01.05.2020
2 min læsetid

IDA vinder bortvisningssag ved landsretten

I en sag om tvangsindløsning af medarbejderaktier og uenighed om indløsningskursen blev et medlem bortvist for illoyalitet. IDA mente, at bortvisningen var uberettiget og stævnede selskabet og har nu vundet sagen ved både byretten og landsretten.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Retsagshammer

IDA har nu både byrettens og landsrettens ord for, at bortvisningen af et medlem var uberettiget.

Medarbejderaktier er en del af flere end hvert 10. privatansatte IDA-medlems lønpakke. Og en strid om indløsningskursen i forbindelse med tvangsindløsning af aktier førte til, at et medlem blev bortvist for illoyalitet.

Medlemmet blev ansat i NKT-datterselskabet Photonics i 2000 og blev i 2014 medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i NKT. I forbindelse med ansættelsen i virksomheden har medlemmet og en række kolleger fået aktier i Photonics. NKT valgte i 2016 at tvangsindløse medlemmets og de øvrige minoritetsaktionærers aktier efter reglerne i selskabsloven. Minoritetsaktionærerne og medlemmet var imidlertid ikke tilfredse med den kurs, som aktierne skulle indløses til, og derfor krævede de en udmeldelse af en skønsmand til vurdering, som man har krav på ifølge selskabsloven. 

Retten udpegede et revisionshus som skønsmand, og i det efterfølgende forløb fremsendte både moderselskabet og medlemmet de oplysninger til skønsmanden, som hver part vurderede havde betydning for værdifastsættelsen af selskabet. I oktober 2017 år kulminerede sagen, da NKT blev orienteret om, at medlemmet havde sendt en række oplysninger til skønsmanden, hvorefter medlemmet blev bortvist for illoyalitet. 

”Fra arbejdsgiverside mente man, at medlemmet misbrugte sin adgang til selskabets it-systemer for at fremskaffe en række fortrolige oplysninger i mindretalsaktionærernes favør. Vi var uenige og mente ikke, der forelå et misbrug, men en legal adgang til at varetage sine interesser i en værdiansættelsessag, hvor skønsmanden er udmeldt af retten og omfattet af en streng tavshedspligt,” siger Finn Lænkholm, mediatoradvokat i Ingeniørforeningen, IDA. 

Det var landsretten enig med IDA i. Landsretten fandt ligesom byretten, at bortvisningen var uberettiget, ligesom en opsigelse ville have været usaglig. Medlemmet fik dermed løn i opsigelsesperioden samt fire måneders løn i godtgørelse.

”Både vores medlem og vi er derfor særdeles godt tilfredse med afgørelsen ved landsretten. Vores medlem er meget lettet. Han er nu blevet renset og kan komme videre med sit arbejdsliv. Det er en stor belastning at føre en årelang sag ved domstolene. Det var også baggrunden for, at vi undervejs i forløbet forsøgte at finde en mindelig løsning på sagen, hvilket NKT imidlertid afviste,” siger Finn Lænkholm. 

Medlemmet er blevet tilkendt 1,2 mio. kr., og IDA har for byretten og landsretten fået tilkendt kr. 237.000 kr. i sagsomkostninger.