Corona og test: Hvad kan min arbejdsgiver kræve?

Må din arbejdgiver kræve, at du bliver testet for corona? Og skal du dele svaret med din arbejdsgiver? Få hjælp til dine rettigheder her.

Den 19. november 2020 blev der vedtaget en ny lov, der giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for Covid-19 samt modtage testresultatet. De nye regler har til formål at begrænse smittespredningen og holde gang i virksomhederne. Loven gælder indtil 1. november 2021, hvor den ophæves.

Hvad kan min arbejdsgiver kræve?
Din arbejdsgiver kan pålægge dig hurtigst muligt at blive testet for Covid-19 og at meddele arbejdsgiveren om resultatet af testen. Arbejdsgiver kan kun kræve en test for, om du er smittet med Covid-19, og ikke om du har dannet antistoffer for Covid-19.

Hvis du bliver pålagt at blive testet, er du forpligtet til hurtigst muligt at lade dig teste, og inden for den frist, som din arbejdsgiver fastsætter.

Du skal endvidere fremlægge dokumentation for testresultatet, fx ved udskrift fra sundhed.dk eller ved en tro-og-love erklæring, hvis du ikke har testresultatet i elektronisk form.

Din arbejdsgiver skal skriftlig begrunde overfor dig, hvorfor du bliver afkrævet en Covid-19 test.

Kan min arbejdsgiver kræve en test uden at have nogen grund?
Nej, din arbejdsgiver kan kun kræve, at du bliver testet for Covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

Hensynet til at begrænse smittespredningen skal ses i lyset af, hvordan situationen i relation til covid-19 udvikler sig. Dette gælder både i forhold til smittespredning og i forhold til, at der løbende tilvejebringes mere og mere viden om covid-19 og hvordan spredning af smitte hermed kan inddæmmes.

En virksomhed vil fx sagligt kunne kræve en Covid-19 af medarbejderne, hvis der er et større smitteudbrud på virksomheden.  

Hensynet til virksomhedens drift kan fx være, at en aftager af en virksomheds produkter stilles krav om, at produktionen har fundet eller finder sted under omstændigheder, hvor der er truffet foranstaltninger for at holde covid-19 ude.

Selve testen skal gennemføres på betryggende måde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har fastsat herfor. Dette gælder, uanset om testen gennemføres på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. Det vil bl.a. betyde, at testen skal udføres af en person, der har de nødvendige faglige forudsætninger for at foretage testen.  

Skal testen foretages inden for normal arbejdstid?
Hvis din arbejdsgiver pålægger dig en test, skal den så vidt muligt gennemføres inden for normal arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis det er formålstjenligt med et hurtigt testresultat, skal du kompenseres for den tid, som du bruger uden for normal arbejdstid.

Hvis du har udgifter til transport eller andet ifm. testen, skal du også kompenseres for disse udgifter.

Kan jeg afvise at lade mig teste?
Hvis du ikke efterkommer din arbejdsgivers krav om at lade dig teste og meddele resultatet af testen, kan du ifalde ansættelsesretlige sanktioner (fx påtale, advarsel, opsigelse), hvis du er blevet skriftligt orienteret af din arbejdsgiver om, at sådanne sanktioner kan blive bragt i anvendelse, hvis du ikke efterlever kravet.

Min arbejdsgiver kræver, at jeg får foretaget en lyntest, men jeg foretrækker en PCR-test. Kan jeg kræve at få foretaget PCR-testen, da det viser et mere præcist testresultat?
Loven giver en arbejdsgiver ret til at kræve en Covid-19 test af deres medarbejdere, men loven tager ikke stilling til, hvilken type test, der skal foretages.

Som udgangspunkt har både arbejdsgiver og medarbejderen en interesse i at få foretaget en test, der giver så præcist et testresultat som muligt, men denne interesse kan i nogle tilfælde konflikte med arbejdsgivers interesse i at få et hurtigt testresultat.

Hvis arbejdsgiver kræver en lyntest, fx ved at få en Falck testbil forbi arbejdspladsen, vil du formentlig være forpligtet til at få foretaget lyntesten fremfor en PCR-test – medmindre du kan nå at få testresultatet af en PCR-test inden testbilen kommer forbi din arbejdsplads eller indenfor den frist, som din arbejdsgiver har fastsat.

Hvis din arbejdsgiver ikke har sagt noget om, hvilken type test du skal få foretaget, men blot fastsat en frist for aflevering af testresultatet, vil det stå dig frit for at vælge mellem de to typer tests.   

Hvad hvis min arbejdsgiver ikke lever op til lovens krav?
Hvis du er blevet pålagt en test, uden at din arbejdsgiver lever op til betingelserne i loven, fx hvis der ikke foreligger saglig grund til testen, at testen ikke gennemføres på betryggende vis, eller din arbejdsgiver ikke skriftlig har begrundet, hvorfor du skal testes, kan du tilkendes en godtgørelse.

Hvad hvis jeg selv lader mig teste?
Din arbejdsgiver kan også kræve, at du hurtigst muligt meddeler resultatet af en test, som du selv har fået foretaget, hvis du er blevet testet positiv. Du vil også være forpligtet til at meddele tidspunktet for testen, hvis din arbejdsgiver beder om den oplysning.

Jeg skal testes for Covid-19. Kan jeg blive testet i arbejdstiden, og er jeg berettiget til løn? 
Hvis du har symptomer på Covid-19 eller er nær kontakt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver testet for at hindre eventuel smittespredning.  

Du skal som udgangspunkt vælge at blive testet uden for almindelig arbejdstid. Er det ikke muligt, skal du vælge det tidspunkt, som er til mindst mulig gene for din arbejdsplads. Er det nødvendigt at blive testet i arbejdstiden, er du berettiget til fravær og løn under fraværet på samme vis som ved andre nødvendige lægeundersøgelser. Du skal informere din arbejdsgiver om dit fravær til testning så hurtigt som muligt.  

Ønsker du af andre årsager at blive testet for Covid-19 i arbejdstiden, fx forebyggende inden du skal besøge familie, skal fraværet aftales med din nærmeste leder og du skal benytte afspadsering eller lignende.

Jeg skal ledsage mit barn, som skal testes for Covid-19 i min arbejdstid. Er jeg berettiget til løn? 
Hvis du har mistanke om, at dit barn er smittet med Covid-19 eller er nær kontakt til en person smittet med Covid-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt, at barnet bliver testet.  

Du skal som udgangspunkt vælge at få dit barn testet uden for almindelig arbejdstid. Er det ikke muligt, skal du vælge det tidspunkt, som er til mindst mulig gene for din arbejdsplads. Er det nødvendigt, at du ledsager dit barn til testning i arbejdstiden, er du berettiget til fravær og løn i samme omfang, som du almindeligvis har ret til fravær ved nødvendige lægeundersøgelser af barnet.  

Hvorvidt, du har ret til løn under fraværet, afhænger af den enkelte virksomheds retningslinjer på området. Du kan ofte finde retningslinjerne i virksomhedens personalehåndbog. Du skal under alle omstændigheder informere din arbejdsgiver om dit fravær til ledsagelse af barnet så hurtigt som muligt.  

Ønsker du af andre årsager at få dit barn testet for Covid-19, fx forebyggende inden barnet skal besøge familie, skal fraværet aftales med din nærmeste leder og du skal benytte afspadsering eller lignende.