Science Cup i undervisningen

Skolerne kan trygt kaste sig ud i arbejdet med Science Cup. Her kan I læse om, hvordan man tilpasser sin pensumplan til deltagelse i Science Cup under den nye gymnasiereform.

Skolerne kan trygt kaste sig ud i arbejdet med Science Cup. Her kan I læse om, hvordan man tilpasser sin pensumplan til deltagelse i Science Cup under den nye gymnasiereform.

Det mest oplagte er at placere Science Cup forløbet i studieretnings-samarbejder mellem fag som biologi, kemi, fysik, teknologi og naturgeografi. Men man kan også koble Science Cup og almen studieforberedende forløb (AT), hvis man medtænker elevernes kontakt til virksomheder, design, markedsføring mv. i Science Cup forløbet.

Nedenfor kan du læse, hvordan Science Cup kan indgå i undervisningen på stx og htx.

 

Science Cup på STXLink kopieret

Deltagere fra det almene gymnasium (stx) kan vælge at udnytte noget af tiden, der er afsat til almen studieforberedelse (AT). Under de faglige mål for AT er der rig mulighed for at indpasse forskellige fag så eleverne fx lærer at vurdere, hvordan "et emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge" eller "opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder". Derudover passer projektarbejdsformen i Science Cup godt til arbejdsformerne under AT.

Kemi

I faget kan deltagelse i Science Cup indpasses i den store pulje af supplerende stof, der i henhold til bekendtgørelsen skal være. Hvis man placerer SCD i AT-forløb må der gerne indgå fagspecikt undervisning, blot skal flere faglige hovedområder indgå.

Biologi

Gymnasiereformen har gjort det let at indpasse Science Cup i undervisningen enten i et enkelt fag eller i et samarbejde mellem fag, idet kun en del af pensum er defineret som kernestof, mens resten er supplerende stof. I bekendtgørelsens læreplaner står der for biologi på alle niveauer: "Det supplerende stof omfatter problemstillinger inden for sundhed, medicin, miljø, biologisk produktion og bioteknologi, som uddyber og perspektiverer kernestoffet". Samtidig stiller læreplanen krav om, at eksperimentelt arbejde indgår som en integreret del af undervisningen og udgør en væsentlig del af uddannelsestiden. Desuden nævnes det, at eleverne skal arbejde med forskellige arbejdsformer, herunder projektarbejde. Man bør også bemærke, at der intet er til hinder for, at nogle elever på et hold tiltager i Science Cup, mens andre arbejder med andre projekter, og at det ofte vil være naturligt inddrage flere fag i dette arbejde, således at det kan være med til at opfylde læreplanens generelle krav om samspil mellem fagene.

Fysik

Hvis konkurrencen udføres i fysik i stxer det mest oplagt i studieretninger sammen med kemi, matematik eller biologi. I disse studieretninger er der krav om, at der tilrettelægges forløb sammen med studieretningsfagene, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer fysikken. Endvidere skal der undervises i supplerende stof, hvor der skal indgå aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger, herunder en belysning af fysiske eller teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling. Hvad angår undervisningens tilrettelæggelse skal fysik set i relation til teknologi- og samfundsudvikling og den tilhørende samfundsdebat tilgodeses.

Ligesom der skal så vidt praktisk muligt tilrettelægges mindst ét forløb, hvor holdet arbejder med problemstillinger, som har udgangspunkt i en konkret virksomhed eller forskningsinstitution. Deltagelse i IDA Science Cup vil derfor tilfredsstille store dele af disse krav. Store dele af de faglige mål for fysik kan tilfredsstilles gennem deltagelse i IDA Science Cup.

Naturgeografi

Det er oplagt at deltage i IDA Science Cup i forbindelse med et AT-forløb eller i samarbejde med et af de andre naturvidenskabelige fag. Naturgeografi beskæftiger sig med naturens processer, og hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden. Naturgeografi kombinerer viden om produktion, forbrug, teknologi, resurser og bæredygtighed. Det er relevante dagligdags problemstillinger som i naturgeografi sættes ind i en rummelig sammenhæng i tid og sted. Hvordan kan en teknologisk opfindelse påvirke andre dele af samfundet? Mange geografiske problemstillinger lægger op til løsninger, der kan findes i fagligt samspil med et eller flere af de andre naturvidenskabelige fag.

Deltagelse i Science Cup underbygger læreplanens krav om, at eleverne gennem naturgeografiundervisningen skal tilegne sig kompetencen til selvstændigt at planlægge og gennemfører feltarbejde/eksperimentelt arbejde.

 

Science Cup på HTXLink kopieret

Deltagere fra teknisk gymnasium (htx) kan vælge at udnytte noget af tiden, der er afsat til studieområdet i studieretningen (SOS), da studieområdet beskæftiger sig med samspillet mellem teori og praktisk arbejde, ligesom der indgår eksperimenter og værkstedsarbejde.

Ud fra de faglige mål, der er opstillet inden for SOS-forløbene er der gode muligheder for at indarbejde et Science Cup forløb, fx under "Samspil mellem fagene", hvor eleverne i henhold til bekendtgørelsen skal producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag. Ved SOS-forløbene er det derudover specificeret, at projektarbejdsformen skal indgå.

Kemi

I faget kan Science Cup indgå som en del af det supplerende stof, der skal indgå i undervisningen. I henhold til bekendtgørelsen skal det supplerende stof udvælges, så der er mulighed for at arbejde med problemstillinger fra daglidagen, omverdenen og teknologi.

Biologi

Gymnasiereformen har gjort det let at indpasse Science Cup i undervisningen enten i et enkelt fag eller i et samarbejde mellem fag, idet kun en del af pensum er defineret som kernestof, mens resten er "supplerende stof". I bekendtgørelsens læreplaner står der for biologi på alle niveauer: "Det supplerende stof omfatter problemstillinger inden for sundhed, medicin, miljø, biologisk produktion og bioteknologi, som uddyber og perspektiverer kernestoffet". Samtidig stiller læreplanen krav om, at eksperimentelt arbejde indgår som en integreret del af undervisningen og udgør en væsentlig del af uddannelsestiden. Desuden nævnes det, at eleverne skal arbejde med forskellige arbejdsformer, herunder projektarbejde. Man bør også bemærke, at der intet er til hinder for, at nogle elever på et hold tiltager i Science Cup, mens andre arbejder med andre projekter, og at det ofte vil være naturligt inddrage flere fag i dette arbejde, således at det kan være med til at opfylde læreplanens generelle krav om samspil mellem fagene.

Fysik

Hvis konkurrencen udføres under fysik på htx anbefaler vi, at man bruger det valgfrie projektforløb og derudover erstatter nogle af de skriftlige arbejder med dele af projektrapporten. Hvis man har mulighed for at lægge det naturvidenskabelige projekt i 2.g, er dette en oplagt mulighed for at skaffe luft til deltagelse i IDA Science Cup.

Teknologi

Teknologifagets metode er problembaseret læring i længere projektforløb. Science Cup kan derfor med fordel indgå i faget, som et længere projektforløb, hvor eleverne lærer at udvikle teknologiske løsninger på samfundsmæssige problemer. I Science Cup kan eleverne arbejde med at udvikle produkter, så teknisk og naturvidenskabelig viden kombineres med praktisk arbejde. Derudover kan det virksomhedsbesøg – som deltagerne bliver tilbudt, medvirke til at give eleverne kendskab til forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet. Derudover kan det være med til at vise, hvilken betydning idéudvikling og innovative processers har for produktudvikling.