Lov om medarbejderes opfindelser

Lov om arbejdstageres opfindelser indeholder regler, der blandt andet regulerer spørgsmålet om, hvorvidt du eller din arbejdsgiver har rettighederne til en opfindelse, hvornår du har krav på en godtgørelse for opfindelsen og hvad du rent praktisk skal gøre i forhold til din arbejdsgiver, hvis du gør en opfindelse. De fleste af lovens regler kan fraviges ved aftale. Det er derfor en god ide at lade IDA gennemgå eventuelle aftaler mellem din arbejdsgiver og dig, inden du skriver under på dem.

Arbejdsgivers krav på en opfindelse

Hvis du gør en opfindelse, har du som udgangspunkt rettighederne til opfindelsen. Hvis du gør opfindelsen, mens du er i et ansættelsesforhold, har din arbejdsgiver imidlertid ret til at kræve rettighederne overdraget til sig, hvis to betingelser er opfyldt: For det første skal du være nået til opfindelsen gennem dit arbejde, dvs. under udførelsen af dine arbejdsopgaver. Det er uden betydning, om du har gjort opfindelsen i din fritid eller i arbejdstiden. For det andet skal udnyttelsen af opfindelsen falde indenfor din arbejdsgivers arbejdsområde. Arbejdsgiveren kan dog også kræve opfindelsen overdraget, hvis den angår én af arbejdsgiveren nærmere stillet opgave, selv om opgaven ikke falder indenfor din arbejdsgivers sædvanlige arbejdsområde.

Krav på betaling for opfindelsen

Hvis din arbejdsgiver får overdraget rettighederne til opfindelsen, er du berettiget til en rimelig godtgørelse, medmindre værdien af opfindelsen ikke overstiger, hvad du med rimelighed kunne forudsættes af præstere i dit ansættelsesforhold. Der tages herved hensyn til opfindelsens værdi og dens betydning for din arbejdsgiver, dine ansættelsesvilkår samt din indsats i forbindelse med opfindelsen. Du kan i øvrigt ikke gyldigt fraskrive dig denne ret til godtgørelse ved en aftale med din arbejdsgiver. Kravet på godtgørelse forældes efter 3 år.

Hvis jeg gør en opfindelse

Hvis du gør en opfindelse, skal du "uden ugrundet ophold", dvs. så snart opfindelsen er en realitet, give din arbejdsgiver alle relevante oplysninger om opfindelsen, så han kan bedømme dens betydning. Hvis din arbejdsgiver vil kræve opfindelsen overdraget, skal han, senest 4 måneder efter din meddelelse, give dig besked om dette. Der gælder ingen formkrav til disse meddelelser mellem dig og din arbejdsgiver, men af bevismæssige årsager, for at undgå senere uenigheder, bør meddelelserne gives skriftligt.

Ret til opfindelser efter ansættelsens ophør?

Hvis du inden 6 måneder efter ansættelsens ophør søger patent m.v. på en opfindelse, anses opfindelsen for gjort under ansættelsesforholdet, medmindre du kan sandsynliggøres, at opfindelsen er blevet til efter ansættelsens ophør. Denne formodningsregel kan aftales at gælde indtil ét år efter ansættelsens ophør. Reglen byder, at din arbejdsgiver som hovedregel kan kræve rettighederne overdraget til sig, for en opfindelse der søges patent på, inden for de første 6 måneder efter din ansættelse er ophørt.

De fleste af lovens regler kan fraviges ved aftale. Det er derfor en god ide at lade IDA gennemgå eventuelle aftaler mellem din arbejdsgiver og dig, inden du skriver under på dem.

 • Forslag til forlagsaftale

  AC's hjemmeside vil du kunne se UBVA's (Udvalget til beskyttelse af Videnskabelige Arbejder) forslag til en forlagsaftale vedrørende videnskabelige og populærvidenskabelige værker. Der er en tilhørende vejledning til forlagsaftalen, som er drøftet og anbefalet i fællesskab med Den Danske Forlæggerforening.

 • Rettigheder ved forskningsprojekt

  UBVA´s hjemmeside kan du læse mere om reglerne for ophavsret ved forskningsprojekter.

 • Hvem har retten til opfindelser?

  Privatansat:
  Overgår til arbejdsgiver hvis du er nået til opfindelsen gennem dit arbejde, og udnyttelsen af opfindelsen falder indenfor din arbejdsgivers arbejdsområde. Se dog ansættelseskontrakt.
  Underret med det samme arbejdsgiver, der så har 4 mdr. til at beslutte sig for, om de vil overtage den.
  Se i øvrigt lov om arbejdstagers opfindelser for nærmere – herunder godtgørelsesmulighed til lønmodtager, hvis meget værdifuld frembringelse

  Offentligt ansat (se def. Lovens § 6):
  Hvis gjort i forbindelse med arbejde kan arbejdsgiver kræve den overdraget.
  Underret med det samme arbejdsgiver, der så har 2 mdr. til at beslutte sig for, om de vil overtage den.
  Hvis institutionen ønsker at overtage opfindelsen, har du krav på et rimeligt vederlag fra institutionen.

 • Retten til opfindelser ved offentlig forskningsinstitution

  Medarbejderen ved en offentlig forskningsinstitution skal straks pågældende har gjort en opfindelse i forbindelse med sit arbejde, skriftligt underrette institutionen om det.

  Institutionen har herefter - under visse forudsætninger - krav på, at få opfindelsen overdraget til sig. Institutionen skal inden for 2 måneder efter, at du har givet den skriftlige meddelelse om en opfindelse, afgøre om den ønsker at disponere overopfindelsen. Hvis ikke institutionen giver denne meddelelse rettidigt eller meddeler, at den ikke ønsker at overtage opfindelsen, har du samtlige rettigheder til at disponere over opfindelsen, herunder søge patent eller offentliggøre den.

  Hvis institutionen ønsker at overtage din opfindelse, har du krav på et rimeligt vederlag fra institutionen. Kontakt IDA for at høre nærmere om dette.