Special- og chefkonsulenter

Vilkår for special- og chefkonsulenter i staten


Løn

Din basisløn som special- og chefkonsulent i staten er fastlagt i overenskomsten.

Der er mulighed for at aftale varige eller midlertidige tillæg ud over basislønnen. Aftaler om tillæg indgås på baggrund af en forhandling mellem ledelsen og dig. Du kan under forhandlingen vælge at lade dig bistå af din tillidsrepræsentant/IDA. Resultatet af forhandlingen indsendes af arbejdsgiveren til IDA til godkendelse.

Arbejdstid og merarbejde

Konsulenter er ligesom ansatte på basisløn omfattet af overenskomstens bestemmelser om en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Begge grupper skal udføre arbejde ud over den almindelige arbejdstid, hvis det bliver pålagt af arbejdsgiveren, eller hvis det er en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af jobbet.

Overenskomstens regler om honorering af merarbejde gælder imidlertid ikke for special- og chefkonsulenter. Det betyder konkret, at special- og chefkonsulenters merarbejde kan honoreres én gang årligt med et engangstillæg. Derfor er det vigtigt, at du løbende får noteret og godkendt dit merarbejde, så der er dokumentation for merarbejdets omfang til brug for forhandlingen.

Mange steder vil der være lokale arbejdstidsaftaler som eksempelvis flekstid, som special- og chefkonsulenterne i visse tilfælde er omfattet af.

Når du bliver special- eller chefkonsulent, skal du derfor være opmærksom på, hvordan arbejdspladsen håndterer konsulenternes merarbejde, og om du fortsat er omfattet af eventuelle flekstidsaftaler.

Plustid

Som special- og chefkonsulent kan du indgå en individuel aftale med din arbejdsgiver om forhøjet ugentlig arbejdstid - kaldet plustid. Aftalen om plustid kan indgås uden en forudgående aftale mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten.

Den individuelle aftale om forhøjet arbejdstid bygger på frivillighed og kan kun indgås med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på maksimalt 42 timer.

Det er muligt at indgå aftale om, at den forhøjede ugentlig arbejdstid op til maksimalt 40 timer godtgøres i form af ekstra feriedage. Det kan f.eks. aftales, at du arbejder 39 timer om ugen, og som godtgørelse herfor får tilført 11 ekstra feriedage om året.

Alternativt kan man aftale, at lønnen og pensionsindbetalingen forhøjes forholdsmæssigt med det aftalte timetal (1:1). Hvis du f.eks. har aftalt en arbejdstid på 40 timer om ugen, skal din løn udgøre 40/37 af en fuldtidsløn.

En aftale om plustid kan af både dig og din arbejdsgiver opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales. Ved varslets udløb er du tilbage på den arbejdstid, du havde før aftalens indgåelse

 

Vilkår for special- og chefkonsulenter i kommunerne og regionerne

Løn

Din basisløn som special- og chefkonsulent i kommune eller region er fastlagt i overenskomsterne.

Der er mulighed for at aftale varige eller midlertidige tillæg ud over basislønnen. Aftaler om tillæg indgås på baggrund af en forhandling mellem ledelsen og din tillidsrepræsentant/IDA. Du har ikke mulighed for selv at forhandle din løn, medmindre der lokalt er lavet en aftale herom.

Arbejdstid og merarbejde

Special- og chefkonsulenter i kommune og region følger overenskomsternes regler om arbejdstid og merarbejde, dog med undtagelse af rådighedsforpligtelsen. Special- og chefkonsulenter vil således også have en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer.

I de fleste kommuner og regioner er der en flextidsaftale, der også omfatter special- og chefkonsulenter, som regulerer medarbejdernes merarbejde.

Hvis du ikke er omfattet af en flextidsaftale, skal dit merarbejde honoreres i henhold kommunale/regionale merarbejdsregler. Det fremgår af overenskomsterne for akademikere i kommuner og regioner, at du kun kan få honoreret det merarbejder, der ligger ud over det merarbejde, der allerede må anses betalt gennem din højere løn. Der er ikke fastsat en beløbs- timegrænse i den forbindelse. Derfor er det vigtigt, at du løbende får noteret og godkendt dit merarbejde.

Plustid

Efter 3 måneders ansættelse kan du indgå aftale med din ledelse om plustid. Din tillidsrepræsentant skal orienteres om aftalen.

Den individuelle aftale om forhøjet arbejdstid bygger på frivillighed og kan kun indgås med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på maksimalt 42 timer.

Lønnen og pensionsindbetalingen forhøjes forholdsmæssigt med det aftalte timetal (1:1). Hvis du f.eks. har aftalt 40 timer skal din løn udgøre 40/37 af en fuldtidsløn.

En aftale om plustid kan af både dig og din arbejdsgiver opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales. Ved varslets udløb er du tilbage på den arbejdstid, du havde før aftalens indgåelse.