Coronapas, test og vaccination: Hvad kan din arbejdsgiver kræve?

Må din arbejdsgiver kræve at se coronapas? Og kan arbejdsgiveren kræve, at du er testet for eller vaccineret mod corona? Få svar her.

Corona er klassificeret som en samfundskritisk sygdom i Danmark.  

Derfor kan arbejdspladser tage forholdsregler, der begrænser udbredelsen af af smitte med COVID-19 og sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø for dig og dine kolleger. 

Men hvad må din arbejdsgiver kræve i forbindelse med coronapas, test og vaccination? 

Læs med her: 

Coronapas: Hvad kan din arbejdsgiver kræve

Coronatest: Hvad kan din arbejdsgiver kræve?

Corona-vaccination: Hvad kan din arbejdsgiver kræve?

Den 26. november 2021 trådte en ny lov at i kraft. Loven gør det muligt for arbejdsgivere at kræve, at ansatte viser coronapas på jobbet.  

Et coronapas er en app eller et dokument, som dokumenterer, at du er vaccineret, er tidligere smittet (immun) eller har et negativt testsvar.

Hvornår er et coronapas gyldigt? Læs med på coronasmitte.dk

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg fremviser coronapas?  

Ja, din arbejdsgiver kan pålægge dig at fremvise et coronapas for at komme på arbejde. Den 26. november 2021 trådte en lov i kraft, der betyder, at din arbejdsgiver kan pålægge dig at fremvise et coronapas for at komme på arbejde.  

Loven gælder for både private og offentlige arbejdsgivere så længe Covid-19 karakteriseres som en samfundskritisk sygdom.  

Din arbejdsgiver skal skriftligt informere dig og dine kolleger om, at coronapas er et krav for at kunne komme på arbejde, og din arbejdsgiver skal samtidig begrunde, hvorfor kravet fremsættes. Her er det tilstrækkeligt, hvis din arbejdsgiver henviser til, at Covid-19 er en samfundskritisk sygdom.  

Herudover skal din arbejdsgiver informere tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter om indførelsen af kravet om coronapas, og det lokale samarbejdsudvalg (SU) skal høres.  

Du kan dokumentere dit coronapas enten i papirformat, elektronisk eller ved fremvisning af sundhedsmyndighederns app ”Coronapas”.  

Hvis din arbejdsgivers pålæg om fremvisning af coronapas indebærer, at du skal testes for corona, fordi du ikke er vaccineret eller tidligere smittet, har din arbejdsgiver efter loven også ret til at pålægge dig en test for Covid-19.  

Læs mere om test

Kan det få konsekvenser for mit ansættelsesforhold, hvis jeg ikke fremviser et coronapas? 

Hvis du ikke efterkommer din arbejdsgivers pålæg om at vise coronapas, kan det få konsekvenser for dit ansættelsesforhold i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning. Det kræver dog, at din arbejdsgiver i pålægget har informeret dig om, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du ikke efterkommer pålægget.   

Hvis du ikke ønsker at fremvise coronapas, kan du forsøge at tale med din arbejdsgiver, om det er muligt at arbejde hjemme i stedet for at møde på arbejdspladsen.  

Hjemmearbejde: Her er dine rettigheder 

Skal jeg vise coronapas til firmajulefrokost? 

Loven giver din arbejdsgiver ret til at kræve fremvisning af coronapas, hvis du kommer ind på kontoret inden for normal arbejdstid for at udføre det arbejde, som du er ansat til at udføre.  

Loven finder imidlertid ikke anvendelse for frivillige arrangementer, som din arbejdsgiver planlægger, som hovedsageligt indebærer et socialt element, og som foregår uden for normal arbejdstid, heller ikke selvom firmajulefrokosten afholdes inde på arbejdspladsen.  

Men fordi der er tale om arrangement, som du ikke er forpligtet til at deltage i, og hvor din arbejdsgiver inviterer dig, kan din arbejdsgiver godt stille som betingelse for deltagelsen, at du fremviser coronapas.  

