Politiske indsatsområder

IDA arbejder for at realisere potentialet i teknologi og viden og for at bidrage til opfyldelsen af FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. For at opnå det, har vi udpeget 6 indsatsområder.

IDA bidrager med konstruktive løsningsforslag på følgende 6 indsatsområder, hvor inddragelse af IDAs medlemmer udgør en unik vidensbase:

  • Teknologiens stemme – realiserer potentialer i ny teknologi og medtænker etik
  • Fremtidens arbejdsliv
  • Grøn omstilling og bæredygtig udvikling
  • Styrkelse af kompetencer - Livslang læring og ny læringsteknologi
  • Fremtidens velstand – satsning på forskning og uddannelse
  • Ligestilling – ligeløn og lige muligheder for alle – og et opgør med ubevidst bias

Den 4. industrielle revolution skaber store forandringer, fordi digitalisering og ny teknologi integreres i både privatliv og forretningsmodeller. Samtidig kalder klimakrisen på grønne løsninger og teknologier, og det er afgørende at Danmark går forrest og viser vejen ift. grønne løsninger, som sikrer klodens trivsel og samtidig sikrer gode grønne jobs og stærke danske virksomheder.

Som ved de forrige industrielle revolutioner rummer det enorme potentialer for et lille, agilt og veluddannet land som Danmark. At gå forrest er afgørende for at fastholde Danmark som et land med høj velstand.

Et godt liv er mere end velstand og velfærd. I takt med at fx robotter, data og kunstig intelligens får større betydning for vores liv, er det vigtigt at huske på, at det er de menneskelige relationer og følelsen af at bidrage, der betyder noget for os mennesker.

Derfor arbejder IDA for at realisere fremtidens muligheder uden at gå på kompromis med tillid og tryghed. De etiske udfordringer, som følger i kølvandet på teknologien, skal anerkendes og håndteres.

Et stadigt bedre liv for Danmarks og resten af verdens befolkning forudsætter bæredygtig produktion og forbrug som beskrevet i FNs verdensmål.

Presset på klima, luft, vand, jord og materialer er et grundvilkår. Nøglen til at skabe en bæredygtig vækst ligger derfor i at fremme forskning, innovation og implementering af ny teknologi i alle dele af samfundet.

Gennem en grøn omstilling og energieffektivisering kan Danmark indrette egen produktion og forbrug til øget bæredygtighed. IDA skal fremme, at det bliver danske arbejdspladser, der skaber løsninger til resten af verden.

Mangel på kompetencer er en begrænsende faktor for at skabe fremtidens løsninger.

Første udfordring er at lukke manglen på STEM-kompetencer.

Anden udfordring er at sikre livslang læring, så viden opdateres løbende på et arbejdsmarked, der forandrer sig hurtigere end nogensinde før. Nye digitale læringsformer skal udnyttes, og kompetenceudvikling skal integreres i et sammenhængende arbejdsliv.

Med udgangspunkt i en stærk arbejdsmarkedsmodel arbejder IDA for at skabe rammerne for et godt og inkluderende arbejdsliv i en globaliseret verden med nye jobformer.

Lige muligheder på tværs af køn er en forudsætning for at vi alle kan få gode arbejdsliv, og for at flere, uanset køn vælger at tage en STEM uddannelse. IDA arbejder for ligeløn og lige muligheder og for et opgør med ubeviste bias, som hæmmer den udvikling vi skal fremme.