Ny midlertidig arbejdsfordeling

Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning med mulighed for supplerende dagpenge – også selvom du pt. ikke er dagpengeberettiget

Den 31. august 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om en ny og midlertidig arbejdsfordelingsordning, som supplerer de eksisterende regler om arbejdsfordeling.

De nye regler, som efterfølgende er blevet forlænget og justeret ved en ny trepartsaftale den 27. november 2020, har til formål at begrænse antallet af afskedigelser som følge af arbejdsmangel.

Ifølge de nye regler skal en arbejdsgiver, der ønsker at etablere en arbejdsfordeling, informere og høre medarbejderne i overensstemmelse med de regler, der gælder i samarbejdsaftaler, kollektive overenskomster eller i lov om information og høring. Samarbejdsudvalg eller tillidsrepræsentanten skal derfor informeres og høres om den påtænkte arbejdsfordeling.


Arbejdsgiver får en ensidig ret til at etablere arbejdsfordeling

I modsætning til de eksisterende regler om arbejdsfordeling kan arbejdsgiver i henhold til de nye regler ensidigt etablere en arbejdsfordeling, og der skal derfor ikke længere indgås en kollektiv aftale med dig og dine kolleger om arbejdsfordeling.

Når din arbejdsgiver har besluttet at etablere en arbejdsfordeling, har du kun 24 timer til at tage stilling til, om du ønsker at indgå i ordningen. Hvis du ikke ønsker at indgå i ordningen, kan din arbejdsgiveren beslutte, om du skal afskediges eller ej.

Det er en betingelse for arbejdsfordelingsordningen, at den gælder for samtlige medarbejdere i enten hele virksomheden, i en hel virksomhedsafdeling eller i en bestemt afgrænset produktionsenhed.

Hvad kan arbejdstiden nedsættes til?

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 20% og højst 50% i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den oprindelige aftalte arbejdstid. Hvis arbejdstiden nedsættes med mindre end 20% eller mere end 50%, er det ikke muligt at indgå aftale om arbejdsdeling efter de nye regler.

Din arbejdsgiver nedsætter arbejdstiden i perioder af 4 ugers varighed, og ved udløbet af én periode kan din arbejdsgiver frit ændre arbejdstidsnedsættelsen for den kommende 4 ugers periode. Det er ikke muligt for din arbejdsgiver at ændre arbejdstiden for den igangværende 4 ugers periode  

Adgang til supplerende dagpenge

Hvis din arbejdsgiver etablerer en arbejdsfordeling, vil du og dine berørte kolleger have ret til supplerende dagpenge for den tid, hvor I ikke udfører arbejde for virksomheden. Retten til at modtage supplerende dagpenge indtræder fra første dag i perioden med arbejdsfordelingen og er betinget af medlemskab af en A-kasse.

Som noget nyt i ordningen gives der mulighed for, at ikke-forsikrede medarbejdere ekstraordinært kan melde sig ind i en A-kasse og betale 3 måneders medlemskontingent for hver måned, medarbejderen ønsker supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Beløbet dækker 2 måneders bagudrettet medlemskab pr. måned, samt almindeligt kontingent i perioden med supplerende dagpenge under arbejdsfordeling.

Som en del af aftalen vil den maksimale dagpengesats blive forhøjet til kr. 23.000,00 om måneden, svarende til godt 20% højere dagpengesats end den nuværende maksimale dagpengesats.

Frigørelsesattest

Som led i en aftale om arbejdsfordeling skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest, så du med dags varsel kan fratræde din stilling i virksomheden, hvis du får tilbudt andet arbejde med en længere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Det er nemlig en betingelse for at kunne modtage supplerende dagpenge, at den enkelte medarbejder bliver frigjort af sit almindelige opsigelsesvarsel.

Forbud mod afskedigelser

I perioden, hvor der er aftalt arbejdsfordeling, må din arbejdsgiver ikke foretage afskedigelser af dig eller dine omfattede kolleger på grund af arbejdsmangel. Hvis dette sker, bortfalder aftalen om arbejdsfordeling.

Ferie

Du kan som udgangspunkt godt holde ferie i den periode, hvor der er indgået aftale på virksomheden om arbejdsfordeling. Ferien skal aftales med din arbejdsgiver og varsles ved jobcentret med 14 dage inden feriens begyndelse.

Arbejdsfordelingens varighed og ophør

I perioden frem til og med 31. december 2021 er der adgang til at etablere en midlertidig arbejdsfordelingsordning. Arbejdsfordelingen kan ikke være i kraft længere end til og med den 31. december 2021, så det vil ikke være muligt at forlænge den ind i 2022.

Ved ophøret af arbejdsfordelingsordningen, hvad enten det skyldes din arbejdsgivers afbrydelse af ordningen før tid eller at ordningen udløber til det aftalte tidspunkt, vender du tilbage til arbejdet på din oprindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA