FAQ: Ferie, afspadsering, graviditet og barsel

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig til ferie, afspadsering, graviditet og barsel.

Skal jeg holde min hovedferie?
Ja, din arbejdsgiver kan varsle 15 dages hovedferie til afholdelse i den udvidede periode med et forkortet varsel. Varslet kan udgøre helt ned til en dags varsel.

Har du holdt allerede holdt 5 dages ferie af ferien til miniferieåret 1. maj – 31. august og har 11,64 dage tilbage, kan din arbejdsgiver varsle disse dage til afholdelse.

Kan arbejdsgiver varsle ændring af min allerede fastsatte hovedferie?
Ja, din arbejdsgiver har ret til at ændre tidspunktet for din aftalte hovedferie, således du kan holde hovedferien i den udvidede periode 9. juli – 29. august. Du har stadig krav på, at du holder din hovedferie samlet.

Din arbejdsgiver skal dog stadig forsøge at tage hensyn til dine ønsker og skal varsle omlægningen så tidligt som muligt. Arbejdsgiver skal fastsætte din hovedferie til en konkret periode i perioden 9. juli – 29. august. Medfører omlægningen af din hovedferie, at du skal f.eks. afbestille et sommerhus, skal arbejdsgiver dække dit tab i den forbindelse. Du har dog også samtidig en pligt til at begrænse dit tab.

Hvis min ferie allerede er begyndt?
Er du gået på ferie, kan din ferie ikke ændres.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie?
Arbejdsgiver kan varsle ferie til afholdelse. Hovedferie skal normalt varsles med 3 måneder før selve ferien begynder og restferie med 1 måned før selve ferien begynder.

Er der tale om særlige omstændigheder kan ovennævnte varsler fraviges. Særlige omstændigheder kan f.eks. være driftsforstyrrelser, som virksomheden ikke kunne forudse. I denne situation, hvor virksomhedens drift formentlig påvirkes i væsentlig grad på grund af Coronavirus, kan det ikke afvises, at det er muligt for arbejdsgiver at pålægge dig at holde ferie med et forkortet varsel. Hvis du kommer ud for den situation, så er anbefalingen, at kontakte IDA

Det forkortede varsel skal som minimum udgøre 1 dags varsel, således ferien tidligst kan begyndes dagen efter varslet.

IDAs anbefaling er, at ferie afholdes efter aftale.

Arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde ferie, som ikke er optjent enten med løn eller med feriepenge.

Arbejdsgiver kan allerede nu også varsle ferie til afholdelse til det nye miniferieår 1. maj – 31. august 2020. Udgangspunktet er her, at arbejdsgiver skal varsle ferien med ferielovens sædvanlige varsler.

Har jeg ret til at få omlagt min allerede planlagte ferie, hvis mine kollegaer sendes hjem?
Nej, du har ikke ret til at få omlagt allerede planlagt ferie, således den kan holdes på et senere tidspunkt.

Du kan forsøge at aftale med arbejdsgiver, at din ferie holdes på et andet tidspunkt.

Kan jeg holde ferie i den periode hvor jeg er omfattet af en aftale om arbejdsfordeling?
Ja, du kan som udgangspunkt godt holde ferie i den periode hvor der er indgået aftale på virksomheden om arbejdsfordeling.
Ferien skal aftales med din arbejdsgiver og varsles ved jobcentret med 14 dage inden feriens begyndelse.

Kan min arbejdsgiver omlægge min allerede aftalte ferie?
Nej, det er som udgangspunkt ikke muligt for arbejdsgiver at ændre allerede aftalt ferie. Ændring af ferie kan kun ske hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn – en force majeure lignende situation.

I den nuværende situation er det vedtaget, at ferie til dette ferieår kan udskydes til miniferieåret 1. maj – 31. august 2020 samt ferie til miniferieåret kan udskydes til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021. Betingelsen er, at der skal være tale om væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn, som gør det nødvendigt at udskyde afholdelse af ferien. Du kan aftale udskydelse af ferien med din arbejdsgiver, men arbejdsgiver har også ret til at pålægge dig at udskyde ferien.

Har du allerede arrangeret din ferie, og får du et økonomisk tab som følge af udskydelsen, skal arbejdsgiver dække dit tab. Du har dog også pligt til at begrænse dit tab.

