Coronavirus: Hvordan er du stillet som selvstændig?

Som selvstændig eller kombinatør af fast og freelancearbejde gælder der andre regler end for normale lønmodtagere. Vi har fået vores jurister til at svare på de vigtigste spørgsmål i forbindelse med sygdom, karantæne, opsigelse af kontrakt mm.

Hvis du som selvstændig har indgået en konsulentkontrakt eller lignende med en kunde og bliver opsagt f.eks. på grund af manglende opgaver hos kunden som følge af coronavirus, så skal opsigelsesvarslet følge kontrakten.

Din kunde behøver ikke at give en ”god” grund til opsigelsen, eller en grund overhovedet. Og det honorar, du har krav på i opsigelsesperioden, afhænger af den kontrakt, I har indgået i første omgang.

OBS: Hvis du i din selvstændige virksomhed oplever driftstab, eller bliver mødt af krav om betaling af erstatning f.eks. som følge af forsinkelse på grund af coronavirus, er det vigtigt, at du undersøger, om virksomhedens erhvervsforsikring dækker dig i sådan en situation. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab om dette. 

Kontakt IDA, hvis du har behov for, at vi vurderer din kontrakt eller har spørgsmål i øvrigt.

Få hjælp hos de regionale erhvervshuse

De regionale erhvervshuse tilbyder forskellige former for hjælp og rådgivning til virksomheder ifm håndtering af coronakrisen. Flere af dem laver f.eks. webinarer om de forskellige hjælpepakker.

Se mere her 
(Du kan vælge dit regionale erhvervshus i øverste højre hjørne).

 

Ved sygdom

Hvis du som selvstændig bliver syg og i en periode ikke kan udføre dit arbejde for din kunde, vil du som udgangspunkt ikke være berettiget til at modtage betaling for det fra din kunde. Der er med andre ord ikke ”løn under sygdom”.

OBS: For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af coronavirus, har Folketinget 17. marts 2020 vedtaget en udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af coronavirus.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger, hvis sygdommen skyldes coronavirus.

Derudover vil du som selvstændigt erhvervsdrivende også få ret til sygedagpenge for perioder, hvor du ikke kan varetage dit arbejde på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus. Dette gælder dog kun, hvis du er omfattet af anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold for bestemte grupper.

Dette kan eksempelvis være, hvis du har rejst i bestemte områder, hvor myndighederne anbefaler hjemmeophold, eller hvis du har opholdt dig på et givent sted på et givent tidspunkt.

I denne situation vil du som selvstændig kunne få sygedagpenge, selvom du ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Du skal anmelde fraværet ved at udfylde en blanket og sende den til din kommune senest 3 uger efter første fraværsdag. Du får blanketten ved at ringe til kommunen.

Er du sygemeldt af andre grunde end coronavirus gælder de almindelige regler for selvstændige, dvs. at en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom, eller tidligere, hvis du er forsikret.

Den vedtagede særordning er midlertidig og gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige her i forhold til ”almindelig” sygdom.

I forhold til sygedagpenge vedrørende coronavirus kan du læse mere her.

Mere information +  hjælpepakke til virksomheder

Du finder vigtig opdateret information om retningslinjer og muligheder på virksomhedsguiden.dk 

Og du finder spørgsmål og svar om regeringens hjælpepakke til virksomheder på SKATs hjemmeside.

Gratis hotlines om hjælpepakkerne
Har du brug for hjælp til at vurdere mulighederne i hjælpepakkerne for dit firma, har flere revisionsfirmer åbnet en gratis hotlines, hvor du kan ringe ind og få svar på dine spørgsmål.

 

Ved karantæne

Hvis du ikke er syg, men kommer i karantæne på grund af coronavirus, er vores bedste råd, at du i stedet forsøger at aftale med din kunde, at du udfører arbejdet hjemmefra, mens du er i karantæne.

Som følge af Folketingets vedtagne hjælpepakke til selvstændige 17. marts 2020, har du som selvstændigt erhvervsdrivende også ret til sygedagpenge for perioder, hvor du ikke kan varetage dit arbejde på grund af konkrete forhold i direkte relateret til coronavirus. Dette gælder dog kun, hvis du er omfattet af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold for bestemte grupper.

I denne situation vil man som selvstændig kunne få sygedagpenge, selvom man ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Fraværet skal anmeldes ved at udfylde en blanket og sende den til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Man får blanketten ved at ringe til kommunen.

 

Force Majeure: Særlige tilfælde

Der kan i helt særlige tilfælde være tale om, at din kontrakts sædvanlige opsigelsesbestemmelser eller tidsfrister kan fraviges.

Dette gælder, hvis der i kontrakten er aftalt en såkaldt Force Majeure-bestemmelse i forhold til opsigelse. En sådan bestemmelse betyder, at ekstraordinære eller uforudsigelige begivenheder - såsom coronavirus - kan udløse undtagelser fra normale regler.

Virkningen af Force Majeure-bestemmelsen kommer dog helt an på formuleringen i din kontrakt. Alt efter formuleringen kan den ekstraordinære begivenhed dels give mulighed for at blive opsagt helt eller med kortere varsel. Og dels kan den give mulighed for, at forsinkelser ikke vil være grund nok til at hæve kontrakten, hvis det er umuligt at opfylde den på grund af f.eks. coronavirus.

