Høringssvar

I IDA arbejder vi på at påvirke nye love og bekendtgørelser inden for områder af særlig interesse for ingeniører og naturfagligt uddannede. Her på siden kan du finde nogen af de høringssvar, som IDA har indsendt.

EU-Kommissionens forslag til en forordning om en europæisk tilgang til kunstig intelligens

Det er vigtigt, at myndighederne er med til at sætte demokratisk fastsatte rammer for, hvad vi vil med kunstig intelligens, hvad teknologien skal gøre for os, og hvad vi ikke ønsker, den skal bruges til.

Udkast til revision af de danske logningsregler

IDA mener bl.a. at grov kriminalitet og beskyttelse mod alvorlige trusler mod den offentlige sikkerhed ikke kan retfærdiggøre en generel og udifferentieret logning.

Høringssvar til handlingsplan for cirkulær økonomi

De initiativer handlingsplanen indeholder er rigtig gode, men IDA mangler væsentlige initiativer, før der kan være tale om en egentlig handlingsplan for cirkulær økonomi.

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond

IDA hilser ændring af lov om Danmarks Innovationsfond velkommen. Ændring af loven er en naturlig konsekvens af evalueringen af det danske innovationssystem i efteråret 2019.

Forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (Investeringsscreeningsloven)

IDA bakker op om, at Danmark skal være en åben økonomi og dermed attraktiv for udenlandske investeringer og andre økonomiske aktiviteter. Men at der samtidig kan være behov for at gribe ind.

Bekendtgørelse om godkendt teknologisk service

Godkendt teknologisk service – og innovation i det hele taget – er et vigtigt område for danske virksomheders konkurrenceevne og dermed fastholdelse af og skabelsen af nye danske jobs. 

Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Ingeniørforeningen, IDA støtter positivt op om, at fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed forhøjes til 130% i 2020 og 2021.

Høringssvar vedrørende lov om det ydre rum

IDA beklager at lovforslaget forhindrer potentiel universitetsforskning og eksisterende aktiviteter ved at forbyde ikke-statslige raketopsendelser.

Ændring af lov om tv-overvågning

IDA mener, at den nye lov klart skal gøre opmærksom på at øge tv-overvågning ikke kan forventes at have en forebyggende effekt. Desuden bør loven evalueres efter tre år i forhold effekten.

Politiets overtagelse af tv-overvågning

IDA anbefaler, at der tilføjes et krav i loven om, at brug af øget tv-overvågning efterfølgende afrapporteres til Tilsynet med Efterretningstjenesterne om indgrebet.

Justitsministeriets høring om forslag til databeskyttelsesloven

IDAs høringssvar på Justitsministeriets høring over udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

IDA finder at det i dag er dyrt og besværligt at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa. Dette har en negativ indvirkning på dansk erhvervslivs konkurrenceevne og vækstpotentiale.

Udmøntning af beskæftigelsesreformen

I det store udland har Danmark længe været berømmet og misundt på grund af sit velfungerende og dynamiske arbejdsmarked.

Reform af international rekruttering

IDAs bemærkninger til høring i forbindelse med forslag til ”Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.)”

Hvidbog om arkitektur for digitalisering

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet udkast til hvidbog om arkitektur for digitalisering og regler for begrebs- og datamodellering og sendt det i offentlig høring.

Høringssvar jf revision af bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør

IDA hilser de foreslåede ændringer velkomne, herunder muligheden for at bedømme praktik som ’bestået’/’ikke-bestået’. IDA har ingen bemærkninger til de sproglige præciseringer.