektivt. Eller du kan arbejde fuldt effektivt, men kun på nedsat tid. Der er ingen fast grænse for, hvor langt en person kan gå ned i arbejdstid og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid.

Det skal også aftales, hvilke skånehensyn der skal være, fx om du skal skånes for rygbelastende arbejde, lange gangdistancer eller andet tungt arbejde.

Arbejdsformidlingen kan give støtte til værktøj, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger m.v. Har du et syns-, høre-, bevægeapparats- eller et andet handicap, kan Arbejdsformidlingen give støtte til en personlig assistent.

Som fleksjobansat er du omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love indeholder bestemmelser om andet. Det betyder, at du er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om ferie og arbejdsskadeloven.

Ved sygdom i et fleksjob har du enten ret til løn under sygdom eller til sygedagpenge. Arbejdsgiveren får refunderet sygedagpenge allerede fra første sygedag.

Du har ret til ledighedsydelse under ferie, hvis du ikke har optjent ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn i de første ansættelsesår.

Hvis du flytter til en anden kommune, følger bevilling og tilskud til fleksjob med, når du er ansat i fleksjob.

Kommunen skal følge op på fleksjobbet hvert år, dog første gang efter 6 måneder.

 • Fleksydelse

  Når du er visiteret til et fleksjob, er du ikke længere berettiget til efterløn. Du vil i stedet have mulighed for at få fleksydelse.

  Ansatte i fleksjob har i lighed med ordinært ansatte mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de har nået en vis alder. I lighed med efterlønsordningen på det almindelige arbejdsmarked, har du mulighed for at trække dig tilbage fra dit fleksjob og modtage fleksydelse.

  Som udgangspunkt er fleksydelsesalderen 60 år, men aldersgrænsen følger som efterlønnen udviklingen i levetidsindekset, og tilbagetræksningsalderen vil derfor stige for dem, der er født efter 1. juli 1954.
  For at få fleksydelse er det en betingelse, at du tidligere har været tilmeldt efterlønsordningen og stadig er tilmeldt efterlønsordningen på det tidspunkt, du får bevilget fleksjob. Når du bliver visiteret til fleksjob, så får du automatisk tilsendt et ansøgningsskema til fleksydelse.

  Fleksydelsessatsen vil som udgangspunkt svare til 91 % af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis. Fleksydelse udbetales af din bopælskommune.

 • Ansættelse med løntilskud

  Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, og har ret til at blive aktiveret, så kan du blive ansat hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

  Arbejdsgiveren ansætter dig som ledig og modtager et tilskud til din løn.

  Forløbet aftales mellem dig, Jobcentret, din a-kasse og en virksomhed.

  Du kan læse mere om ansættelse med løntilskud på Jobnet og om aktuelle satser hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.