Arbejder i udlandet, men er i DK grundet corona

Hvis du normalt arbejder i udlandet, rejser corona-situationen en række spørgsmål om bl.a. social sikring, 42-dages-reglen og brug af bil.

Jeg arbejder normalt udenfor Danmark, men arbejder nu fra mit hjem i Danmark pga. corona. Har det nogen betydning for min sociale sikring?

Hvis du bor i ét land og normalt arbejder i et andet EU/EØS-land (f.eks. lokal ansat i Tyskland), er det Udbetaling Danmarks opfattelse, at hjemmearbejde på grund af, at du ikke har mulighed for at arbejde i dit normale arbejdsland, ikke vil have nogen indflydelse på din sociale sikring. Du vil fortsat være omfattet af det samme lands sociale sikring som tidligere. Den samme opfattelse deler myndighederne i Tyskland og Sverige.

Udbetaling Danmark har i forlængelse heraf opfordret til, at man ikke søger om en ny A1-attest på baggrund af det ændrede arbejdsmønster (fordi du nu arbejder i flere lande), hvis du er i denne situation medmindre myndighederne i dit normale arbejdsland kræver det.

Hvis du bor i Danmark og normalt arbejder i flere EU/EØS-lande og i den forbindelse har fået udstedt en A1-attest, vil en midlertidig ændring af fordelingen af arbejdet i de forskellige lande ikke få indflydelse på din sociale sikring. Det gælder også, hvis du midlertidigt kun arbejder hjemmefra. Din A1-attest vil således fortsat være gyldig, hvorfor du ikke bør foretage dig yderligere.

Hvis du er udstationeret fra Danmark til et andet land og derfor har ansøgt om at forblive på dansk social sikring, men udstationering er blevet afbrudt, fordi du ikke længere kan arbejde i det land, du er udstationeret til, er din nugældende A1 attest stadig gældende, såfremt du alene arbejder i Danmark midlertidigt i op til 2 måneder, og du forventer at tage tilbage til det land, du er udstationeret til, og færdiggøre din udstationering. Såfremt du ikke forventer at tage tilbage til det land, du er udstationeret til, og færdiggøre udstationeringen, skal der gives besked til myndighederne om, at du ikke længere anses for udstationeret.

Jeg bor i Danmark, og jeg arbejder normalt udenfor Danmark, og jeg anvender LL§33A (den såkaldte ”42-dages regel”) ved beregningen af min skat. Kan jeg være i Danmark i mere end 42 dage i Danmark i løbene 6 måneders periode pga. Corona?

Der er vedtaget lovændring af LL §33A vedrørende en midlertidig ordning som du kan benytte dig af, men anvendelsen afhænger af din konkrete situation, og om du har mulighed for at rejse ud af Danmark igen inden 30. juni 2020.

Lovændringen betyder, at der ses bort fra ophold i Danmark fra 9. marts 2020 til 30. juni 2020 (eller der tidspunkt arbejdsopholdet genoptages hvis før 30. juni 2020) og udlandsopholdet anses ikke for afbrudt. Der suspenderes således for 42 dages betingelsen og for betingelse om at kun ”nødvendigt” arbejde i Danmark er tilladt. Du skal betale skat i Danmark af din lønindkomst inkl. løn under ferie vedrørende dage i Danmark i perioden.

Bemærk, at det er en betingelse at du rejser ud af Danmark inden 30. juni 2020. Det har betydning at hvis du:

  • ikke har opfyldt betingelserne i LL §33A i 6 måneder forud for den dag du vender tilbage til Danmark og/eller
  • dit arbejdsophold i udlandet efter du igen kan rejse ud af Danmark varer under 6 måneder.

Kan du ikke rejse ud af Danmark inden 30. juni 2020, skal du opfylde betingelserne i LL § 33A i 6 måneder før opholdet i Danmark for at denne periode kan blive omfattet af LL§33A, og du skal starte en ny §33A periode og opfylde betingelserne i 6 måneder fra udrejsedagen for at perioden efter udrejse også bliver omfattet af LL § 33A.

Jeg bor i Danmark, og jeg arbejder normalt i Sverige og anvender Øresundsreglerne ved beregning af min skat. Kan jeg fortsat anvende disse regler selvom mit arbejdsmønster ændre sig?

Nej – de danske skattemyndigheder har udtrykt, at den gældende skattelovgivning kun kan fraviges ved lov. Det betyder, at du fortsat skal opfylde de sædvanlige betingelser for at anvende Øresundsreglerne.

Ved den seneste lovændring af skatteregler pga. corona, blev der ikke lavet en lovændring vedrørende Øresundsreglerne, og der forventes derfor ikke at der kommer en lovændring på dette område som retter op på den uheldige situation for nogen lønmodtagere

Øresundspendlere, skat og social sikring under corona

Jeg bor i Danmark, og jeg har en firmabil på udenlandske nummerplader stillet til rådighed af min udenlandsk arbejdsgiver. Kan jeg fortsat anvende firmabilen, selvom jeg arbejdere mere i Danmark pga. Corona?

Reglerne for udenlandske firmabiler er uændret. Det vil sige, at din udenlandske firmabil fortsat kan fritages for afgiftsregistrering i Danmark, såfremt du ikke opfylder dags- og kilometerkriterierne indenfor enhver 12-måneders periode.

Læs reglerne for afgiftsfritagelse på udenlandske firmabiler på skat.dk