Det kommer dog meget an på formuleringen af bestemmelsen vedrørende Force Majeure, om en epidemi, pandemi eller sundhedskrise, vil være at betragte som Force Majeure. Det er typisk meget svært at komme igennem med, at der skulle være tale om Force Majeure.

 

Udskyd skat og moms

Folketingets hjælpepakke fra 17. marts gør det også muligt at udskyde betalingsfristerne for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms.

Med hjælpepakken får små og mellemstore virksomheder mulighed for at udskyde betaling af moms, hvis de oplever negative økonomiske konsekvenser på grund af coronavirus. Konkret sker det ved at sammenlægge to afgiftsperioder, så du stadig kan indberette til de normale frister og fx få udbetalt negativ moms. Derimod kan man vente med at betale, så det svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode.

Derudover er det vedtaget, at man udskyder fristen for betaling af B-skat i april og maj 2020.

Læs mere om hjælpepakken vedrørende skat og moms og kontakt skat her.

I forhold til hjælpepakken vedrørende skat og moms kan du overveje at kontakte din revisor i forhold til rådgivning om, hvilken betydning hjælpepakken vil have for dig som selvstændig. Alternativt kan du benytte dig af IDAs rabataftale med revisor Mads Harboe, som du kan kontakte på direkte tlf. nr.: 29 72 03 66, mh@hbrevisor.dk.

 

Kompensationsordninger

Regeringen har fremlagt flere midlertidige kompensationsordninger til selvstændige, blandt andet i forhold til tabt omsætning og dækning af faste udgifter.

Faste udgifter:

Ordningen vedrørende faste udgifter betyder, at du som selvstændig under visse betingelser til kan hjælp til virksomhedens faste udgifter. Du kan læse mere om ordningen her.

Din virksomhed vil kunne få kompensation for f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (f.eks. leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Virksomhedsguiden opdateres løbende om ordningen, når ordningen er endelig, og det forventes, at ansøgninger kan indsendes fra uge 15. Ansøgningen vil foregå digitalt. Kompensationsordningen for faste omkostninger stiller krav om revisorpåtegning af virksomhedens faste udgifter, og du vil kunne se vejledningsmateriale på Virksomhedsguiden, når det er klar.

Tabt omsætning:

Du kan som selvstændig også få hjælp til dækning af tabt omsætning. Ordningen vedrørende dækning af tabt omsætning gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 10 fuldtidsansatte. Du skal minimum eje 25 % af en virksomhed for at kunne modtage kompensation. Virksomhedsformen er ikke afgørende. For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Det er et krav, at coronavirus har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %.

Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning. Kompensationen til dig som virksomhedsejer kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes.
Du kan læse mere om ordningen vedrørende dækning af omsætningstab her.

I øvrigt:

Der findes flere ordninger for støtte og hjælp til selvstændige. Du kan læse om ordningerne her på Virksomhedsguiden, hvor du kan finde en gennemgang af beløbsgrænser mv.

De offentlige, lokale erhvervshuse giver gratis rådgivning om alle de forskellige støttetiltag.

Hvis du som selvstændig har brug for advokathjælp i denne situation, er du meget velkommen til at gøre brug af IDAs rabataftaler til advokatfirmaer, der kan hjælpe og rådgive dig.

 

For kombinatører

Hvis du har en kombination af flere forskellige slags indtægter, f.eks. lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed, skal du være opmærksom på, at du også kan gøre brug af de forskellige hjælpepakker, hvis du opfylder kravene til nedgang i omsætning, antal ansatte m.m.

Ordningen vedrørende udskudt skat og moms gælder også for små virksomheder, og det samme gælder de lempede regler vedrørende sygedagpenge.

Hjælpepakkerne vedrørende kompensation og tilskud til faste udgifter gælder også for dig som kombinatør, hvis du opfylder kravene i forhold til din selvstændige virksomhed.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder og tiltag længere oppe på siden her, samt her, hvis du er arbejdsgiver.

Hvis du er ansat, kan du læse meget mere i IDAs FAQ til ansatte.

Hvad gør IDA for selvstændige?

På den erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske scene har IDA selv og gennem hovedorganisationen Akademikerne fulgt de forskellige corona-krisepakker på tætteste hold og blandt andet påpeget udfordringer de steder, hvor krisepakkerne kunne ramme skævt i forhold til både IDAs ansatte medlemmer og selvstændige.

Eksempelvis har både IDA og Akademikerne været i dialog med fagordførerne i en række partier og påpeget såvel positive som bekymrende aspekter ved krisepakkerne.

IDA har ligeledes forsøgt at få sat en dagsorden i dagspressen gennem analyser som viste, hvordan medlemmerne oplevede corona-krisen i deres hverdag og arbejdssted. Se mere her.

Oplever du som selvstændig særlige mangler ved de eksisterende tilbud i krisepakkerne, eller har du gode ideer til eventuelle nye erhvervspolitiske initiativer, der kan sætte skub i hjulene efter corona-krisen, så er du velkommen til at skrive til erhvervspolitisk chefkonsulent Rene Højmark på mail: RTH@ida.dk.