Ophavsret

Ophavsret er en eneretsbeskyttelse, som vedrører retten til ikke-materielle goder.

Ophavsret er særligt knyttet til litterære og kunstneriske værker, herunder musikværker og filmværker, men også mere praktisk orienterede frembringelser som bl.a. edb-programmer, topografiske kort og bygningsværker er omfattet af beskyttelsesreglerne i Ophavsretsloven.

Ophavsretten opstår altid hos en fysisk person (ophavsmanden) - den der frembringer værket. En juridisk person (en virksomhed f.eks.) kan kun erhverve ophavsret i kraft af en aftale - f.eks. en ansættelseskontrakt.

Hvem omfatter ophavsretsloven?

Ophavsretsloven beskytter retten til et værk, som en person har udviklet/frembragt, og giver ophavsmanden retten til at bestemme over værket bl.a. i forhold til, hvordan og hvornår det skal udnyttes. Desuden beskytter loven mod efterligning og uberettiget offentliggørelse.

For at en frembringelse - f.eks. et edb-program - er ophavsretligt beskyttet, forudsættes det at have det man kalder "værkshøjde". Det vil sige at ophavsmanden ved en selvstændigt skabende indsats og på baggrund af en række kreative valg, er nået til frembringelsen af værket, der dermed har opnået sin egenart/sin originalitet. Der stilles ikke krav til værkets litterære eller kunstneriske kvalitet, men altså blot er der er tale om en frembringelse, der er ny og selvstændig. Det er kun det færdige produkt/værk, der nyder beskyttelse. Generelle ideer og principper dækkes ikke af ophavsretsloven.

For edb-programmer er det programmets konkrete udformning, der er ophavsretligt beskyttet. I Danmark stilles der ikke nogen formkrav til den ophavsretlige beskyttelse. Copyright-mærket som de fleste kender, er altså ikke en betingelse i dansk (og nordisk ret) for at et værk et beskyttet efter ophavsretslovens regler.

Et værk er beskyttet efter ophavsretslovens regler i 70 år fra ophavsmandens dødsår.

 • Forslag til forlagsaftale

  AC's hjemmeside vil du kunne se UBVA's (Udvalget til beskyttelse af Videnskabelige Arbejder) forslag til en forlagsaftale vedrørende videnskabelige og populærvidenskabelige værker. Der er en tilhørende vejledning til forlagsaftalen, som er drøftet og anbefalet i fællesskab med Den Danske Forlæggerforening.

 • Rettigheder ved forskningsprojekt

  UBVA´s hjemmeside kan du læse mere om reglerne for ophavsret ved forskningsprojekter.

 • Hvem har retten til opfindelser?

  Privatansat:
  Overgår til arbejdsgiver hvis du er nået til opfindelsen gennem dit arbejde, og udnyttelsen af opfindelsen falder indenfor din arbejdsgivers arbejdsområde. Se dog ansættelseskontrakt.
  Underret med det samme arbejdsgiver, der så har 4 mdr. til at beslutte sig for, om de vil overtage den.
  Se i øvrigt lov om arbejdstagers opfindelser for nærmere – herunder godtgørelsesmulighed til lønmodtager, hvis meget værdifuld frembringelse

  Offentligt ansat (se def. Lovens § 6):
  Hvis gjort i forbindelse med arbejde kan arbejdsgiver kræve den overdraget.
  Underret med det samme arbejdsgiver, der så har 2 mdr. til at beslutte sig for, om de vil overtage den.
  Hvis institutionen ønsker at overtage opfindelsen, har du krav på et rimeligt vederlag fra institutionen.

 • Retten til opfindelser ved offentlig forskningsinstitution

  Medarbejderen ved en offentlig forskningsinstitution skal straks pågældende har gjort en opfindelse i forbindelse med sit arbejde, skriftligt underrette institutionen om det.

  Institutionen har herefter - under visse forudsætninger - krav på, at få opfindelsen overdraget til sig. Institutionen skal inden for 2 måneder efter, at du har givet den skriftlige meddelelse om en opfindelse, afgøre om den ønsker at disponere overopfindelsen. Hvis ikke institutionen giver denne meddelelse rettidigt eller meddeler, at den ikke ønsker at overtage opfindelsen, har du samtlige rettigheder til at disponere over opfindelsen, herunder søge patent eller offentliggøre den.

  Hvis institutionen ønsker at overtage din opfindelse, har du krav på et rimeligt vederlag fra institutionen. Kontakt IDA for at høre nærmere om dette.