Udvalget vedr. det separate regnvand

Udvalget beskæftiger sig med at optimere separatkloakerede regnvandssystemer med henblik på at reducere udledningen af partikler og miljøfremmede stoffer.

Formålet med udvalgets arbejde er at udpege strategier og muligheder for: 

  • at reducere miljøbelastning og forurening fra udledning af separatkloakeret regnvand
  • at afklare og opfylde myndighedskrav på området

Udvalget vil særligt beskæftige sig med følgende muligheder:

  • Kildesporing i regnvandsoplande
  • Optimering af drift ved fejning samt tømning og vedligeholdelse af brønde og udskillere
  • Design, indpasning og drift af regnvandsbassiner med henblik på at forøge renseeffekt og stoftilbageholdelse
  • Videregående rensning af separatkloakeret regnvand
  • Nedsivning af separatkloakeret regnvand

Udvalget konstituerer sig med formand og sekretær.

Udvalget vil løbende koordinere sit arbejde med Spildevandskomiteens øvrige udvalg. Udvalget vil endvidere inddrage relevante nationale og internationale institutioner og personer i sit arbejde.

Udvalgets medlemmer udpeges af Spildevandskomiteens forretningsudvalg efter indstilling fra ud-valget. Forretningsudvalget kan opløse udvalget, når målet med udvalgets oprettelse skønnes nået, eller hvis udvalgets eksistens ikke længere findes berettiget.

Sammensætning af Udvalget vedr. det separate regnvand

Kontaktdata på Udvalget vedr. det seperate regnvand 2011

Kommissorium for Udvalget vedr. seperat regnvand 2011

Læs mere

Overblik

Spildevandskomiteen forside

Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav. Find flere informationer via forsiden

Gå til forsiden