Hvad er EUs Miljøpris?

Her kan du læse om EUs Miljøpris, dens formål, deltagergruppe, bedømmelseskriterier og om priserne.

Nu udskrives EU's miljøpriskonkurrence igen i Danmark og i de øvrige EU-lande. Miljøpriskonkurrencen har siden 1987 uddelt miljøpriser til projekter i virksomheder og EU-Kommissionen har besluttet at fortsætte priskonkurrencen hvert andet år - således også i 2020.

I Danmark er det Ingeniørforeningen, IDA, der efter aftale med EU-Kommissionen og Miljø- og Fødevareministeriet forestår priskonkurrencen. Deadline for udfyldelse af tilmeldings formularer er den 30. september 2020, mens prisoverrækkelsen finder sted ultimo november.

I år vil vi – på tværs af priskategorierne - have særlig fokus på virksomheder der arbejder med projekter som i særlig grad støtter op om FNs verdensmål for bæredygtighed.

Priskonkurrencen har to niveauer - et nationalt og et europæisk. En nationalt sammensat bedømmelseskomité vurderer og præmierer i hvert af de deltagende lande de indkomne projekter og
indstiller udvalgte projekter til deltagelse i den efterfølgende konkurrence på europæisk niveau. Næste konkurrence på europæisk niveau finder sted i 2022. På europæisk niveau vurderer en internationalt sammensat bedømmelseskomité bestående af specialister samt repræsentanter fra EU-Kommissionen de nationalt udvalgte projekter. 
Tilmelding og mere info

Tilmeldingsformularen skal senest 29. oktober 2021 være sendt elektronisk til trt@ida.dk – eller være indleveret til et dansk postkontor adresseret til:

Ingeniørforeningen, IDA
Att.: Tino Rabe Tønnesen
Kalvebod Brygge 31 - 33
1780 København V
Mrk. “Miljøpriser”

Formål

Formålet med uddelingen af EU miljøpriser 2020 er at skærpe opmærksomheden på innovative og miljømæssigt bæredygtige løsninger i europæisk erhvervsliv. Kommissionen ønsker at øge udviklingen af eco-innovation og nedbryde potentielle barriere for øget fokus på bæredygtige løs-ninger på tværs af de 27 EU lande.
 
Priskonkurrencen vil anerkende og fremme projekter som bidrager ekstraordinært til bæredygtig udvikling. Det er målet at promovere praksis, processer og produkter fra alle sektorer, som bidra-ger til en bæredygtig udvikling - herunder nedbringer miljøbelastningen ved produktion, understøt-ter naturens evne til at modstå miljøbelastninger og fremmer ansvarlig brug af ressourcer.
Erfaringerne fra de tidligere prisuddelinger har været positive, og mange af de præmierede projekter har haft stor PR-mæssig gavn af de tildelte priser.

Deltagermålgruppe

Målgruppen for deltagelse er implementerede projekter primært i erhvervsvirksomheder, men også projekter i organisationer, institutioner og fra andre grupperinger kan komme i betragtning. Det er en forudsætning for deltagelse, at projektet udføres i forbindelse med en kommerciel eller industrimæssig aktivitet. Priskonkurrencen udskrives på dansk. Hvis et projekt indstilles til delta-gelse i den europæiske konkurrence, skal besvarelsen indtastes på engelsk i en let tilgængelig elektronisk platform. 

Bedømmelseskriterier

De indkomne projekter vil blive vurderet ud fra innovationsgrad, miljømæssige fordele og de potentialer projekterne repræsenterer for en bæredygtig udvikling. Projekterne kan have teknologisk såvel som organisatorisk karakter og må have fundet sted inden for de seneste tre år. Der vil blive lagt vægt på innovativ karakter, ressourcebevidsthed, livscyklus perspektiv, replikationspotentiale, affaldsminimering, kontinuerlig forbedring, miljøledelse og dokumenterede resultater. Det vil være et aktiv for projektet, hvis projektets ideer kan anvendes af andre virksomheder eller i andre sammenhænge.
Projektet skal have vist miljømæssige fordele i praksis. Generelt vil der blive lagt vægt på følgende:
  • Innovation – specifikt innovative elementer i proces, produkt, administration eller teknologi, der fremmer udvikling af bæredygtige processer/forbrug og klart forbedrer produk-tets/processens miljømæssige profil i sammenligning med konkurrerende produkter/processer, uden samtidig at forringe produktets/processens kvalitet på andre parametre.
  • Miljømæssig gevinst – en klar, gerne kvantificeret og dokumenteret opgørelse af projektets miljømæssige fordele, øget ressourceeffektivitet og reduceret miljøbelastning.
  • Konkurrencedygtighed – økonomisk og samfundsmæssig konkurrencedygtighed
  • Hensyn til biodiversitet og bæredygtighed. Såvel bæredygtighed som hensyn til opretholdelse af biodiversitet/eco-systems vægtes positivt i bedømmelsen af de tilmeldte projekter.

Priserne

De indkomne projekter konkurrerer inden for nedennævnte fire priskategorier. Bedømmelseskomiteen forbeholder sig ret til at rykke projektet mellem priskategorierne, såfremt det måtte vise sig hensigtsmæssigt.
Der uddeles op til tre priser indenfor hver priskategori i den danske priskonkurrence.
På europæisk plan uddeles ”gold”-pris til vinderprojektet i hver kategori og ”silver”-priser til op til to projekter i hver priskategori. Der uddeles endvidere en pris for biodiversitet.