Coronavirus: Hvordan er du stillet som selvstændig?

Som selvstændig eller kombinatør af fast og freelancearbejde gælder der andre regler end for normale lønmodtagere. Vi har fået vores jurister til at svare på de vigtigste spørgsmål i forbindelse med sygdom, karantæne, opsigelse af kontrakt mm.

Hvis du som selvstændig har indgået en konsulentkontrakt eller lignende med en kunde og bliver opsagt f.eks. på grund af manglende opgaver hos kunden som følge af coronavirus, så skal opsigelsesvarslet følge kontrakten.

Din kunde behøver ikke at give en ”god” grund til opsigelsen, eller en grund overhovedet. Og det honorar, du har krav på i opsigelsesperioden, afhænger af den kontrakt, I har indgået i første omgang.

OBS: Hvis du i din selvstændige virksomhed oplever driftstab, eller bliver mødt af krav om betaling af erstatning f.eks. som følge af forsinkelse på grund af coronavirus, er det vigtigt, at du undersøger, om virksomhedens erhvervsforsikring dækker dig i sådan en situation. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab om dette.

Få hjælp hos de regionale erhvervshuse

De regionale erhvervshuse tilbyder forskellige former for hjælp og rådgivning til virksomheder ifm håndtering af coronakrisen. Flere af dem laver f.eks. webinarer om de forskellige hjælpepakker.

Se mere her 
(Du kan vælge dit regionale erhvervshus i øverste højre hjørne).

 

Ved sygdomLink kopieret

Hvis du som selvstændig bliver syg og i en periode ikke kan udføre dit arbejde for din kunde, vil du som udgangspunkt ikke være berettiget til at modtage betaling for det fra din kunde. Der er med andre ord ikke ”løn under sygdom”.

OBS: For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af coronavirus, har Folketinget 17. marts 2020 vedtaget en udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af coronavirus.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger, hvis sygdommen skyldes coronavirus.

Derudover vil du som selvstændigt erhvervsdrivende også få ret til sygedagpenge for perioder, hvor du ikke kan varetage dit arbejde på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus. Dette gælder dog kun, hvis du er omfattet af anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold for bestemte grupper.

Dette kan eksempelvis være, hvis du har rejst i bestemte områder, hvor myndighederne anbefaler hjemmeophold, eller hvis du har opholdt dig på et givent sted på et givent tidspunkt.

I denne situation vil du som selvstændig kunne få sygedagpenge, selvom du ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Du skal anmelde fraværet ved at udfylde en blanket og sende den til din kommune senest 3 uger efter første fraværsdag. Du får blanketten ved at ringe til kommunen.

Er du sygemeldt af andre grunde end coronavirus gælder de almindelige regler for selvstændige, dvs. at en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom, eller tidligere, hvis du er forsikret.

Den vedtagede særordning er midlertidig og gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige her i forhold til ”almindelig” sygdom.

I forhold til sygedagpenge vedrørende coronavirus kan du læse mere her.

Mere information +  hjælpepakke til virksomheder

Du finder vigtig opdateret information om retningslinjer og muligheder på virksomhedsguiden.dk 

Og du finder spørgsmål og svar om regeringens hjælpepakke til virksomheder på SKATs hjemmeside.

Gratis hotlines om hjælpepakkerne
Har du brug for hjælp til at vurdere mulighederne i hjælpepakkerne for dit firma, har flere revisionsfirmer åbnet en gratis hotlines, hvor du kan ringe ind og få svar på dine spørgsmål.

 

Ved karantæneLink kopieret

Hvis du ikke er syg, men kommer i karantæne på grund af coronavirus, er vores bedste råd, at du i stedet forsøger at aftale med din kunde, at du udfører arbejdet hjemmefra, mens du er i karantæne.

Som følge af Folketingets vedtagne hjælpepakke til selvstændige 17. marts 2020, har du som selvstændigt erhvervsdrivende også ret til sygedagpenge for perioder, hvor du ikke kan varetage dit arbejde på grund af konkrete forhold i direkte relateret til coronavirus. Dette gælder dog kun, hvis du er omfattet af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold for bestemte grupper.

I denne situation vil man som selvstændig kunne få sygedagpenge, selvom man ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Fraværet skal anmeldes ved at udfylde en blanket og sende den til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Man får blanketten ved at ringe til kommunen.

 

Force Majeure: Særlige tilfældeLink kopieret

Der kan i helt særlige tilfælde være tale om, at din kontrakts sædvanlige opsigelsesbestemmelser eller tidsfrister kan fraviges.

Dette gælder, hvis der i kontrakten er aftalt en såkaldt Force Majeure-bestemmelse i forhold til opsigelse. En sådan bestemmelse betyder, at ekstraordinære eller uforudsigelige begivenheder - såsom coronavirus - kan udløse undtagelser fra normale regler.

Virkningen af Force Majeure-bestemmelsen kommer dog helt an på formuleringen i din kontrakt. Alt efter formuleringen kan den ekstraordinære begivenhed dels give mulighed for at blive opsagt helt eller med kortere varsel. Og dels kan den give mulighed for, at forsinkelser ikke vil være grund nok til at hæve kontrakten, hvis det er umuligt at opfylde den på grund af f.eks. coronavirus.

Det kommer dog meget an på formuleringen af bestemmelsen vedrørende Force Majeure, om en epidemi, pandemi eller sundhedskrise, vil være at betragte som Force Majeure. Det er typisk meget svært at komme igennem med, at der skulle være tale om Force Majeure.

Læs mere om Force Majeure på virksomhedsguiden.dk

 

Udskyd skat og momsLink kopieret

Der er vedtaget flere forskellige tiltag vedrørende skat og moms, der har til formål at hjælpe dig som selvstændig igennem denne tid, f.eks. udskydelse af betaling af skat og moms, rentefrit lån for allerede indbetalt moms mv. De ordninger, der ikke allerede er i gang, vil løbende blive tilgængelige, og du kan med fordel holde dig opdateret på virksomhedsguiden.dk.

Læs mere om hjælpepakken vedrørende skat og moms og kontakt skat her.

Og læs mere om de nye tiltag her.

Som en del af en udfasning af hjælpepakkerne vil der blive vedtaget en lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

I forhold til hjælpepakken vedrørende skat og moms kan du overveje at kontakte din revisor i forhold til rådgivning om, hvilken betydning hjælpepakken vil have for dig som selvstændig. Alternativt kan du benytte dig af IDAs rabataftale med revisor Mads Harboe, som du kan kontakte på direkte tlf. nr.: 29 72 03 66, mh@hbrevisor.dk.

 

KompensationsordningerLink kopieret

Regeringen har fremlagt flere midlertidige kompensationsordninger til selvstændige, blandt andet i forhold til tabt omsætning og dækning af faste udgifter.

Faste udgifter:

Ordningen vedrørende faste udgifter betyder, at du som selvstændig under visse betingelser til kan hjælp til virksomhedens faste udgifter. Du kan læse mere om ordningen her.

Din virksomhed vil kunne få kompensation for f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (f.eks. leasing). Ordningen dækker i første omgang udgifter i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, men ordningen er forlænget til og med 8. juli 2020. Du skal søge særskilt for den nye periode, som ordningen forlænges med, dvs. at du vil skulle søge to gange, hvis du skal have dækning for både den oprindelige, og den forlængede periode. Efter den 8. juli 2020 ophører kompensationsordningen for faste udgifter, med undtagelse af f.eks. virksomheder omfattet af forbud, forsamlingsforbud mv.

Der ændres også i procentsatsen og kravet til minimumsomsætning ift. de krav, der skal opfyldes, for at du kan få kompensation for faste udgifter. Du kan læse mere på Finansministeriets hjemmeside og på virksomhedsguiden.dk, der løbende opdateres med information om ansøgninger osv.

Tabt omsætning:

Du kan som selvstændig også få hjælp til dækning af tabt omsætning. Ordningen vedrørende dækning af tabt omsætning gælder for mindre virksomheder. Virksomhedsformen er ikke afgørende.

Regeringen og folketingets partier har indgået en ny aftale, der forbedrer ordningen i forhold til den oprindelige aftale.

Ændringerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. Det betyder, at selvom du allerede har ansøgt, vil du kunne blive omfattet af de nye regler og de højere kompensationsgrader. Det vil dog kræve, at du søger igen.

Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og justering af kompensationsgraden. Det er også fra midt i maj, at virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan søge.

Indtil den nye ansøgningsrunde åbner, vil du fortsat kunne søge efter de nuværende regler, hvor virksomheder med op til 10 ansatte er omfattet.

Kompensationsgraden forhøjes, så du kan få kompensation svarende til op til 90% (tidligere 75%) af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning eller B-indkomsttab. Der er et max på beløbet, du kan få, og der er forskellige krav til beregning.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes. Hold øje med Virksomhedsguiden, der løbende opdateres. Du kan læse mere om ordningen vedrørende dækning af omsætningstab her.

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges til og med den 8. august 2020, hvorefter ordningerne ophører endeligt.

I øvrigt:

Der findes flere ordninger for støtte og hjælp til selvstændige. Du kan læse om ordningerne her på Virksomhedsguiden, hvor du kan finde en gennemgang af beløbsgrænser mv.

De offentlige, lokale erhvervshuse giver gratis rådgivning om alle de forskellige støttetiltag.

Hvis du som selvstændig har brug for advokathjælp i denne situation, er du meget velkommen til at gøre brug af IDAs rabataftaler til advokatfirmaer, der kan hjælpe og rådgive dig.

 

For kombinatørerLink kopieret

Hvis du har en kombination af flere forskellige slags indtægter, f.eks. lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed, skal du være opmærksom på, at du også kan gøre brug af de forskellige hjælpepakker, hvis du opfylder kravene til nedgang i omsætning, antal ansatte m.m.

Ordningen vedrørende udskudt skat og moms gælder også for små virksomheder, og det samme gælder de lempede regler vedrørende sygedagpenge.

Hjælpepakkerne vedrørende kompensation og tilskud til faste udgifter gælder også for dig som kombinatør, hvis du opfylder kravene i forhold til din selvstændige virksomhed.

Ny ordning for kombinatører:

Det er den 18. april 2020 besluttet, at der oprettes en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B indkomster, der som konsekvens af corona forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Hvis du er i denne gruppe, kan du få kompensation for op til 90 pct. af dit forventede A- og B indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Målgruppen for ordningen er personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct. Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.

Du skal ansøge om kompensationen på virksomhedsguiden.dk, hvor der løbende bliver lagt relevant information. Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges til og med 8. august 2020, hvorefter ordningerne ophører endeligt.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder og tiltag længere oppe på siden her, samt her, hvis du er arbejdsgiver.

Hvis du er ansat, kan du læse meget mere i IDAs FAQ til ansatte.

Hjemsendt fra hovedbeskæftigelse?

Hvis du har hovedbeskæftigelse som ansat, og bibeskæftigelse som selvstændig, og er hjemsendt med lønkompensation fra din hovedbeskæftigelse, skal du være opmærksom på følgende:

Erhvervsstyrelsens ”Corona-linje” har overfor IDA oplyst telefonisk, at der ifølge deres vurdering ikke er noget i vejen for, at der udføres bibeskæftigelse under en hjemsendelsesperiode. Dette gælder efter det, IDA har fået oplyst, uanset om der er tale om lønnet eller ulønnet beskæftigelse, og uanset om bibeskæftigelsen er påbegyndt før eller efter hjemsendelsen.

Da lønkompensationen sker på baggrund af medarbejderens CPR-nr. understregede Erhvervsstyrelsen, at der formentlig ikke kan være to forskellige virksomheder, som ansøger om lønkompensation for samme medarbejder i samme periode, og at den primære arbejdsgiver dermed kan risikere at blive afskåret fra at søge lønkompensation, hvis den sekundære arbejdsgiver allerede har ansøgt for samme medarbejder.

Ovenstående tager udgangspunkt i, at der er tale om bibeskæftigelse, som du har udøvet med arbejdsgivers samtykke eller, der er tale om bibeskæftigelse, som ikke forudsætter arbejdsgivers samtykke. Da alle sager kan være forskellige, er det en god idé, at du kontakter Corona-linjen via Virksomhedsguiden på 72 20 00 34, og får bekræftet, hvad der gælder for din situation.

Hvad gør IDA for selvstændige?

På den erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske scene har IDA selv og gennem hovedorganisationen Akademikerne fulgt de forskellige corona-krisepakker på tætteste hold og blandt andet påpeget udfordringer de steder, hvor krisepakkerne kunne ramme skævt i forhold til både IDAs ansatte medlemmer og selvstændige.

Eksempelvis har både IDA og Akademikerne været i dialog med fagordførerne i en række partier og påpeget såvel positive som bekymrende aspekter ved krisepakkerne.

IDA har ligeledes forsøgt at få sat en dagsorden i dagspressen gennem analyser som viste, hvordan medlemmerne oplevede corona-krisen i deres hverdag og arbejdssted. Se mere her.

Oplever du som selvstændig særlige mangler ved de eksisterende tilbud i krisepakkerne, eller har du gode ideer til eventuelle nye erhvervspolitiske initiativer, der kan sætte skub i hjulene efter corona-krisen, så er du velkommen til at skrive til erhvervspolitisk chefkonsulent Rene Højmark på mail: RTH@ida.dk.

Finansiering til iværksættere og vækstvirksomheder

Hvis du er iværksætter, eller har en vækstvirksomhed, kommer der nu også flere konkrete initiativer fra det offentlige, der skal hjælpe til med at sikre den fortsatte finansiering til dig som iværksætter/ejer af en vækstvirksomhed. Dette sker blandt andet i form af en statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport, en hjælpepakke i forhold til finansiering i Vækstfonden, og en eksport- og investeringspakke.

Detaljerne for disse ting falder løbende på plads, og du kan holde dig opdateret om på virksomhedsguiden.dk, og læse mere på Finansministeriets hjemmeside.

Derudover har Innovationsfonden som en del af regeringens hjælpepakker fået til opgave at uddele yderligere 350 millioner kroner til vidensbaserede og innovative iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Det er formålet, at pengene især skal holde hånden under innovative og vidensbaserede arbejdspladser – og sikre, at virksomhederne fortsat holder gang i udviklingen og innovationsprojekter.

Det er målet, at det skal være nemmere at søge om de ekstra støttemidler, og det prioriteres, at pengene betales hurtigt. Du kan læse mere om initiativet på Innovationsfondens hjemmeside.