Fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Høringssvar til midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed (j. nr. 2020-5454)

September 2020: Ingeniørforeningen, IDA støtter positivt op om, at fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed forhøjes til 130% i 2020 og 2021.

Det er et særdeles vigtigt signal at sende fra Christiansborg som led i
Corona-sommerpakken af d. 15. juni 2020, at virksomhederne på den korte bane får incitament til at prioritere udviklings- og forsøgsaktiviteter, som kan styrke virksomhedernes eksportmuligheder fremadrettet.

Ingeniørforeningen, IDA hilser derfor både forhøjelsen af det midlertidige fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed velkommen, ligesom et løft til Innobooster-ordningen på 300 mio. kr. var et skridt i den rigtige retning, når fokus i denne henseende er på at fremme forskning og udvikling under Corona-krisen i Danmark.

Det er udmærket, at afgrænsningen af hvornår der foreligger udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed opretholdes på basis af hidtidig praksis. Det er fx lønudgifter, udgifter til leje af lokaler og udgifter til betaling af forsøgs- og forskningsvirksomhed udført af andre som fx universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.

Ingeniørforeningen, IDA vil fremadrettet anbefale, at forhøjelsen af
fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed gøres
permanent efter 2021. Det er Ingeniørforeningen, IDAs vurdering, at det samfundsøkonomisk kan være en ganske god forretning samtidig med, at virksomhedernes udviklingsaktiviteter ofte har et mere langsigtet perspektiv end 1-2 år. Et permanent FoU-fradrag på 130% kan eventuelt ske efter en evaluering af effekterne af den midlertidige forhøjelse af fradraget.

Det vurderes i bemærkningerne til lovforslaget, at forhøjelsen af forskningsfradraget vil give stat, regioner og kommuner et mindre provenu på ca. 1.350. mio. kr. i 2020 og 1.250 mio. kr. i 2021, men også 40 mio. kr. i varig effekt efter indregning af tilbageløb og adfærd.

Det er Ingeniørforeningen, IDAs vurdering, at denne økonomiske vurdering ikke i tilstrækkelig grad tager højde for effekter på produktiviteten. Det fremgår, at ”forhøjelsen af fradraget forventes ikke at have væsentlige strukturelle virkninger på investeringerne i forskning og udvikling og dermed på væksten og produktiviteten i samfundsøkonomien”. På den baggrund regnes der ikke med adfærdseffekter i den varige virkning, hvilket Ingeniørforeningen, IDA finder særdeles problematisk med afsæt i den omfattende videnskabelige litteratur, der påviser høje samfundsøkonomiske afkast af forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Ingeniørforeningen, IDA har i analysen ”Private investeringer i forskning og udvikling – En cross-country paneldata-analyse”, fra august 2020 vist, at indirekte støtte kan være et effektivt redskab til at øge den private forskningsaktivitet. Den estimerede marginaleffekt tyder på, at 1 krone i støtte gennem skatteincitamenter kan give anledning til ca. 5 kroner mere privat forskning. Resultatet er baseret på gennemsnitseffekter for OECD-lande, samt et meget lavt niveau af skatteincitamenter i Danmark, hvilket tilsammen giver anledning til den høje marginaleffekt. Den beregnede marginaleffekt bør derfor tages med stort forbehold, og man kan ikke generalisere effekten ved store omlægninger af støtten.

Som ovenfor nævnt, kan Ingeniørforeningen, IDA støtte positivt op om, at fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed forhøjes til 130% i 2020 og 2021, samt kraftigt foreslå, at dette fradrag fremadrettet gøres permanent.

Med venlig hilsen

Per Diget
Formand for Erhvervs- og Vækstudvalget
Ingeniørforeningen, IDA

Download høringssvaret