Jobklausuler

En jobklausul er en aftale, som din arbejdsgiver indgår med en eller flere andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse dine muligheder for at opnå ansættelse hos en anden virksomhed.

Aftaler om jobklausuler

Jobklausuler, der også kaldes non-solicitationaftale eller virksomhedsklausuler, findes ofte i rammeaftaler mellem virksomheder, eller i en særskilt kontrakt med en samarbejdspartner om levering af en tjenesteydelse.

Et eksempel på en jobklausul mellem 2 virksomheder kunne være: ”Parterne må ikke ansætte eller søge at ansætte den anden parts medarbejdere i indtil 12 måneder efter denne aftales ophør”.

Aftale med flere kollegaer

En jobklausul er også en aftale, som din arbejdsgiver indgår med en eller flere af dine kolleger med henblik på at hindre eller begrænse dine eller dine øvrige kollegers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed (også kaldet en medarbejderklausul).

Få overblik over klausulreglerne

Her kan du få det fulde overblik over dine rettigheder og pligter, uanset hvilken klausul du har underskrevet. Bemærk dog, at vejledningen kun gælder klausuler efter 2016.

Se vejledningen til alle ansættelsesklausuler.

Klausulen skal være skriftlig

Din arbejdsgiver kan kun gøre en jobklausul gældende overfor dig - og den pågældende virksomhed, der ønsker at ansætte dig, eller overfor din kollega, der ønsker at tage dig med over til en ny arbejdsgiver - hvis du og din arbejdsgiver har indgået en skriftlig aftale herom.

Den skriftlige aftale skal indeholde oplysninger om, hvordan dine jobmuligheder konkret begrænses af jobklausulen, og om din ret til kompensation.

Klausulernes varighed

Det skal stå i din ansættelseskontrakt, hvor lang tid jobklausulen gælder.

Der er som udgangspunkt ingen øvre grænse for, hvor lang tid du kan være bundet af en jobklausul. Hvis du er bundet i urimelig lang tid, vil klausulperioden dog kunne forkortes jf. aftalelovens § 36.

Jobklausuler bliver udfaset

Jobklausulloven finder anvendelse på jobklausuler, der er indgået før 1. januar 2016. Fra 1. januar 2016 og frem er det blevet ulovligt at indgå jobklausuler. Jobklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, vil fortsat være gyldige, men kun indtil 1. januar 2021, hvor de bliver ugyldige.

Kompensationens størrelse og varighed

Du har ret til at modtage en kompensation fra din arbejdsgiver i de måneder, du er bundet af jobklausulen.

I jobklausulen skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres. Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at arbejdsgiver blot henviser til, at ”der betales kompensation efter jobklausullovens regler”.

Minimum halvdelen af din løn

Kompensationen skal som minimum udgøre 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet. Hvis du har ret til en kompensation, der er større end 50 % af din løn, skal det fremgå af jobklausulen.

Grundlaget for beregningen

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. din grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v.

Modregning i kompensationen

I den periode, hvor du er bundet af jobklausulen, kan din tidligere arbejdsgiver modregne kompensationen i den løn, du får i det nye arbejde.

Fagligt relevant arbejde

Det er dog kun løn fra andet "passende arbejde" der kan modregnes i. Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet indenfor eller har beskæftigelse indenfor. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være "passende arbejde".

Eksempel på en kompensationsberegning:

Din ret til kompensation kan illustreres med dette eksempel: Ingeniøren David tjener 40.000 kr. pr. måned.

Han har fundet et nyt arbejde og har sagt sit job op. Han er bundet af en jobklausul i 9 måneder efter han er fratrådt sin stilling og der er aftalt en kompensation på ½ løn, dvs. 20.000 kr.

Dagen efter at David er fratrådt sin stilling, begynder han som salgsingeniør i en virksomhed, der ikke er omfattet af jobklausulen.

Han får 38.000 kr. pr. måned. David vil ikke få kompensation fra sin tidligere arbejdsgiver, idet den nye månedsløn på 38.000 kr. overstiger den månedlige kompensation på 20.000 kr.

I praksis vil du derfor ikke få kompensation, medmindre du bliver ledig i en periode eller ikke benytter din ingeniøruddannelse i dit nye job.

Tabsbegrænsningspligt

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af jobklausulen.

For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt.

Kompensation for flere klausuler

Hvis du modtager kompensation for en konkurrence- eller kundeklausul, vil du ikke være berettiget til kompensation for jobklausulen, da du ikke kan modtage kompensation for flere klausuler på samme tid.

Dagpenge og kompensation

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for jobklausulen. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Hvornår er klausulen bindende?

Du er bundet af jobklausulen - uanset om du selv siger op, eller det er arbejdsgiveren, som siger dig op.

Misligholdelse af ansættelsen

Hvis du har hævet ansættelsen på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse af ansættelsen, typisk fordi du ikke har fået din løn, kan jobklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper. Hvis klausulen bortfalder, har du ikke ret til kompensation. Kontakt IDA hvis du kommer i den situation.

Ansat i mindre end 3 måneder

Du er ikke bundet af klausulen, hvis du fratræder, inden du har været ansat i mere end 3 måneder. De 3 måneder regnes til og med den dag, hvor du holder op i virksomheden, det vil sige opsigelsesperioden skal regnes med.

Ansat i mere end 3 måneder

Hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan du højst være bundet af jobklausulen i 6 måneder efter, at du er holdt op - også selv om det er aftalt, at klausulen skal forpligte i en længere periode. Ansættelsestiden på højst 6 måneder regnes til og med den dag, du holder op i virksomheden, det vil sige opsigelsesperioden skal regnes med.

Jobklausulen opsiges af arbejdsgiver

Arbejdsgiveren kan opsige jobklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Arbejdsgivers opsigelse af jobklausulen kan ske både under ansættelsen eller ved opsigelse af ansættelsesforholdet.

Aftal klausulens omstændigheder

I forbindelse med en opsigelse af ansættelsesforholdet bør du altid få afklaret med din arbejdsgiver, om jobklausulen opretholdes eller opsiges.

En opsigelse af jobklausulen medfører, at du ikke er bundet af jobklausulen og ikke har ret til kompensationen.

Når din arbejdsgiver kan opsige jobklausulen med en måneds varsel, vil han gratis kunne anføre en jobklausul i din ansættelseskontrakt, idet han ved opsigelsen af ansættelsesforholdet kan vælge ligeledes at opsige jobklausulen, såfremt han vurderer, at det vil være urentabelt at opretholde den.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her