En kollektiv aftale med mulighed for supplerende dagpenge

Som alternativ til afskedigelser kan en virksomhed forsøge at indgå en aftale om arbejdsfordeling, dvs. at arbejdstiden og dermed også lønnen nedsættes for medarbejderne på virksomheden.

Som alternativ til afskedigelser kan en virksomhed forsøge at indgå en aftale om arbejdsfordeling, dvs. at arbejdstiden og dermed også lønnen nedsættes for medarbejderne på virksomheden.

IDA har fokus på konstruktiv dialog og at bidrage til at der i aftalerne tages højde for den særlige situation, som Corona sætter virksomhederne og lønmodtagerne i.

En aftale om arbejdsfordeling indgås for en begrænset periode for at afbøde den situation, der opleves med arbejdsmangel.

Hvis perioden for arbejdsfordelingen er på højst 13 uger anmeldes den til jobcenteret. Hvis perioden strækker sig udover de 13 uger, kræver den godkendelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd.

Som led i regeringens tiltag for at afbøde konsekvenserne af Coronavirussen, vil en arbejdsfordeling kunne iværksættes så snart ordningen er anmeldt til jobcentret, medmindre andet fremgår af gældende overenskomst på virksomheden.

Det er en betingelse for at indgå en aftale om arbejdsfordeling, at virksomheden indgår en kollektiv aftale for samtlige medarbejdere i enten:

• hele virksomheden
• en hel virksomhedsafdeling
• en bestemt afgrænset produktionsenhed

Hvis der er indgået overenskomst på virksomheden

Hvis overenskomsten hjemler ret til at indgå aftaler om arbejdsfordeling, vil virksomheden kunne indgå en aftale herom direkte med den lokale fagforening eller den lokale tillidsrepræsentant.

Når aftalen om arbejdsfordeling er indgået, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst, herunder også medarbejdere, der ikke er medlem af den pågældende fagforening.
Hvis der gælder flere overenskomster på virksomheden, skal aftalen om arbejdsfordeling gælde for samtlige disse overenskomstområder i virksomheden, den enkelte virksomhedsafdeling eller den enkelte produktionsenhed.

 

Hvis der ikke er indgået overenskomst på virksomheden

Hvis der ikke er indgået overenskomst på virksomheden, skal aftalen om arbejdsfordeling indgås direkte med de ansatte og ikke den faglige organisation. Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at samtlige ansatte i virksomheden/virksomhedsafdelingen eller produktionsenheden tiltræder aftalen. Hvis bare én af de ansatte i den pågældende virksomhed, ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres.

Hvad kan arbejdstiden nedsættes til?

Arbejdstiden skal enten være nedsat med:

  • Mindst to hele dage pr. uge.
  • En uges arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed
  • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed.
  • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed

Hvis arbejdstiden nedsættes med mindre end dette, er det ikke muligt at indgå aftale om arbejdsdeling.

Adgang til supplerende dagpenge

Hvis betingelserne for at indgå en aftale om arbejdsfordeling er opfyldt, vil de berørte medarbejdere have ret til supplerende dagpenge for den tid, hvor de ikke udføre arbejde for virksomheden. Retten til at modtage supplerende dagpenge indtræder fra første dag i perioden med arbejdsfordelingen og er betinget af, at den enkelte medarbejder opfylder betingelserne for at modtage dagpenge.

Frigørelsesattest

Som led i en aftale om arbejdsfordeling skal virksomheden underskrive en frigørelsesattest, så medarbejderne med dags varsel kan fratræde deres stilling i virksomheden, hvis de får tilbudt andet arbejde med en længere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Det er nemlig en betingelse for at kunne modtage supplerende dagpenge, at den enkelte medarbejder bliver frigjort af sit almindelige opsigelsesvarsel.

Forbud mod afskedigelser

I perioden, hvor der er aftalt arbejdsfordeling, må arbejdsgiver ikke foretage afskedigelser af de omfattede medarbejdere på grund af arbejdsmangel. Hvis dette sker, bortfalder aftalen om arbejdsfordeling.

Ferie

Du kan som udgangspunkt godt holde ferie i den periode, hvor der er indgået aftale på virksomheden om arbejdsfordeling.

Ferien skal aftales med din arbejdsgiver og varsles ved jobcentret med 14 dage inden feriens begyndelse.

Corona: Nu kan vi igen mødes til IDA-arrangementer

IDA har nu igen både fysiske og digitale arrangementer

Vi overholder selvfølgelig myndighedernes anvisninger for at kunne mødes sikkert. Det kan betyde ændringer i tid, sted og deltagerantal for de fysiske arrangementer. 

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA