Priserne

Der uddeles priser indenfor følgende kategorier:

Pris for miljømanagement

Prisen gives til en virksomhed, organisation eller et projekt som i særlig grad formår at implemen-tere en strategisk vision og et managementsystem, der sætter virksomheden i stand til kontinuer-ligt forbedret bidrag til øget bæredygtighed.
Formål: Hensigten med prisen er at fremhæve eksemplarisk miljømanagement, hvor bæredygtighed tæn-kes ind i alle virksomhedens aktiviteter. Miljømæssige, økonomiske, sociale og etiske perspektiver skal være systematisk integreret i virksomhedens overordnede mission og afspejles i virksomhe-dens politikker.
Der lægges vægt på klare mål og systematisk interessentdialog og -inddragelse. Der vil blive lagt vægt på virksomhedens krav og relationer til eventuelle underleverandører. Det forventes tillige at projektet lever op til fastlagte miljøstandarder EMAS eller ISO 14001.

Pris for bæredygtige produkter & services

Prisen gives for udvikling af et nyt produkt eller en ny service, som i tilblivelse eller anvendelse i væsentligt omfang bidrager til bæredygtig udvikling.
Formål: Hensigten med prisen er at opmuntre til miljøovervejelser tidligst muligt i produktudviklingen af nye forbrugsprodukter eller servicesystemer. Det kan dreje sig om nyudviklede, miljøvenlige produkter eller produktudvikling af allerede kendte produkter, der markant forbedrer produktets livscyklus-profil – i alle faser (materialevalg, produktion, distribution, forbrug og bortskaffelse). Produktet eller processen skal efterspørges og må kunne dokumentere bedre ressourceøkonomi end traditionelle produkter, herunder minimering eller genbrug af affaldsstrømme og øget livskvalitet. Et bæredygtigt produkt inddrager endvidere hensyn til arbejdsmiljø sociale perspektiver. 

Pris for bæredygtige processer

Prisen gives for udvikling/implementering af innovative processer som bidrager væsentligt til et mere bæredygtigt samfund. Hensigten med prisen er at opmuntre til udvikling og brug af teknologi, der reducerer produktionens påvirkninger af miljøet væsentligt. Det kan dreje sig om produktions-teknologi eller om processer, der forbedrer ressourceudnyttelsen, integrerer genbrug i produktionen, forbedrer produktets eller teknologiens livscyklus forløb eller på anden vis bidrager til udvikling af bæredygtig produktion.
Der vil ved bedømmelsen af projekter i denne kategori blive lagt vægt på det innovative aspekt og dokumenteret bedre ressourceøkonomi i forhold til traditionel produktionsform.

Pris for internationalt virksomhedssamarbejde

Prisen gives for internationalt virksomhedssamarbejde, der involverer mindst én privat virksomhed fra EU samt én samarbejdspart fra enten privat virksomhed, offentlig-, NGO- eller videns-institution i et udviklings- eller NIC-land .
Formål: Hensigten med prisen er at fremme internationalt samarbejde mellem virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og/eller andre interessenter om udvikling og overførsel af miljøteknologi eller -forvaltning til udviklingslande eller til lande under økonomisk/politisk omstrukturering. Det kan dreje sig om overførsel af tilpasset eksisterende teknologi og metoder eller om systemer specielt udviklet til modtagerlandets behov.
Der vil blive givet præference til teknologier og metoder, der bidrager til bedre ressourceanvendelse, billig forureningsbekæmpelse /beskyttelse, eller udvikling af let anvendelig teknologi, der tager hensyn til og/eller udnytter de lokale ressourcer. For projekter i denne kategori vil et velfungerende samarbejde mellem forskellige, bidragende parter – fra forskellige nationer - blive vægtet positivt.

Sådan tilmelder du dig

Alle deltagende projekter skal indeholde en komplet udfyldt tilmeldingsformular, og det understreges, at de enkelte projekter primært vil blive vurderet på baggrund af oplysninger, der fremgår her.

Bedømmelseskomitè

Projekterne i den danske priskonkurrence vil blive bedømt af en fagligt bredt funderet bedømmel-seskomité, der vurderer samtlige projekter.
Bedømmelseskomiteen vil bestå af repræsentanter udpeget af:
  • Miljø- og Fødevareministeriet
  • Erhvervsministeriet
  • Dansk Industri
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • IDA Miljø
  • IDA, Ingeniørforeningen (sekretariat)
Bedømmelseskomiteen kan vælge at inddrage eksperter til vurdering af de indkomne forslag.
Bedømmelseskomiteens medlemmer kan endvidere på eget initiativ bringe potentielle prismodta-gere i forslag. Disse vil blive bedømt på samme grundlag som øvrige projekter. De danske priser bliver uddelt ultimo november 2020.
Til bedømmelse af de projekter, der indgår i den europæiske priskonkurrence (European Awards for Environment), nedsættes en internationalt sammensat bedømmelseskomité bestående af udvalgte specialister samt repræsentanter fra EU-Kommissionen. De europæiske priser vil blive uddelt i 2022. De prisbelønnede projekter vil blive belønnet med en håndgribelig - ikke pengemæssig - præmie.

Offentliggørelse

Da sigtet med prisuddelingen er at øge kendskabet til prismodtagernes projekter, vil det - i forbindelse med såvel den nationale som den europæiske prisuddeling - blive tilstræbt at opnå en bred offentlig omtale af de præmierede projekter m.v.
Ikke præmierede forslag vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive offentliggjort.