Hvis du ikke ønsker at fremvise coronapas for at deltage i firmajulefrokosten, er du berettiget til at afslå kravet om coronapas og blive hjemme, uden at det kan få nogle ansættelsesretlige konsekvenser.   

Hvis firmajulefrokosten holdes ude i byen på en restaurant, vil restauratøren afkræve dig et coronapas for at komme ind på restauranten, så her er det ikke relevant for din arbejdsgiver tillige at stille krav om et coronapas. 

Din arbejdsgiver kan pålægge dig hurtigst muligt at blive testet for corona. Den 26. november 2021 trådte en ny lov i kraft, der gør det tilladt for arbejdsgivere at teste medarbejdere for corona og modtage testresultatet. 

Loven gælder så længe, Covid-19 vurderes som en samfundskritisk sygdom. 

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for corona?  

Ja, din arbejdsgiver kan pålægge dig hurtigst muligt at blive testet for corona og at meddele arbejdsgiveren resultatet af testen.  

Arbejdsgiver kan kun kræve en test for, om du er smittet med corona og ikke, om du har dannet antistoffer for Covid-19.  

Hvis du bliver pålagt at blive testet, er du forpligtet til hurtigst muligt at lade dig teste og inden for den frist, som din arbejdsgiver fastsætter. Du skal endvidere fremlægge dokumentation for testresultatet, fx ved udskrift fra sundhed.dk eller ved en tro-og-love erklæring, hvis du ikke har testresultatet i elektronisk form.  

Din arbejdsgiver skal skriftlig begrunde overfor dig, hvorfor du bliver afkrævet en coronatest.  

Din arbejdsgiver kan også pålægge dig at orientere virksomheden om, hvis du af egen drift har fået foretaget en test, der viser at du er testet positiv for Covid-19. Et sådan pålæg vil som udgangspunkt gælde Indtil din arbejdsgiver ophæver det, eller når Covid-19 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom og loven bortfalder. 

Kan min arbejdsgiver kræve en coronatest uden nogen saglig grund?  

Nej, din arbejdsgiver kan kun kræve, at du bliver testet for Covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn.  

En virksomhed vil fx sagligt kunne kræve en coronatest af medarbejderne, hvis der er et større smitteudbrud på virksomheden.    

Hensynet til virksomhedens drift kan fx være, at en aftager af en virksomheds produkter stiller krav om, at produktionen har fundet eller finder sted under omstændigheder, hvor der er truffet foranstaltninger for at holde covid-19 ude. 

Hvis du har et gyldigt coronapas, enten fordi du er vaccineret eller tidligere smittet, vil din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke have en saglig grund til at kræve, at du lader dig teste. Det er kun, hvis der foreligger særlige omstændigheder som fx et større smitteudbrud på arbejdspladsen, at din arbejdsgiver kan kræve, at du lader dig teste. Det skyldes, at myndighederne i en sådan situation anbefaler, at også vaccinerede og tidligere smittede lader sig teste.

Hvordan skal coronatesten foretages?  

Selve testen skal gennemføres på betryggende måde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har fastsat. Dette gælder, uanset om testen gennemføres på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. Det vil bl.a. betyde, at testen skal udføres af en person, der har de nødvendige faglige forudsætninger for at foretage testen.  

Som noget nyt kan din arbejdsgiver pålægge dig og dine kolleger at anvende selvtest på arbejdspladsen, såfremt der er tale om en CE-godkendt test, og denne anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. En selvtest kan ikke danne grundlag for et coronapas.    

Skal coronatest foretages inden for normal arbejdstid, hvis arbejdsgiveren kræver, at jeg er testet?

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig en coronatest, skal den så vidt muligt gennemføres inden for normal arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis det er formålstjenligt med et hurtigt testresultat, skal du kompenseres for den tid, som du bruger uden for normal arbejdstid.  

Hvis du har udgifter til transport eller andet i forbindelse med testen, skal du også kompenseres for disse udgifter.  

Kan jeg afvise at lade mig teste for corona?  

Hvis du ikke efterkommer din arbejdsgivers krav om at lade dig teste for corona og meddele resultatet af testen, kan du ifalde ansættelsesretlige sanktioner (fx påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning), hvis du er blevet skriftligt orienteret af din arbejdsgiver om, at du kan blive udsat for sådanne sanktioner, hvis du ikke efterlever kravet.  

Min arbejdsgiver kræver, at jeg får foretaget en kviktest for corona, men jeg foretrækker en PCR-test. Kan jeg kræve at få foretaget PCR-testen, da den viser et mere præcist testresultat?  

Loven giver en arbejdsgiver ret til at kræve en coronatest af deres medarbejdere, men loven tager ikke stilling til, hvilken type test, der skal foretages.  

Som udgangspunkt har både arbejdsgiver og medarbejderen en interesse i at få foretaget en test, der giver så præcist et testresultat som muligt, men denne interesse kan i nogle tilfælde konflikte med arbejdsgivers interesse i at få et hurtigt testresultat.  

Hvis arbejdsgiver kræver en lyntest, fx ved at få en Falck testbil forbi arbejdspladsen, eller en selvtest på arbejdspladsen, vil du formentlig være forpligtet til at få foretaget lyntesten eller selvtesten fremfor en PCR-test – medmindre du kan nå at få testresultatet af en PCR-test, inden testbilen kommer forbi din arbejdsplads eller indenfor den frist, som din arbejdsgiver har fastsat.  

Hvis din arbejdsgiver ikke har sagt noget om, hvilken type test du skal få foretaget, men blot fastsat en frist for aflevering af testresultatet, vil det stå dig frit for at vælge mellem de to typer tests.     

Skal jeg lade mig teste for corona, hvis min arbejdsgiver ikke lever op til lovens krav for at bede om en coronatest?  

Hvis du er blevet pålagt en test, uden at din arbejdsgiver lever op til betingelserne i loven, fx hvis der ikke foreligger saglig grund til testen, at testen ikke gennemføres på betryggende vis, eller din arbejdsgiver ikke skriftlig har begrundet, hvorfor du skal testes, kan bør du kontakte IDA, da du kan være berettiget til en godtgørelse.   

Skal jeg oplyse resultatet af min coronatest til min arbejdsgiver?   

Din arbejdsgiver kan kræve, at du hurtigst muligt meddeler resultatet af en test, som du selv har fået foretaget, hvis du er blevet testet positiv. Du vil også være forpligtet til at meddele tidspunktet for testen, hvis din arbejdsgiver beder om den oplysning. 

Jeg vil af egen drift testes for Covid-19. Kan jeg blive testet i arbejdstiden, og er jeg berettiget til løn?   

Hvis du har symptomer på corona eller er nær kontakt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver testet for at hindre eventuel smittespredning.    

Du skal som udgangspunkt vælge at blive testet uden for almindelig arbejdstid. Er det ikke muligt, skal du vælge det tidspunkt, som er til mindst mulig gene for din arbejdsplads.  

Er det nødvendigt at blive testet i arbejdstiden, er du berettiget til fravær og løn under fraværet på samme vis som ved andre nødvendige lægeundersøgelser. Du skal informere din arbejdsgiver om dit fravær til testning så hurtigt som muligt.    

Ønsker du af andre årsager at blive testet for corona i arbejdstiden, fx forebyggende inden du skal besøge familie, skal fraværet aftales med din nærmeste leder og du skal benytte afspadsering eller lignende. 

Jeg skal ledsage mit barn, som skal testes for Covid-19 i min arbejdstid. Er jeg berettiget til løn?  

Hvis du har mistanke om, at dit barn er smittet med corona eller er nær kontakt til en person smittet med Covid-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt, at barnet bliver testet.    

Du skal som udgangspunkt vælge at få dit barn testet uden for almindelig arbejdstid. Er det ikke muligt, skal du vælge det tidspunkt, som er til mindst mulig gene for din arbejdsplads. Er det nødvendigt, at du ledsager dit barn til testning i arbejdstiden, er du berettiget til fravær og løn i samme omfang, som du almindeligvis har ret til fravær ved nødvendige lægeundersøgelser af barnet.    

Om du har ret til løn under fraværet, afhænger af den enkelte virksomheds retningslinjer på området. Du kan ofte finde retningslinjerne i virksomhedens personalehåndbog. Du skal under alle omstændigheder informere din arbejdsgiver om dit fravær til ledsagelse af barnet så hurtigt som muligt.    

Ønsker du af andre årsager at få dit barn testet for Covid-19, fx forebyggende inden barnet skal besøge familie, skal fraværet aftales med din nærmeste leder og du skal benytte afspadsering eller lignende.    

Fra den 26. november 2021 må din arbejdsgiver gerne kræve at se coronapas og kræve, at du bliver testet. Men kan din arbejdsgiver også kræve, at du bliver vaccineret mod corona? Læs mere her.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg lader mig vaccinere?  

Din arbejdsgiver er efter arbejdsmiljøloven forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen, hvilket bl.a. betyder at de skal forsøge at undgå, at coronavirus spredes på arbejdspladsen.  

Men det giver ikke din arbejdsgiver en lovlig adgang til at kræve, at du lader dig vaccinere, da det vil blive betragtet for et for vidtgående indgreb i din integritet og personlige frihed.     

Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du lader dig vaccinere eller evt. stiller som betingelse for din fortsatte ansættelse, at du lader dig vaccinere, vil du derfor være berettiget til at afslå dette ønske/krav. 

Jeg skal på en forretningsrejse – kan min arbejdsgiver kræve, at jeg lader mig vaccinere? 

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du lader dig vaccinere - heller ikke selvom du skal på en forretningsrejse, hvor kunden, flyselskabet eller landet, som du skal rejse til, kræver, at du er blevet vaccineret.   

Hvis du nægter at lade dig vaccinere i dette tilfælde, kan du blive stillet i en situation, hvor du ikke kan udføre dine normale arbejdsopgaver, og hvis din arbejdsgiver ikke kan sætte dig til andre arbejdsopgaver, kan det muligvis få konsekvenser for dit ansættelsesforhold.   

IDA opfordrer dog til, at du og din arbejdsgiver indgår i en dialog om, hvordan I løser situationen på bedst mulig måde.   

Kontakt IDA, hvis du får behov får rådgivning  

Er jeg forpligtet til at svare, hvis min arbejdsgiver spørger, om jeg er blevet vaccineret?  

Ifølge helbredsoplysningsloven må din arbejdsgiver ikke spørge ind til dit helbred, medmindre der er tale om helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for udførelsen af dit arbejde.  

Hvorvidt du er blevet vaccineret mod Covid-19 eller ej er at betragte som en helbredsoplysning, og din arbejdsgiver må derfor kun spørge ind til dette, hvis det har væsentlig betydning for udførelsen af dit arbejde, at du er blevet vaccineret. 

Hvad gør jeg, hvis en eller flere af mine kolleger på arbejdet ikke lader sig vaccinere? 

Dine kolleger er som det klare udgangspunkt ikke forpligtede til at lade sig vaccinere, og så længe de ikke er smittede med corona, skal du møde på arbejde og iagttage de normale forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler for at forebygge smitte. 

Samtidig skal din arbejdsgiver medvirke til at sikre et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så risikoen for smitte minimeres. 

Læs mere

Rådgivning

Coronavirus - hvad kan arbejdsgiver kræve?

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at blive vaccineret. Men hvis der er saglig grund, skal du lade dig teste.

Læs mere her