Såfremt arbejdsgiver vil omlægge eller annullere din aftalte ferie, skal du kontakte IDA.

Påtænker du at overføre ferie?
Du kan efter aftale med din arbejdsgiver overføre ferie til det næste ferie, såfremt du i dette ferieår har holdt min. 20 feriedage.

Aftalen skal indgås med din arbejdsgiver og skal være skriftlig.

Fremgår det eventuelt af virksomhedens personalepolitik, at du har ret til overførsel af op til 5 feriedage til næste ferieår, skal en aftale stadig indgås konkret med din chef og skal være skriftlig. Ønsker din chef ikke at indgå en aftale, skal du holde feriedagene inden ferieårets udløb ellers mister du ferien.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afvikle flex/afspadsering/feriefridage?
Ja, det er muligt for arbejdsgiver uden varsel at pålægge dig at afvikle flex eller afspadsering af eventuelt optjent overarbejde.

Arbejdsgiver kan også pålægge dig uden varsel at afvikle feriefridage.

Fremgår det af din kontrakt, overenskomst eller arbejdsgivers retningslinjer, at feriefridage følger ferielovens regler om restferie, kan arbejdsgiver stadig pålægge dig at afholde dagene. Arbejdsgiver skal dog give et varsel på minimum 1 dag.

Kan en offentlig arbejdsgiver bede mig om, at afvikle fleks selvom jeg ikke har tilgodehavende fleks på kontoen?
Er du offentlig ansat og beder en offentlig arbejdsgiver dig om at gå i minus på din flekskonto (fordi der i fleksaftalen fremgår at man kan gå i minus), så skal du kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller IDA.

En sådan udmelding harmonerer efter IDAs opfattelse ikke med Statsministerens udmelding om, at de offentligt ansatte er sendt hjem med løn frem til 30. marts.

Kan en privat arbejdsgiver sender mig hjem med besked om at afvikle fleks selvom jeg ikke har tilgodehavende fleks på kontoen?
Abejdsgiver kan benytte situationen til at pålægge en privatansat medarbejder at flekse – i hvert fald til medarbejderens flekskonto går i 0, medmindre andet er aftalt, fx i en fleksaftale/overenskomst.

Fremgår det af fx en fleksaftale/overenskomst, at din flekskonto kan gå fx i -10 timer, bør du ikke pålægges at gå yderligere i minus end hvad der følger af denne aftale/overenskomst.

Såfremt du er indforstået med at afvikle yderligere fleks, bør du aftale, at timer i minus ikke trækkes fra din løn, såfremt du bliver opsagt eller selv siger din stilling op, inden timerne i minus er arbejdet ind igen.

Pålægger arbejdsgiver dig at afvikle fleks i en sådan udstrækning, at du går i minus, anbefales du at kontakte IDA.

Har jeg ret til at få omlagt min allerede planlagte ferie, hvis mine kollegaer sendes hjem?
Nej, det er ikke muligt at få omlagt allerede planlagt ferie, således den kan holdes på et senere tidspunkt.

Kan min barselsorlov ændres/udskydes?
Det er ikke muligt for arbejdsgiver at ændre eller udskyde din barselsorlov med mindre, at I aftaler dette. Hjemsendes dine kolleger, vil det ikke have nogen indflydelse på din orlov.

Graviditet - hvordan skal jeg forholde mig?
Gravide kan være mere modtagelige over for infektioner. Gravide har dog samme sygdomsmønster som den øvrige befolkning, dvs. det er ikke påvist, at gravide har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Tilsvarende er heller ikke påvist for det ufødte barn.

Ud fra et hensyn til det ufødte barn, men også til den gravide, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19. Det kan du læse mere om på i dette papir:

Offentligt ansat: Aftaler om afvikling af frihed.

Læs mere her

I forhold til ferie, gælder særligt for Gravide medarbejdere (fra graviditetsuge 28) i sundheds-, social- og ældresektor, hvor hjemmearbejde ikke er muligt, at de skal fraværsmeldes . En sådan fraværsmelding er en feriehindring.

Særligt for gravide i sundheds-, social- og ældresektor
Gravide medarbejdere (fra graviditetsuge 28) i sundheds-, social- og ældresektor, hvor hjemmearbejde ikke er muligt, skal fraværsmeldes . En sådan fraværsmelding er ifølge STAR en feriehindring.

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA